Lich su 9 bai 22- Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng T

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thày cô về dự tiết dạy Người thực hiện: Nguyễn Thị Sinh –Trường THCS Đình Bảng-Từ Sơn

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: -Tháng 6-1941 Đức tiến công Liên Xô, thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu Một bên là khối phát xít Đức, ý, Nhật -Ngày 28-1-1941 Nguyễn ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (Tháng 5-1941)

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Hội nghị chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật. Hội nghị quyết định tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng các khẩu hiệu “ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian cho cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công”, tiến tới thực hiện “ Người cày có ruộng”. Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh ( gọi tắt là Việt Minh ) bao gồm các tổ chức quần chúng, lấy tên là Hội Cứu quốc nhằm: “Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng -Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu -Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lai ruộng công” -Chủ trương thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh)

PowerPoint Presentation:

Nhận định tình hình cách mạng nước ta lúc đó, Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 ( 5.1941) khẳng định: “ Trong lúc này, quyền lợi của một bộ phận giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của một bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 Hội nghị chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật. Hội nghị quyết định tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng các khẩu hiệu “ Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian cho cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công”, tiến tới thực hiện “ Người cày có ruộng”. Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh ( gọi tắt là Việt Minh ) bao gồm các tổ chức quần chúng, lấy tên là Hội Cứu quốc nhằm: “Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng -Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu -Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lai ruộng công” -Chủ trương thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh) Chủ trương mới của Đảng rất sáng tạo, phù hợp với yêu cầu của lịch sử

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng 3-Sự phát triển của lực lượng cách mạng -Lực lượng chính trị: +Ngày 19-5-1941 Mặt trận Viêt Minh chính thức được thành lập, bao gồm các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước

PowerPoint Presentation:

-Ngày 19-5-1941, Mặt trân Việt Minh đã ra đời. Điều lệ của Mặt trận Việt Minh ghi rõ: liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước. Kết nạp từng đoàn thể không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. -Mặt trận Việt Minh cũng tuyên bố chủ trương gồm 2 điều: Điều 1: Lầm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Điều 2: Làm cho dân Việt Nam được sung sướng, tự do.

PowerPoint Presentation:

Cao Bằng được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942 khắp chín châu của Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc ( Công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thanh niên cứu quốc), trong đó có ba châu hoàn toàn – nghĩa là mọi người đều gia nhập tổ chức Việt Minh, xã nào cũng có Uỷ ban Việt Minh. Rồi Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập. Sang năm 1943, Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng lập ra 19 ban xung phong “ Nam tiến” để liên lạc với Căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai và phát triển lực lượng cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi.

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng 3-Sự phát triển của lực lượng cách mạng -Lực lượng chính trị: +Ngày 19-5-1941 Mặt trận Viêt Minh chính thức được thành lập bao gồm các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước -Lực lượng vũ trang: +Duy trì đội du kích Bắc Sơn  năm 1941 phát triển thành trung đội Cứu quốc quân +Ngày 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

PowerPoint Presentation:

Hình 37- Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Củng cố:

Củng cố Zdfjngykguluhlhjl;hil Dffgkgl gghk

Dặn dò:

Dặn dò -Về nhà học bài cũ -Xem trước phần II-Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 -Nghiên cứu và trả lời câu hỏi trong SGK

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945:

Tiết 26-Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 I-Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941) 1-Hoàn cảnh: 2-Chủ trương mới của Đảng 3-Sự phát triển của lực lượng cách mạng -Lực lượng chính trị: +Ngày 19-5-1941 Mặt trận Viêt Minh chính thức được thành lập bao gồm các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước -Lực lượng vũ trang: +Duy trì đội du kích Bắc Sơn  năm 1941 phát triển thành trung đội Cứu quốc quân +Ngày 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập + Cuối tháng 12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng 2 trận liên tiếp ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

authorStream Live Help