Lịch sử 8 Bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT 8a4

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Công nghiệp Nông nghiệp Giáo dục Xã hội Đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ ) Tập thể hóa, cơ giới hóa, qui mô lớn Thanh tốn nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ ? Trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mình Liên Xô đã đạt những thành tựu gì?

PowerPoint Presentation:

Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Chương II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

PowerPoint Presentation:

CHÂU ÂU

Tiết 28 Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939):

Tiết 28 Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I – CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Chương II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939):

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I – CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Tiết 28 CHƯƠNG II: 1. Những nét chung Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

PowerPoint Presentation:

? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu có những biến đổi gì? Xuất hiện thêm một số quốc gia mới, trên cơ sở tan vỡ của Đế quốc Áo – Hung và sự thất bại của Đức.

PowerPoint Presentation:

ĐƯC ÁO - HUNG PHẦN LAN ÁO BA LAN TIỆP KHẮC NAM TƯ

PowerPoint Presentation:

a b 1918 1924 1929 Đường thẳng (a) chỉ mức trung bình Đường gấp khúc (b) thể hiện tình hình kinh tế chính trị (1918-1929) ? Quan sát sơ đồ trên và cho biết trong những năm 1918 – 1929 tình hình Châu Âu có đặc điểm gì nổi bật về kinh tế – chính trị? THẢO LUẬN NHOM Chia lớp thành 4 nhóm (thời gian 2 phút)

PowerPoint Presentation:

Lĩnh vực Giai đoạn Kinh tế Chính trị 1924 -1929 1918 -1923 Nhóm 2 Nhóm 3 Phục hồi và phát triển Không ổn định, lâm vào khủng hoảng Nhóm 1 Suy sụp Nhóm 4 Giai cấp tư sản đã củng cố nền thống trị Tình hình kinh tế – chính trị các nước châu Âu 1918 - 1929

PowerPoint Presentation:

? Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức? Than Theùp 1920 1929 1920 1929 Anh Phaùp Ñöùc 233,0 25,3 222,0 262,0 55,0 337,0 9,2 2,7 7,8 9,8 9,7 16,2 Sản lượng than và thép của Anh, Pháp, Đức những năm 1920 – 1929 (Đơn vị: triệu tấn) - Sản lượng than và thép của 3 nước đều tăng chứng tỏ những nước này có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, vì than và thép là nhu cầu thiết yếu để phát triển sản xuất công nghiệp.

PowerPoint Presentation:

a b 1918 1924 1929 Đường thẳng (a) chỉ mức trung bình Đường gấp khúc (b) thể hiện tình hình kinh tế chính trị (1918-1929)

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939):

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I – CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Tiết 28 CHƯƠNG II: 1. Những nét chung Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

PowerPoint Presentation:

? Tình hình cách mạng châu Âu trong những năm 1918 - 1923 phát triển như thế nào? - Bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.

PowerPoint Presentation:

? Nêu một vài sự kiện tiêu biểu về diễn biến cách mạng tháng 11 – 1918 ở Đức.

PowerPoint Presentation:

Nhóm 1: Trình bày kết quả của cuộc cách mạng. Cho biết cách mạng có những hạn chế gì? Nhóm 3: Vì sao trong những năm 1918 – 1923, cách mạng lại nổi lên mạnh mẽ ở nhiều nước châu Âu? Nhóm 2: Phong trào cách mạng phát triển ở các nước châu Âu khác như thế nào? THẢO LUẬN NHOM Chia lớp thành 4 nhóm (thời gian 3 phút) Nhóm 4: Quốc tế cộng sản được thành lập trong hồn cảnh nào? Kết quả: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, các xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nơi. Hạn chế: Thiếu lực lượng lãnh đạo nên mọi thành quả cách mạng rơi vào tay giai cấp tư sản.. Phong trào cách mạng cũng dâng cao mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác. Qua đó nhiều đảng cộng sản đã được thành lập: Hung-ga-ri (1918), Pháp (1920), Anh (1920), I-ta-li-a (1921)… Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, tác động của Cách mạng tháng Mười Nga. Đặc biệt ở Đức do là nước bại trận, khủng hoảng nghiêm trọng. Do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở châu Âu và trên thế giới, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo.

PowerPoint Presentation:

? Quốc tế cộng sản được thành lập như thế nào? - Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) đã khai mạc tại Mát-xcơ-va. ? Hoạt động của Quốc tế cộng sản? - Hoạt động từ năm 1917 – 1943, tiến hành 7 lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì.

PowerPoint Presentation:

? Hoạt động của Quốc tế cộng sản có ảnh hưởng gì đến cách mạng Việt Nam? - Tại đại hội II (1920), Quốc tế cộng sản đã thông qua sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Luận cương con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

PowerPoint Presentation:

Năm 1943, tình hình thế giới có nhiều thay đổi: chiến tranh lan rộng tồn thế giới, phong trào cách mạng thế giới ngày càng phát triển đa dạng, sự chỉ đạo chung cho cách mạng của tồn thế giới của Quốc tế cộng sản như trước đây không còn phù hợp nữa nên Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán. Quốc tế cộng sản có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới. ? Vì sao Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán?

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố ? Trong những năm 1918 – 1929 tình hình Châu Âu có đặc điểm gì nổi bật? Lĩnh vực Giai đoạn Kinh tế Chính trị 1924 -1929 1918 -1923 Phục hồi và phát triển Không ổn định, lâm vào khủng hoảng Suy sụp Giai cấp tư sản đã củng cố nền thống trị

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố ? Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin soạn thảo tại Đại hội nào của Quốc tế cộng sản? Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (1919) B. Đại hội lần thứ II ( 1920) A B C D D. Đại hội lần thứ VII ( 1935) C. Đại hội lần thứ V ( 1924) Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (1919) B. Đại hội lần thứ II ( 1920) C. Đại hội lần thứ V ( 1924) D. Đại hội lần thứ VII ( 1935) Đúng rồi Rất tiếc! Chưa đúng Rất tiếc! Chưa đúng Rất tiếc! Chưa đúng

PowerPoint Presentation:

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT . XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help