Lich su9 bai 22Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 82

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Lich su 9 bai 22- Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 tiết 2 https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LỊCH SỬ 9 Chúng ta cùng bắt đầu tiết học nào!

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Vì sao năm 1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lại trở về nước? Trình bày sự phát triển của lực lượng cách mạng trong giai đoạn 1941 – 1944?

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt)

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt) II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945: 1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) : * Thế giới: - Châu Á - Thái Bình Dương: - Đông Dương: Chiến tranh thế giới II sắp kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Nhật khốn đốn + Pháp ráo riết hoạt động chờ thời cơ giành lại địa vị thống trị cũ. + 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp  Pháp đầu hàng. Thủ đoạn của Nhật sau đảo chính Pháp - Tuyên bố trao trả nền độc lập cho các dân tộc Đông Dương nhưng thực chất lập chính phủ bù nhìn thân Nhật . - Tiếp tục thi hành các chính sách vơ vét bóc lột nhân dân ta : bắt nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu. .. - Đ àn áp lực lượng cách mạng và nhân dân.

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh nạn đói 1945 Nhận xét thủ đoạn của Nhật?

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt) II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945: 2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 : a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng: Trước việc Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta có chủ trương gì mới ? - Ra chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” - Xác định kẻ thù cụ thể: phát xít Nhật. - Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước.”

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt) II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945: 2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 : a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng: - Ra chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” - Xác định kẻ thù cụ thể: phát xít Nhật. - Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước.” Cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” đã diễn ra như thế nào? b. Cao trào “Kháng Nhật cứu nước”: - Từ giữa 3/1945 phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra khắp nơi  hàng loạt xã, châu, huyện được giải phóng.

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt) II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945: 2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 : a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng: b. Cao trào “Kháng Nhật cứu nước”: - Từ giữa 3/1945 phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra khắp nơi  hàng loạt xã, châu, huyện được giải phóng. - 15/4/1945 Hội nghị quân sự Bắc Kì họp Khu Giải phóng Việt Bắc Bắc Giang + Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân + Thành lập Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì. - 4/6/1945 Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời  Căn cứ địa cách mạng của cả nước

PowerPoint Presentation:

Tiết 27: Bài 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 (tt) II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945: 2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 : a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng: b. Cao trào “Kháng Nhật cứu nước”: - Từ giữa 3/1945 phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra khắp nơi  hàng loạt xã, châu, huyện được giải phóng. - 15/4/1945 Hội nghị quân sự Bắc Kì họp: + Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. + Thành lập Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì. - 4/6/1945 Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời  Căn cứ địa cách mạng của cả nước . C©y đ a T©n Trµo - S¬n D­¬ng - Tuyªn Quang - Phát động phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”. Những sáng tạo của Đảng ta trong phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”?  Không khí tiền khởi nghĩa lan rộng cả nước.

PowerPoint Presentation:

Tìm hiểu bài mới: - Nội dung Đại hội Quốc dân - 4 Tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám 1945 - Hà Nội, Huế, Sài Gòn giành thắng lợi vào thời gian nào? - Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 - Nội dung Tuyên ngôn độc lập

authorStream Live Help