Tiết 46 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp.

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/anhvanquan10 https://site s.google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TUẦN 34 - TIẾT 48 - BÀI 40 KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1 : Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam? Câu 2 : Sự phân hoá đa dạng của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế-xã hội? Cho ví dụ? THỰC HÀNH  * Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp. * Phân tích bảng số liệu về yếu tố khí hậu. * Biết sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên theo tuyến cắt từ Phan-xi-pang tới Thanh Hóa. * Mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên (địa chất, địa hình, khí hậu, thực vật )

PowerPoint Presentation:

Xác định tuyến cắt A-B

PowerPoint Presentation:

Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Dãy Hoàng Liên Sơn Cao nguyên Mộc Châu Đồng bằng Thanh Hóa .Em hãy tính độ dài của tuyến cắt A-B theo tỉ lệ ngang của lát cắt? (tỉ lệ ngang của lát cắt 1:2 000 000). Độ dài lát cắt khoảng 360km ( khoảng cách A - B đo được khoảng 18 cm: 18 × 20 km = 360 km ) Tuyến cắt A-B từ Phan-xi-păng tới Thanh Hóa. Hướng tây bắc – đông nam. Qua dãy Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, đồng bằng Thanh Hoá 

PowerPoint Presentation:

ĐỈNH PHAN-XI-PĂNG ĐỒNG BẰNG THANH HOÁ CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

HS dựa vào hình 40.1 xem kí hiệu các loại đá và thực vật, thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 40.1 :

HS dựa vào hình 40.1 xem kí hiệu các loại đá và thực vật, thảo luận bổ sung kiến thức vào phiếu học tập 40.1 Thành phần tự nhiên Khu núi cao Hoàng Liên Sơn Khu cao nguyên Mộc Châu Khu đồng bằng Thanh Hoá -Địa hình -Loại đất, đá -Kiểu rừng Núi cao - Đất mùn núi cao Mácma xâm nhập, mácma phun trào. - Đất fe-ra-lit trên đá vôi. Trầm tích đá vôi -Đất phù sa trẻ Trầm tích phù sa. - Đèo Cón, thung lũng sông Đà, dãy Tam Điệp - Đồng bằng - Rừng ôn đới - Rừng cận nhiệt đới, rừng nhiệt đới - Trồng lúa

PowerPoint Presentation:

HS quan sát biểu đồ, nhận xét về độ cao, nhiệt độ, lượng mưa trung bình điền vào phiếu học tập đặc điểm khí hậu của ba khu vực địa hình : Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của 3 trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu và Thanh Hóa và bảng 40.1 Độ cao trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn Mộc Châu Thanh Hóa Nhiệt độ trung bình Cực tiểu / tháng Cực đại / tháng Lượngmưa/ năm Cực tiểu/ tháng Cực đại/tháng

Bảng 40.1. Nhiệt độ(0C) và lượng mưa trung bình tháng(mm) của ba trạm khí tượng trên tuyến cắt A -B:

Bảng 40.1. Nhiệt độ( 0 C) và lượng mưa trung bình tháng(mm) của ba trạm khí tượng trên tuyến cắt A -B Tháng Trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Hoàng Liên Sơn 2170m Nhiệt độ 7.1 8.9 12.4 14.4 15.7 16.4 16.4 16.4 15.3 13.1 9.7 7.5 12.8 Mưa 64 72 82 220 417 565 680 632 418 236 101 66 3553 Mộc Châu 958m Nhiệt độ 11.8 13.3 16.8 20.2 22.5 23.0 23.1 22.4 21.2 18.9 15.7 12.8 18.5 Mưa 15 21 34 99 166 221 166 331 257 106 32 12 1560 Thanh Hóa 5m Nhiệt độ 17.4 17.8 19.2 23.5 27.1 28.9 28.9 28.3 26.9 24.5 21.8 18.5 23.6 Mưa 25 32 44 59 172 174 216 270 396 250 79 29 1746

PowerPoint Presentation:

Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của 3 trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu và Thanh Hóa, trình bày sự khác biệt khí hậu trong khu vực? Giải thích vì sao? Đặc điểm chung của khí hậu là nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều vào thời kì gió mùa mùa hạ. Tuy nhiên do yếu tố vị trí, địa hình nên có sự khác biệt: Khu vực Thanh Hoá : Khu vực thấp nhất ; nhiệt độ cao (23.6 0 C), lượng mưa trung bình (1746 mm/năm). Khu vực Mộc Châu : độ cao trung bình ; nhiệt độ tương đối thấp ( 18.5 0 C), lượng mưa ít hơn hai địa điểm kia (1560mm/năm). Khu vực Hoàng Liên Sơn : là vùng núi cao chắn gió mùa mùa hạ từ biển vào nên có mưa nhiều nhất so với hai khu vực trên với lượng mưa trung bình từ 3553mm/năm; nhiệt độ thấp trung bình 12.8 0 C.

PowerPoint Presentation:

Dựa trên kí hiệu và bản chú giải của từng hợp phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt: Có mấy kiểu rừng? Chúng phát triển trong điều kiện tự nhiên như thế nào? Có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? 1. Khu núi cao Hoàng Liên Sơn có : - Đá mác ma xâm nhâp và đá mác ma phun trào. - Đất mùn núi cao 2. Khu cao nguyên Mộc Châu có : - Trầm tích đá vôi. - Đất feralít trên đá vôi. 3. Khu đồng bằng Thanh Hoá có : - Trầm tích phù sa. - Đất phù sa trẻ. 1. Khu núi cao Hoàng Liên Sơn có : Rừng ôn đới, phát triển trong điều kiện khí hậu lạnh quanh năm và mưa nhiều. 2. Khu cao nguyên Mộc Châu có : Rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới, phát triển trong điều kiện khí hậu cận nhiệt vùng núi, lượng mưa và nhiệt độ thấp. 3. Khu đồng bằng Thanh Hoá có : Hệ sinh thái nông nghiệp, phát triển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. 

PowerPoint Presentation:

B. Quan sát H40.1, bảng 40.1 cùng kiến thức đã học hãy hoàn thiện bảng sau: Các khu vực Yếu tố Khu núi cao Hoàng Liên Sơn Cao nguyên Mộc Châu Đồng bằng Thanh Hóa Đỏ Địa hình Khí hậu Đất Kiểu rừng Mac ma xâm nhập, mac ma phun trào Núi cao trên 3000m Lạnh quanh năm, mưa nhiều Đất mùn núi cao Ôn đới Trầm tích đá vôi Dưới 1000m, thấp Cận nhiệt, mưa ít, nhiệt độ thấp Đất Feralit trên đá vôi Cận nhiệt, nhiệt đới Trầm tích phù sa Nóng quanh năm, mưa nhiều Địa hình thấp, bằng phẳng (dưới 50m) Đất phù sa trẻ. Rừng nhiệt đới thay thế bằng hệ sinh thái nông nghiệp Qua bảng tổng hợp về điều kiện tự nhiên của 3 khu vực địa hình sau em hãy báo cáo trước lớp về điều kiện tự nhiên của từng khu vực? Lát cắt cho thấy: sự phân hoá đa dạng của các yếu tố tự nhiên trên một phần lãnh thổ VN. Giữa các yếu tố tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ.

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VỀ NHÀ - HOÀN THIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÀI TẬP VÀO VỞ. - TẬP BÁO CÁO BẰNG MIỆNG CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA 3 KHU VỰC ĐỊA HÌNH ĐÃ TÌM HIỂU TRÊN LỚP. CHUẨN BỊ BÀI 41 MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ. - Yêu cầu:HS quan sát hình 41.1 * Xác định giới hạn vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền ? - Dựa vào bảng 41.1 và H 41.1 trong sách giáo khoa: * Nhận xét chế độ nhiệt của 3 địa điểm trong bảng thống kê ? * Tính nhiệt độ trung bình năm của 3 nơi này ?

authorStream Live Help