Lich su 8 Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NGUYỄN NGỌC LÂM PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ Lịch sử lớp 8

PowerPoint Presentation:

Bài 29 : CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ ,XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (TT) Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

PowerPoint Presentation:

Ở Nông thôn Việt Nam có các giai cấp cơ bản nào? Giai cấp địa chủ. Giai cấp nông dân. Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn

PowerPoint Presentation:

Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô. Số lượng ngày càng đông, về cơ bản mất hết ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc. Một số địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp địa chủ phong kiến có những thay đổi như thế nào? b. Giai cấp nông dân Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn Giai cấp địa chủ phong kiến

PowerPoint Presentation:

Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp nông dân có những thay đổi như thế nào? Hình 99: Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc “Nửa đêm thuế thúc trống dồn Sân đình máu chảy. làng thôn lính đầy. Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ, Anh chạy vào đất đỏ làm phu Bán thân đổi mấy đồng xu Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng. Con đói lả ôm lưng mẹ khóc Mẹ địu con đấu thóc cầm hơi Kiếp nghèo cơm vãi, cơm rơi Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi”. (Tố Hữu) Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn Giai cấp địa chủ phong kiến Giai cấp nông dân

PowerPoint Presentation:

Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp nông dân có những thay đổi như thế nào? Hình 99: Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc Phân hóa: làm tá điền, làm phu, làm công nhân. Nghèo khổ, không lối thoát. Căm thù đế quốc phong kiến, sẵn sàng nổi dậy đấu tranh giành lấy tự do ,ấm no. Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn Giai cấp địa chủ phong kiến Giai cấp nông dân

PowerPoint Presentation:

Hải Phòng Nam định Huế Quy Nhơn Sài Gòn – Chợ lớn Mĩ tho Vinh Hải Phòng Sài Gòn – Chợ lớn Đô thị đầu thế kỉ XX Đô thị trước khi Pháp xâm lược So sánh số lượng đô thị trước đây với đầu thế kỉ XX?

PowerPoint Presentation:

Cuối TKXIX đầu TKXX, đô thị ra đời và phát triển ngày càng nhiều Ảnh: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam Các vùng nông thôn Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới

PowerPoint Presentation:

Cuối TKXIX đầu TKXX, đô thị ra đời và phát triển ngày càng nhiều Các giai cấp mới, tầng lớp mới xuất hiện. Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện? + Tư sản. + Tiểu tư sản. + Công nhân . Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam 2. Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới

PowerPoint Presentation:

Thái độ chính trị và địa vị kinh tế của giai cấp tư sản như thế nào? Vì sao họ có thái độ như vậy? a. Tầng lớp tư sản Họ là các nhà thầu khoán ,đại lí ,chủ xí nghiệp….Bị Pháp chèn ép kìm hãm - Thái độ chính trị là “cải lương” mang tính hai mặt Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam 2. Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới

PowerPoint Presentation:

Thái độ của Tiểu t ư sản đối với Cách mạng giải phóng dân tộc? Vì sao họ có thái độ như vậy? - Thành phần : Tiểu thương ,tiểu chủ ,trí thức ,học sinh ,sinh viên ….. - Cuộc sống bấp bênh .Họ sẵn sàng tham gia cách mạng b. Tầng lớp tiểu tư sản Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam 2. Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới a. Tầng lớp tư sản

PowerPoint Presentation:

c. Giai cấp công nhân Ảnh: Công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc Làm công ăn lương, chiếm số lượng đông (khoảng 10 vạn người), nguồn gốc từ giai cấp nông dân, sớm có tinh thần đấu tranh . Kiên quyết chống đế quốc,là giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam sau này . *Câu hỏi thảo luận: giai cấp công nhân là giai cấp như thế nào (nguồn gốc hình thành ,số lượng, ưu điểm, thái độ chính trị) Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam 2. Đô thị phát triển ,sự xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới Tầng lớp tư sản Tầng lớp tiểu tư sản

PowerPoint Presentation:

Xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc ,tầng lớp tư sản dân tộc ra đời Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản? - Nhật có hoàn cảnh giống Việt Nam: CĐPK suy yếu, bị phương Tây uy hiếp. - Cùng nền văn hóa phương Đông, cùng giống da vàng Xã hội VN lúc này như thế nào? Tất cả các vấn đề trên có tác dụng gì đến các nhà yêu nước VN? Tiết 49-II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam 3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc Xu hướng cách mạng dân chủ tư sản đã xuất hiện tại Việt Nam Khởi xướng: các nhà trí thức Nho học yêu nước tiến bộ.

CỦNG CỐ BÀI HỌC:

CỦNG CỐ BÀI HỌC 1) Lập bảng thống kê theo mẫu sau: Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với độc lập dân tộc 2) Em hãy điền vào chỗ trống, hoàn thành đúng nội dung câu sau: Điểm mới của xu hướng cứu nước trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX là cứu nước theo con đường.........…………...do các nhà .............................................khởi xướng. dân chủ tư sản trí thức nho học yêu nước Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với độc lập dân tộc Địa chủ phong kiến Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô Tay sai của đế quốc Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước Nông dân Làm ruộng, nộp tô thuế - Sẵn sàng tham gia đấu tranh cách mạng Tư sản Kinh doanh công thương nghiệp Thoả hiệp với đế quốc. Một bộ phận nhỏ có tinh thần dân tộc Tiểu tư sản Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ - Tích cực tham gia chống phong kiến, đế quốc. Công nhân Bán sức lao động, làm thuê - Kiên quyết chống đế quốc .

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ:

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài, làm bài tập 1, 2, 3 SGK. tr.143 Chuẩn bị bài 30: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918

PowerPoint Presentation:

Tiết học đến đây là kết thúc.Cám ơn quý thầy cô đã về dự giờ với lớp!

authorStream Live Help