Lich su 8 Bài 14- Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LIỆT NHIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 8C Người thực hiện :Nguyễn Thị Bông

PowerPoint Presentation:

tuần 11-Tiết 21 BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) I/Những sự kiện lịch sử chính: Thời gian Sự kiện Kết quả 8/1566 1640 - 1688 1775 - 1783 Cách mạng Hà Lan - Lật đổ ách thống trị của Vương quốc Tây Ban Nha. Cách mạng tư sản Anh Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. - Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa. Hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời. - Lật đổ chế độ phong kiến , mở đường cho CNTB phát triển. 1789 - 1794 Cách mạng tư sản Pháp - Lật đổ chế độ PK , mở đường cho CNTB phát triển.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) Thời gian Sự kiện Kết quả 2/1848 28/9/1864 1868 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Là văn kiện của CNXH Khoa học Quốc tế I thành lập - Truyền bá học thuyết Mác Duy tân Minh Trị - Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNĐQ và chuyển nhanh nhanh sang CNĐQ 1871 Công xã Pa Ri - Lật đổ chính quyền của g/c TS -Là cuộc CM VS đầu tiên trên thế giới.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) Thời gian Sự kiện Kết quả 1911 Cách mạng Tân Hợi - Là cuộc CM TS lật đổ chế độ PK ở Trung Quốc . -Thành lập Trung Hoa dân quốc 1914 - 1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất. - Thuộc địa thế giới được chia lại.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) II/Những nội dung chủ yếu : - Xuất hiện các công trường thủ công . Máy móc được sử dụng trong sản xuất. - G/C PK chiếm nhiều ruộng đất ,cai trị độc đoán ,không phải đóng thuế .TS và ND không có quyền lợi về chính trị , phải đóng mọi thứ thuế , không có ruộng đất . - G/C T S lãnh đạo N D làm cách mạng lật đổ PK thiết lập nền cộng hoà , thúc đẩy nền kinh tế TBCN phát triển. 1/ Những cuộc cách mạng tư sản. - Lật đổ chế độ PK mở đường cho CNTB phát triển . Những sự kiện nào chứng tỏ sự ra đời của nền sản xuất mới trong lòng chế độ PK ? Mâu thuẫn giữa chế độ PK với TS và các tầng lớp ND biểu hiện ở những điểm nào ? Những nguyên nhân đó dẫn đến kết quả gì ? Hãy nêu 1số cuộc CM TS mà em đã học ? Những cuộc CM TS đưa đến kết quả gì ? Hậu quả của sự xâm lược của thực dân phương Tây ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) I/Những nội dung chủ yếu : Hậu quả của sự xâm lược của thực dân phương Tây ? - Xâm chiếm thuộc địa, vơ vết sức người, sức của.->đời sống ND cực khổ . - Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược phát triển . 1/Những cuộc cách mạng tư sản. 2/Sự xâm lược của thực dân phương Tây.

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

PowerPoint Presentation:

LIỆT NHIỆT CHÀO MỪNG CÁC THÂỲ CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 8C Người thực hiện :Nguyễn Thị Bông

authorStream Live Help