Lich su 9 Bài 7- Các nước Mĩ La-Tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜ

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

Giới thiệu vị trí và tên các nước Bắc Phi đã giành độc lập sớm sau Chiến tranh Thế giới thứ II trên bản đồ. Tại sao năm 1960 được gọi là năm châu Phi ? 2) Giới thiệu vị trí Cộng hòa Nam Phi trên bản đồ.Tại sao Cộng hòa Nam Phi thành lập 1961 nhưng nhân dân vẫn đấu tranh. Kết quả, ý nghĩa của cuộc đấu tranh ?

Lịch sử TIẾT 8, BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH:

Lịch sử TIẾT 8, BÀI 7 : CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

Bản đồ khu vực MIÕ LA TINH Gồm 23 nước cộng hòa Diện tích: trên 20 triệu km2 Dân số: 600 triệu người (1993):

Bản đồ khu vực MIÕ LA TINH Gồm 23 nước cộng hòa Diện tích: trên 20 triệu km2 Dân số: 600 triệu người (1993)

I-NHỮNG NÉT CHUNG:

I-NHỮNG NÉT CHUNG ♦ TÌNH HÌNH MÓ LA TINH TRÖÔÙC CHIEÁN TRANH COÙ ÑAËC ÑIEÅM GÌ?

I-NHỮNG NÉT CHUNG:

I-NHỮNG NÉT CHUNG - Giành độc lập sớm nhưng rơi vào ách thống trị của Tây Ban Nha, trở thành “sân sau” của Mĩ. Tại sao từ đầu những năm 60 đến những năm 80 thế kỷXX, MLT ví như “ lục địa bùng cháy”? Vì một cao trào đấu tranh vũ trang đã bùng nổ ở nhiều nước.Kết quả các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định trên bản đồ vị trí của các nước Cu Ba, Chi LeÂ, Ni-ca-ra-goa và nêu lên sự kiện đấu tranh chính của Chi Lê, Ni-ca-ra-goa ?

PowerPoint Presentation:

Cu Ba Ni-ca-ra-goa Chi-lê Các nước Mĩ la tinh đã có được những kết quả gì trong việc xây dựng và phát triển đất nước?

I-NHỮNG NÉT CHUNG:

I-NHỮNG NÉT CHUNG -Giành độc lập sớm nhưng rơi vào ách thống trị của,Tây Ban Nha và trở thành “sân sau” của Mĩ. -Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 thế kỷXX: Được ví như “lục địa bùng cháy”. Kết quả: Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa chính trị,tiến hành cải cách KT và thành lập tổ chức liên minh.

Bảng số liệu : KT–CT của những năm 90 thế kỷ XX:

Bảng số liệu : KT–CT của những năm 90 thế kỷ XX Tốc độ tăng trưởng KT năm 1991  2000: khoảng 3% Tốc độ tăng trưởng KT năm 1998  2002 : giảm xuống 1,5% Thu nhập đầu người không tăng. Nợ nước ngồi từ 410,1 tỷ USD (1985) – 607,2 tỷ USD (1995) Một số nước các phe phái tranh giành quyền lực. Qua số liệu trên, hãy nhận xét về KT-CT của khu vực

I-NHỮNG NÉT CHUNG:

I-NHỮNG NÉT CHUNG -Giành độc lập sớm nhưng rơi vào ách thống trị của Tây Ban Nha và trở thành “sân sau” của Mĩ. -Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 thế kỷXX: Được ví như “lục địa bùng cháy”. -Kết quả: Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa chính trị,tiến hành cải cách KT và thành lập tổ chức liên minh. - Töø ñaàu nhöõng naêm 90 ñeán nay: Tình hình kinh teá chính trò gaëp nhieàu khoù khaên.

PowerPoint Presentation:

A-Vùng đất mới. B-Giành độc lập. C-Tiếp tục củng cố chủ quyền và phát triển kinh tế. D-Chịu ảnh hưởng ngôn ngữ-VHóa La tinh. Đ-Bị đế quốc Miõ chi phối mạnh. E-Thập kỷ 90:KTế -CTrị có khó khăn. F-Nhìn chung, trình độ phát triển cao hơn Hãy chọn ra các đặc điểm riêng của các nước Mỹ La Tinh so với các nước châu Á trong giai đoạn này.

PowerPoint Presentation:

II)CU BA- HÒN ĐẢO ANH HÙNG

Bản đồ Cu Ba:

Bản đồ Cu Ba Diện tích: 111000 km2 Dân số: 11,3 triệu người (2002)

PowerPoint Presentation:

Tại sao sau Chiến tranh Thế giới thứ II, nhân dân Cu Ba phải tiếp tục đấu tranh ? Tháng 3.1952, tướng Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự : xóa bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yêu nước. Mâu thuẫn xã hội gay gắt  nhân dân đấu tranh.

PowerPoint Presentation:

II)CU BA- HÒN ĐẢO ANH HÙNG Tháng 3-1952 Tướng Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự.

PowerPoint Presentation:

Phi-đen Ca-xtơ-rô, sinh năm 1927-nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Cu Ba. Xuất thân trong một gia đình điền chủ ở Ô- ri- en- tê; 1945, học luật ở trường Đại học La Ha bana, năm 1948 tham gia phong trào chống Mĩ ở Cô-lôm-bi-a; 1950 đỗ tiến sĩ Luật học.

PowerPoint Presentation:

Pháo đài Môn-ca-đa

PowerPoint Presentation:

- Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên tồn đảo với thế hệ chiến sĩ cách mạng mới : trẻ, nhiệt huyết, kiên cường. Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-da đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba ?

PowerPoint Presentation:

II)CU BA- HÒN ĐẢO ANH HÙNG Tháng 3-1952 Tướng Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài quân sự. Ngày 1-1-1959 cách mạng Cu Ba thành công.

PowerPoint Presentation:

Ý nghĩa: -Lật đổ chế độ độc tài quân sự Ba-xi-ta -Chấm dứt 5 thế kỷ ñô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập thực sự. -Giáng một đòn mạnh vào âm mưu bá chủ của đế quốc Mỹ.

PowerPoint Presentation:

Sau khi cách mạng CuBa thắng lợi , nhà nước đã có những cải cách quan trọng nào? Cải cách ruộng đất. Quốc hữu hóa các xí nghiệp nước ngoài. Xây dựng chính quyền cách mạng. Thanh toán nạn mù chữ. Phát triển giáo dục, văn hóa, y tế…

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN : Trong nửa thế kỉ qua, nhân dân CuBa anh em đã gặp phải những khó khăn nào? Nêu những thành tựu của Cu Ba trong hoàn cảnh trên? Những khó khăn :Chính sách bao vây, phá hoại và cấm vận về kinh tế của Mỹ. Sự tan rã của Liên Xô và hệ thống XHCN(không còn những đồng minh, nguồn viện trợ và bạn hàng buôn bán) . KẾT QUẢ: CuBa vẫn đứng vững và phát triển: -Công nghiệp: Các ngành hợp lí, nông nghiệp đa dạng. Giáo dục,văn hóa,y tế phát triển. Nền kinh tế có mức tăng trưởng ngày càng gia tăng.

PowerPoint Presentation:

Mĩ thấy Cu Ba là “cái họa sát nách”, cho nên chính phủ Ken-nơ-đi định bóp chết cuộc cách mạng ở Cu Ba. Tháng 10/1960, Mĩ tuyên bố cấm vận với Cu Ba. Đến tháng 4- 1961 lại xảy ra “sự kiện xâm nhập Ciron Beach” (Mĩ gọi là sự kiện vịnh Con Heo”). Ngày 22/10/1962,Ken-nơ-đi tuyên bố phong tỏa vũ trang đối với Cu Ba, phái chiến thuyền phong tỏa Cu Ba và ngăn chặn không cho tàu bè Liên Xô đi vào CuBa…

PowerPoint Presentation:

* Qua bài học chúng ta có thể giải thích tại sao Cu Ba được định danh là hòn đảo anh hùng ? Giành chính quyền Xây dựng CNXH và vượt qua được mọi khó khăn để tiếp tục tiến lên CNXH Myõ Cuba Khoaûng caùch khoaûng 100 km. DT: 9,17tr km 2 DS: 284,5tr ngöôøi KT: ñöùng ñaàu caùc nöôùc tö baûn Ñoái ngoaïi: duøng chieán löôïc toaøn caàu chi phoái theá giôùi DT: 0,11tr km 2 DS: 11,3tr ngöôøi KT: bò Myõ bao vaây caám vaän … CT: kieân ñònh theo con ñöôøng XHCN Thaønh töïu : naêm 1994, kinh teá taêng tröôûng 0,4%; naêm 1996, taêng tröôûng 7,8% Ñaït thaønh töïu cao trong vaên hoùa , giaùo duïc , y teá , theå thao …

Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đồn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-ñen-ca-xtô-rô, nhân dân Cu ba với Đảng, chính phủ và nhân dân ta ?:

Trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đồn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-ñen-ca-xtô-rô, nhân dân Cu ba với Đảng, chính phủ và nhân dân ta ? Cu Ba giúp đỡ Việt Nam : Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta diễn ra ác liệt, chủ tịch Phi-ñen-ca-xtô-rô tuyên bố : “Vì Việt Nam chúng ta sẵn sàng hiến cả máu của mình”. Năm 1973, nhân dân Cu Ba tặng Việt Nam 5 công trình : khách sạn Thắng Lợi, đường cao tốc Xuân Mai, bệnh viện 500 giường ở Đồng Hới, trại bò Mộc Châu, trại gà Ba Vì… Việt Nam giúp đỡ Cu Ba : - Cuối năm 1993, ta ủng hộ 10.000 tấn gạo. - Năm 1994, ta ủng hộ 20.000 tấn gạo. - Năm 1996, ta ủng hộ 20.000 tấn gạo. - Đồn thanh niên Cộng sản xuất 5 triệu xuất tập viết cho học sinh Cu Ba. - Việt Nam – Cu Ba tiếp tục đồn kết hỗ trợ để phát triển…  Tình nghĩa anh em thủy chung son sắt.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC * Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết vào tuần 9 * Nội dung bài 1,3,4,5,6,7

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÚC SƯC KHỎE QUÝ THẦY CÔ. Giáo án Sử 9 Giáo viên: Võ Thị Liên Trường THCS An Nhơn

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI:

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

PowerPoint Presentation:

Thảo luận Sau khi giành được chính quyền, Cu Ba đã chọn con đường nào để xây dựng và phát triển đất nước? 2) Đế quốc Mỹ đã có hành động và âm mưu gì đối với Cu Ba? Tại sao? 3) Nêu những thành tựu mà nhân dân Cu Ba đã đạt được mặc dù bị Mĩ cấm vận và sau đó là Liên Xô tan rã?

authorStream Live Help