Lich su 8 Bai 2 Tiet3 Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) -Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng -Hạn chế và bài học kinh nghiệm

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG NHÓM 1 KINH TẾ >< XÃ HỘI C TRỊ - XÃ HỘI NHÓM 2 >< XÃ HỘI TƯ TƯỞNG NHÓM 3 >< XÃ HỘI

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1. Tình hình kinh tế NHÓM 1 KINH TẾ -Nông nghiệp lạc hậu -Công thương nghiệp phát triển bị chế độ phong kiến kìm hãm >< XÃ HỘI PHONG KIẾN TƯ SẢN, CÁC TẦNG LỚP ND KINH TẾ >< XÃ HỘI PHONG KIẾN TƯ SẢN, CÁC TẦNG LỚP ND MÂU THUẪN XÃ HỘI

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển (KTTB) nhưng bị chế độ phong kiến cản trở  mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân. 2. Tình hình chính trị- xã hội: NHÓM 2 -Chế độ quân chủ chuyên chế -Xã hội chia thành ba đẳng cấp:Tăng lữ, Quý tộc, đẳng cấp thứ 3 CHÍNH TRỊ XÃ HỘI >< XÃ HỘI TĂNG LỮ, QUÝ TỘC ĐẲNG CẤP THỨ BA >< XÃ HỘI

PowerPoint Presentation:

NHÓM 2 -Chế độ quân chủ chuyên chế -Xã hội chia thành ba đẳng cấp:Tăng lữ, Quý tộc, đẳng cấp thứ 3 CHÍNH TRỊ XÃ HỘI >< XÃ HỘI TĂNG LỮ, QUÝ TỘC ĐẲNG CẤP THỨ BA >< XÃ HỘI Tăng lữ Quý tộc Đẳng cấp thứ ba -Có mọi quyền -Không phải đóng thuế -không có quyền gì -Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với phong kiến Tư sản N dân Các tầng lớp khác

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển (KTTB) nhưng bị chế độ phong kiến cản trở  mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân. 2. Tình hình chính trị- xã hội: -Chế độ quân chủ chuyên chế -Xã hội chia thành ba đẳng cấp  tạo nên >< Tăng lữ và quý tộc với đẳng cấp thứ 3 3.Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế 2. Tình hình chính trị- xã hội: 3 .Đấu tranh tư tưởng: >< XÃ HỘI Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến. Mông-te-xki-ơ (1689 – 1755) Vôn –te (1694 – 1778) G.G. Rút –xô (1712 – 1778) TƯ TƯỞNG Trào lưu tư tưởng Triết học Ánh sáng TƯ TƯỞNG >< XÃ HỘI

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế 2. Tình hình chính trị- xã hội: 3 .Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: -Đấu tranh tư tưởng của trào lưu triết học Ánh sáng  Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến. Nguyên nhân cách mạng TS Pháp có gì khác so với trước? -Kìm hãm KT TBCN -Phân biệt 3 đẳng cấp XH -Triết học Ánh sáng. >< xã hội sâu sắc hơn

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế 2. Tình hình chính trị- xã hội: 3 .Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế -Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở điểm nào?

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế -Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng -5/5/1789, hội nghị 3 đẳng cấp làm cho mâu thuẫn xã hội đạt tột đỉnh.

PowerPoint Presentation:

Hình 9. Tấn công pháo đài – nhà tù Ba-xti

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) :

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 1.Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế -Vua tăng thuế để trả nợ tư sản 1789, hàng trăm cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng -5/5/1789, hội nghị 3 đẳng cấp làm cho mâu thuẫn xã hội đạt tột đỉnh. -14/7/1789 quần chúng nhân dân tấn công pháo đài – nhà tù Baxti mở đầu thắng lợi của cách mạng

CỦNG CỐ:

Tự luận : ?Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng tư sản Pháp? ?Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào? Trắc nghiệm: ? Đặt câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử của cách mạng tư sản Pháp. CỦNG CỐ

DẶN DÒ :

Trả lời câu hỏi tự luận, tự đặt câu hỏi trắc nghiệm bài cũ. Soạn bài mới: Đọc lược đồ H10; soạn câu hỏi 2và 3 trang 17 phần cầu hỏi và bài tập DẶN DÒ

authorStream Live Help