Dia ly 7 Tiết 4 Bài 4- Thực hành- Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổ

Views:
 
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1- Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ?

PowerPoint Presentation:

2- Xác định trên lược đồ các siêu đô thị trên 8tr dân ở các nước đang phát triển ? Nêu những hậu quả của quá trình phát triển đô thị theo hướng tự phát ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 4-Bài 4 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI

PowerPoint Presentation:

1-PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ TỈNH THÁI BÌNH Quan sát lược đồ cho biết: Nơi có mật độ dân số cao nhất , mật độ là bao nhiêu ? Nơi có mật độ dân số thấp nhất , mật độ là bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

Nơi có MĐDS cao nhất : Thị xã Thái bình MĐDS : > 3000 ng/km 2 Nơi có MĐDS thấp nhất: Huyện Tiền hải MĐDS :<1000 ng/km 2

PowerPoint Presentation:

2- PHÂN TÍCH THÁP TUỔI : Quan sát tháp tuổi của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999 , cho biết sau 10 năm: -Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi ? -Nhóm tuổi nào tăng tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ ? ( nhóm 8 em )

a. Hình dáng tháp tuổi năm 1989 ->1999 có gì thay đổi?:

a. Hình dáng tháp tuổi năm 1989 ->1999 có gì thay đổi? Năm 1989: Đáy rộng,thân hẹp: Năm 1990: Đáy thu hẹp,thân mở rộng: Tháp tuổi có cơ cấu dân số trẻ Tháp tuổi có cơ cấu ds già.

Qua H4.1: Tính, ghi caùc soá lieäu vaøo baûng. Nhaän xeùt.:

Qua H4.1 : Tính, ghi caùc soá lieäu vaøo baûng. Nhaän xeùt. Thaùp tuoåi Soá ngöôøi trong caùc ñoä tuoåi 0 4 5 19 20  29 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 1989 1999 5 5 6 6 < 6 <6 4 3,5 4,5 5 5,5 6 -Nhóm tuổi tăng tỉ lệ: -Nhóm tuổi giảm tỉ lệ : Trong tuổi lao động Chưa đến tuổi lao động Kết luận : Sau 10 năm dân số Thành phố HCM đã “già” đi

PowerPoint Presentation:

3-PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHÂU Á (Nhóm 4 em) Baộc AÙ Ñông Á Ñông Nam Á Nam Á Tây Nam Á Trung Á Đọc tên lược đồ Đọc bảng chú giải Tìm trên lược đồ phân bố dân cư châu Á các khu vực tập trung đông dân? Các đô thị lớn của châu Á thường phân bố ở đâu ?

PowerPoint Presentation:

Baộc AÙ Ñông Á Ñông Nam Á Nam Á Tây Nam Á Trung Á Các khu vực tập trung đông dân của châu Á Các siêu đô thị của châu Á thường phân bố ở : Ven biển Dọc các con sông lớn

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh một số thành phố lớn của Châu Á

PowerPoint Presentation:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

PowerPoint Presentation:

Tìm hiểu môi trường đới nóng . Giới hạn và đặc điểm khí hậu MTXĐ ẩm Đọc trước các hình 5.1 ; 5,2 ;5,3

authorStream Live Help