Lich su 9 Bai 5 Cac nuoc Dong Nam A

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bản đồ :Các nước Đông Nam á

PowerPoint Presentation:

I. Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945: Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á - Tr­íc n¨m 1945 hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu lµ thuéc ®Þa cña c¸c n­íc thùc d©n ph­¬ng t©y (P) (P) (P) - CTTGII kÕt thóc c¸c n­íc §«ng Nam ¸ næi dËy giµnh chÝnh quyÒn (A) (A) (A) (H) (TBN-M) (BĐN)

PowerPoint Presentation:

7/1946 10/1945 8/1945 1/1948 8/1945 8/1957 Ngay sau đó nhiều dân tộc ĐNA lại bị chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân phương tây như đ Nam..

PowerPoint Presentation:

I. Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945: Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á - Tr­íc n¨m 1945 hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu lµ thuéc ®Þa cña c¸c n­íc thùc d©n ph­¬ng t©y - CTTGII kÕt thóc c¸c n­íc §«ng Nam ¸ næi dËy giµnh chÝnh quyÒn -Ngay sau đó nhiều dân tộc ĐNA lại bị chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân phương tây như đ Nam.. - Trong thêi k× “chiÕn tranh l¹nh” t×nh h×nh §«ng Nam ¸ ngµy cµng trë nªn c¨ng th¼ng do sù can thiÖp cña §Q MÜ +Mĩ thành lập khối SEATO (9/1954) + MÜ tiÕn hµnh x©m l­îc §«ng D­¬ng  Đường lối ngoại giao của các nước ĐNA bị phân hoá 1

PowerPoint Presentation:

Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á I. Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945: II.Sự ra đời của tổ chức ASEAN: -8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam á ra đời (ASEAN),gồm 5 nước: đ Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Thái Lan

PowerPoint Presentation:

Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á I. Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945: II.Sự ra đời của tổ chức ASEAN: -8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam á ra đời (ASEAN),gồm 5 nước: đ Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Thái Lan -Mục tiêu của ASEAN: Phát triển kinh tế ,văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, duy trì hoà bình và ổn định khu vực -Tôn trọng chủ quyền ,toàn vẹn lãnh thổ -Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hoà bình - Hợp tác phát triển có hiệu quả -Nguyên tắc hoạt động:

PowerPoint Presentation:

2

PowerPoint Presentation:

Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á I.Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945. II.Sự ra đời của tổ chức ASEAN. III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” Bru-nây ( 1/1984) Việt Nam ( 7/1995) Lào,Mi-an-ma (9/1997) Cam-pu-chia (4/1999) *ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hoà bình ổn định cùng phát triển phồn vinh 1992Thành lập khu vực mậu dịch chung(AFTA) 1994 Thành lập diễn đàn khu vực (ARF) -> Lịch sử Đông Nam á bước sang một chương mới

PowerPoint Presentation:

3

PowerPoint Presentation:

Hoàn thiện bảng thống kê sau về các nước Đông Nam á STT Tên nước Thủ đô Thời gian giành độc lập Thời gian gia nhập ASEAN 1 Thái Lan 2 Xin-ga-po 3 đ 4 Phi-lip-pin 5 Ma-lai-xi-a 6 Bru-nây 7 Việt Nam 8 Lào 9 Mi-an-ma 10 Cam-pu-chia Băng-Cốc Xin-ga-po Gia-các-ta Ma-ni-la Cua-la-lăm-pua đ Xê-ri Bê-ga-oan Hà Nội Viêng-chăn Y-a-gun Phnôm-pênh 8/1967 8/1967 8/1967 8/1967 8/1967 1/1984 7/1995 7/1997 7/1997 4/1999 2/12/1927 9/81965 17/81945 4/7/1946 31/8/1957 1/1/1984 2/9/1945 12/10/1945 4/1/1948 7/1/1979

PowerPoint Presentation:

Tiết 6- Bài 5: Các nước Đông Nam á I.Tình hình Đông Nam á trước và sau năm 1945. II.Sự ra đời của tổ chức ASEAN. III.Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” 7****-

authorStream Live Help