Dia ly 7 Tiết 37 Bài 34- Thực hành- So sánh nền kinh tế của ba khu vực

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp Môn Địa lý 7D Nhiệt liệt chào mừng hội thi giáo viên giỏi tỉnh Quảng Ngói Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Trương Quang Trọng Giáo viên: Vũ Thị Lệ Trinh

PowerPoint Presentation:

Tiết37-Bài 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI * Phân biệt ba khu vực châu Phi- Lược đồ ba khu vực châu Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành :

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002 ) Xác định vị trí ba khu vực ở châu Phi? I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành :

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên2500 USD/người/năm Từ 1001-2500USD/ người/năm Từ 200-1000USD/ người/năm Dưới 200 USD/ người /năm Tên các quốc gia thuộc khu vực * Quan s át lược đồ Hình 34.1 Th ảo luận nhóm: Chia lớp thành 8 nhóm (thời gian 5 phút) nội dung theo phiếu bài tập Nhóm 1, 2 : Tìm hiểu mức thu nhập bình quân đầu người ở Bắc Phi - Nhóm 3, 4, 5 : Tìm hiểu mức thu nhập bình quân đầu người ở Trung Phi - Nhóm 6, 7, 8 : Tìm hiểu mức thu nhập bình quân đầu người của Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên2500 USD/người/năm Từ 1001-2500USD/ người/năm Từ 200-1000USD/ người/năm Dưới 200 USD/ người /năm Li-Bi Ga-Bông Bôtxoana, Nam Phi Marốc, Angiêri,Ai cập Nami Bia Mô-ri-ta-ni, Mali, Xa-ra-uy, Xu-đăng, Ghi-nê, Xê-nê-gan Li-bê-ri-a, Côt-đi-voa, Trung Phi ,CHDC Công-gô An-gô-la, Dăm-bi-a, Dim-ba-bê, Ta-đa-ni-a, Ma-đa-ga-xca ,Lê-xô-thô Ni-giê, Sat Buôc-ki-a, Pha-xô, Lê-ông, Ê-ti-ô-pi-a ,Xô-ma-li, Ê-ri-tơ-ria Ma-la-uy Tên các quốc gia thuộc khu vực

PowerPoint Presentation:

Ti ết 37- Bµi 34: TH ù C HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên2500 USD/người/năm Từ 1001-2500USD/ người/năm Từ 200-1000USD/ người/năm Dưới 200 USD/ người /năm Li-Bi Ga-Bông Bôtxoana, Nam Phi Marốc, Angiêri,Ai cập Nami Bia Mô-ri-ta-ni, Mali, Xa-ra-uy, Xu-đăng, Ghi-nê, Xê-nê-gan Li-bê-ri-a, Côt-đi-voa, Trung Phi ,CHDC Công-gô An-gô-la, Dăm-bi-a, Dim-ba-bê, Ta-đa-ni-a, Ma-đa-ga-xca ,Lê-xô-thô Ni-giê, Sat Buôc-ki-a, Pha-xô, Lê-ông, Ê-ti-ô-pi-a ,Xô-ma-li, Ê-ri-tơ-ria Ma-la-uy Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực kinh tế của châu Phi ? - Thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực không đồng đều. - Trong từng khu vực ,sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đồng đều. Tên các quốc gia thuộc khu vực + Mức chênh lệch giữa các quốc gia có mức thu nhập cao(trên 2500USD/ người/năm) so với các quốc gia có mức thu nhập thấp dưới 200USD/ người/ năm là 12,5lần. + Các quốc gia vùng Địa Trung Hải và cực Nam châu Phi có mức thu nhập bình quân đầu người lớn hơn so với các nước ở giữa châu lục

PowerPoint Presentation:

Ti ết 37- Bµi 34: TH ù C HÀNH So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u phi Mức thu nhập bình quân theo đầu người Bắc phi Trung phi Nam phi Trên2000 USD/người/năm Từ 1001-2500USD/ người/năm Từ 200-1000USD/ người/năm Dưới 200 USD/ người /năm Li-Bi Ga-Bông Bôtxoana, Nam Phi Marốc, Angiêri,Ai cập Nami Bia Mô-ri-ta-ni, Mali, Xa-ra-uy, Xu-đăng, Ghi-nê, Xê-nê-gan Li-bê-ri-a, Côt-đi-voa, Trung Phi ,CHDC Công-gô An-gô-la, Dăm-bi-a, Dim-ba-bê, Ta-đa-ni-a, Ma-đa-ga-xca ,Lê-xô-thô Ni-giê, Sat Buôc-ki-a, Pha-xô, Lê-ông, Ê-ti-ô-pi-a ,Xô-ma-li, Ê-ri-tơ-ria Ma-la-uy - Trong từng khu vực ,sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đồng đều. Tên các quốc gia thuộc khu vực

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002 ) I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : - Thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực không đồng đều. - Trong từng khu vực sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đồng đều.

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002 ) I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi * Quan s át lược đồ Hình 32.3 Th ảo luận nhóm: Chia lớp thành 8 nhóm (thời gian 5 phút) nội dung theo phiếu bài tập Nhóm 1, 2 : Tìm hiểu đặc điểm kinh tế ở Bắc Phi - Nhóm 3, 4, 5 : Tìm hiểu đặc điểm kinh tế ở Trung Phi - Nhóm 6, 7, 8 : Tìm hiểu đặc điểm kinh tế ở Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi -Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới - -Các nước phía nam hoang mạc Xahara trồng lạc,ngô, bông - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác- xuất khẩu dầu mỏ,khí đốt..,du lịch

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi -Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới - -Các nước phía nam hoang mạc Xahara trồng lạc,ngô, bông - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác- xuất khẩu dầu mỏ,khí đốt..,du lịch -Tr ồng tr ọt và chăn nuôi theo l ối c ổ truy ền - Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi -Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới - -Các nước phía nam hoang mạc Xahara trồng lạc,ngô, bông - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác- xuất khẩu dầu mỏ,khí đốt..,du lịch -Tr ồng tr ọt và chăn nuôi theo l ối c ổ truy ền - Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu. + Các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch.Phát triển nhất là Cộng hoà Nam Phi: xuất khẩu vàng nhiều nhất và cũng là một trong những nước sản xuất uranium, crôm..của thế giới. Các ngành công nghiệp chính khai thác khoáng sản,luyện kim màu,cơ khí, hoá chất..Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là hoa quả cận nhiệt đới.

PowerPoint Presentation:

Khai thác Kim Cương, Cr ôm

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi -Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới - -Các nước phía nam hoang mạc Xahara trồng lạc,ngô, bông - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác- xuất khẩu dầu mỏ,khí đốt..,du lịch -Tr ồng tr ọt và chăn nuôi theo l ối c ổ truy ền - Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu. + Các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch.Phát triển nhất là Cộng hoà Nam Phi: xuất khẩu vàng nhiều nhất và cũng là một trong những nước sản xuất uranium, crôm..của thế giới. Các ngành công nghiệp chính khai thác khoáng sản,luyện kim màu,cơ khí, hoá chất..Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là hoa quả cận nhiệt đới.

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002 ) I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Qua bảng so sánh em có nhận xét gì về đặc điểm kinh tế ba khu vực ở châu Phi?

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi -Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt đới - -Các nước phía nam hoang mạc Xahara trồng lạc,ngô, bông - Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác- xuất khẩu dầu mỏ,khí đốt..,du lịch -Tr ồng tr ọt và chăn nuôi theo l ối c ổ truy ền - Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu. + Các nước trong khu vực có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch.Phát triển nhất là Cộng hoà Nam Phi: xuất khẩu vàng nhiều nhất và cũng là một trong những nước sản xuất uranium, crôm..của thế giới. Các ngành công nghiệp chính khai thác khoáng sản,luyện kim màu,cơ khí, hoá chất..Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là hoa quả cận nhiệt đới.

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi * Bài tập 1: Phân tích mức thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (2002 ) I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Qua bảng so sánh em có nhận xét gì về đặc điểm kinh tế của ba khu vực ở châu Phi? - Ng ành c ô ng nghi ệp ch ủ y ếu d ựa v ào khai kho áng -- N ô ng nghi ệp : Ch ư a ph át tri ển , ch ư a đáp ứng đủ nhu c ầu l ươ ng th ực trong n ước , ch ă n nu ô i theo ph ươ ng th ức c ổ truy ền . Ch ú tr ọng tr ồng c â y c ô ng nghi ệp để xu ất kh ẩu .

PowerPoint Presentation:

Ng ườ i dân Châu Phi đ ang nhận viện trợ l ươ ng thực.

PowerPoint Presentation:

Nạn đó i xảy ra châu phi .

PowerPoint Presentation:

Nạn đó i xảy ra ở Châu Phi dẫn đế n trẻ bị suy dinh d ưỡ ng.

PowerPoint Presentation:

Tiết 37- Bài 34: THựC HÀNH So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi I. H ướng dẫn thực hành : II. Ti ến trình thực hành : * Bài tập 2: Lập bảng so sỏnh đặc điểm kinh tế ba khu vực chõu Phi Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế Bắc Phi Trung Phi Nam Phi

authorStream Live Help