Dia ly 6 Tiết 31 Bài 25- Thực hành- Sự chuyển động của các dòng biển t

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

6 Giáo Viên: Phan Nghĩa Bình Nam

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ  Em hãy cho biết vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?  Dòng biển là gì? Trên bề mặt Trái Đất có những loại dòng biển nào?

Slide 3: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG  Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới, hãy: ? Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nữa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương? ? Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nữa cầu Nam? ? So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nữa cầu Bắc và nữa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại dương Thế giới?

Slide 4: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG  Dựa vào lược đồ hình 65, em hãy: ? So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 600B? ? Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua?

Slide 5: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG A. Thái Bình Dương B. Đại Tây Dương C. Aán Độ Dương D. Aán Độ Dương

Slide 6: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG Thái Bình Dương Đại Tây Dương Aán Độ Dương Bắc Băng Dương Thái Bình Dương

Slide 7: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG  Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới em hãy xác định các vùng vĩ độ thấp và vùng vĩ độ cao? Ôiasiô Canari Guyan

Slide 8: 

Ben-ghê-la Pê-ru Ca-na-ri Gơn-xtrim Bra-xin Ca-li-fooc-ni-a Cư-rô-si-ô Bắc xích đạo Nam xích đạo Mô-dăm-bich MỘT SỐ HẢI LƯU TRÊN ĐẠI DƯƠNG Dòng biển theo gió tây Đông Úc

Slide 9: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG  THẢO LUẬN NHOM: NHOM 1 – 2 Câu 1: Dựa vào hình 64 SGK, đọc tên và cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng trong Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở cả hai bán cầu? Câu 2: Từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng? NHOM 3 – 4 Câu 1: Dựa vào hình 64 SGK đọc tên và cho biết hướng chảy của các dòng biển lạnh trong Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ở cả hai bán cầu? Câu 2: Từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển lạnh?

Slide 10: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG a. Dòng biển nóng: Cö-rô-si-oâ Gơn-x-trim Ñông Úc Bra-xin Từ vùng vĩ độ thấp về vùng vĩ độ cao Từ vùng vĩ độ thấp về vùng vĩ độ cao  Kết luận: Các dòng biển nóng đều xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

Slide 11: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG b. Dòng biển lạnh: OÂi-a-si-ô Grơn-len Pê-ru Ben-ghê-la Từ vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp Từ vùng vĩ độ cao về vùng vĩ độ thấp  Kết luận: Các dòng biển lạnh đều xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

Hải lưu Benguela Hoang mạc Namib

Slide 13: 

Dòng Brazil

Slide 14: 

Hải lưu Brazil Hải lưu Benguela Hình thành ngư trường cá. TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Slide 15: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG  Dựa vào lược đồ hình 65, em hãy: ? So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D cùng nằm trên vĩ độ 600B? ? Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua?  CÁ NHÂN

Slide 16: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG A < B < C < D (- 190C) < (- 80C) < (+ 20C) < (+ 30C)  Dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn và lượng mưa nhiều hơn.  Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp và lượng mưa ít hơn các vùng cùng vĩ độ.

Slide 17: 

TIẾT 31 - BÀI 25: THỰC HÀNH SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG A < B < C < D (- 190C) < (- 80C) < (+ 20C) < (+ 30C)  Dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn và lượng mưa nhiều hơn.  Dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp và lượng mưa ít hơn các vùng cùng vĩ độ. ? Môi trường biển và đại dương do thiên nhiên ban tặng, vậy theo các em chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường biển Việt Nam nói riêng và đại dương thế giới nói chung?

Slide 18: 

Học thuộc bài. Chuẩn bị bài 26: ĐẤT, CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT theo các nội dung sau: Trình bày khái niệm lớp đất. Tìm hiểu các thành phần chính của đất là thành phần khống và thành phần hữu cơ. Trình bày một số nhân tố hình thành đất. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Slide 19: 

CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM HỌC SINH TIẾT HỌC KẾT THÚC

authorStream Live Help