Dia ly 9 Tiết 2 Bài 2- Dân số và gia tăng dân số

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Địa lí 9 CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY Giáo viên : Phạm Trung Hiếu Trường THCS Cưkty

PowerPoint Presentation:

1. SỐ DÂN : Đến nay (năm 2009) số dân nước ta khoảng bao nhiêu ? Năm 2002 : 79,7 triệu người Năm 2009 : 85,7 triệu người Nước ta đứng thứ bao nhiêu về diện tích và dân số ? Điều đó nói lên đặc điểm gì của dân số nước ta ? Diện tích : thứ 58 Dân số : thứ 3 ĐNÁ, 14 thế giới Là một nước ñông dân. Năm 2002 dân số nước ta là bao nhiêu ? Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

1. SỐ DÂN : Năm 2002 : 79,7 triệu người. Năm 2009 : 85,7 triệu người. Việt Nam là nước ñông dân (Đứng thứ 3 Ñông Nam Á và 14 thế giới) 2. GIA TĂNG DÂN SỐ : Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

41,1 34,9 30,2 23,8 64,4 52,7 49,2 76,3 80,9 Quan sát H2.1, nêu nhận xét về tình hình biến đổi dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh ?

PowerPoint Presentation:

Dân số nước ta tăng nhanh, cuối những năm 50 có hiện tượng bùng nổ dân số. 2. GIA TĂNG DÂN SỐ : Hiện nay tốc độ gia tăng dân số có xu hướng giảm (tuy nhiên vẫn tăng 1 triệu người/năm). Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

CAÙC VUØNG Tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá naêm 1999 (%) Caû nöôùc Thaønh thò Noâng thoân 1,43 1,12 1,52 Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä Taây Baéc Ñoâng Baéc 2,19 1,30 Ñoàng baèng soâng Hoàng 1,11 Baéc Trung Boä 1,47 Duyeân haûi Nam Trung Boä 1,46 Taây Nguyeân 2,11 Ñoâng Nam Boä 1,37 Ñoàng Baèng soâng Cöûu Long 1,39 QS bảng 2.1, xác định vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất, thấp nhất. Các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn trung bình cả nước.

PowerPoint Presentation:

Tỉ lệ gia tăng dân số khác nhau giữa các vùng. 2. GIA TĂNG DÂN SỐ : Dân số nước ta tăng nhanh, cuối những năm 50 có hiện tượng bùng nổ dân số. Hiện nay tốc độ gia tăng dân số có xu hướng giảm (tuy nhiên vẫn tăng 1 triệu người/năm). Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

Dân số ñông và tăng nhanh đã gây nên hậu quả gì ?

PowerPoint Presentation:

DÂN SỐ ÑÔNG Nghèo đói Đời sống thấp Ảnh hưởng tới văn hóa, y tế, giáo dục Ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường Thừa lao động Thiếu việc làm

PowerPoint Presentation:

3. CƠ CẤU DÂN SỐ : a. Theo giới tính : Nhận xét tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999. Kết luận : Từ 0 – 14t : Nam thường cao hơn nữ. Từ 15t trở lên : Nữ thường cao hơn nam. Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

Cho biết tỉ số giới tính là gì ? Là số nam so với 100 nữ Tỉ số giới tính thay đổi do những nguyên nhân nào ? Do chiến tranh. Hiện tượng chuyển cư. Tỉ số giới tính của nước ta hiện nay như thế nào ? Mất cân đối giữa nam và nữ

PowerPoint Presentation:

3. CƠ CẤU DÂN SỐ : a. Theo giới tính : Tỉ số giới tính là số nam so với 100 nữ. Tỉ số giới tính đang dần mất cân đối (hiện nay 115 nam/100 nữ). Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

PowerPoint Presentation:

Theo độ tuổi nước ta được coi là có kết cấu dân số như thế nào ? Có kết cấu dân số trẻ. Nhận xét về cơ cấu theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999. Cơ cấu theo nhóm tuổi đang có sự thay đổi.

PowerPoint Presentation:

Bài 2 : DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ 3. CƠ CẤU DÂN SỐ : b. Theo độ tuổi : Cơ cấu theo độ tuổi đang có sự thay đổi. Độ tuổi 0 – 14t giảm. Độ tuổi từ 15 trở lên tăng.

PowerPoint Presentation:

Rút ra nhận xét sau khi tính. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên : Tỉ lệ GTTN (%) = Tỉ suất sinh (‰) – Tỉ suất tử (‰) 10 BÀI TẬP 3 : CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

1979 1999 Năm 32,5 7,2 19,9 5,5 % Tỉ lệ GTTN BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH GIA TĂNG TỰ NHIÊN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA THỜI KÌ 1979 – 1999.

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help