Lich su 7 bai 21 On tap chuong IV

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh về dự tiết học Môn : Lịch sử Lớp : 7

PowerPoint Presentation:

? Em hãy nêu tóm tắt tiểu sử và những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt? Kiểm tra bài cũ - Tiểu sử: Nguyễn Trãi (1380-1442) là con của Nguyễn Phi Khanh. Hai cha con ông đều làm quan dưới thời nhà Hồ. Khi nhà Hồ thất bại, ông đã theo Lê Lợi khởi nghĩa. Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước thương dân hết mực. - Cống hiến: Ông có nhiều cống hiến to lớn trong công việc tổ chức và lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn. Ông có nhiều tác phẩm giá trị về văn học, sử học, địa lí học như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí,… => Ông là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới… Đáp án:

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv TRUNG ƯƠNG VUA VÀ THÁI THƯỢNG HOÀNG ĐẠI THẦN VĂN ĐẠI THẦN VÕ ĐỊA PHƯƠNG LỘ CHÁNH PHÓ TỔNG PHỦ TRI PHỦ CHÂU, HUYỆN TRI CHÂU, TRI HUYỆN XÃ XÃ QUAN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ – TRẦN TRUNG ƯƠNG VUA CÁC QUAN ĐẠI THẦN CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN Bộ binh Bộ lại Bộ hộ Bộ công Bộ lễ Bộ hình Hàn lâm viện Quốc sử viện Ngự sử đài ĐỊA PHƯƠNG ĐẠO (Đô ti, Hiến ti, Thừa ti) PHỦ Tri phủ HUYỆN Tri huyện XÃ Xã trưởng CHÂU Tri châu BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào? (Về triều đình, các đơn vị hành chính, cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại) Đáp án: * Triều đình: - Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành. - Giúp vua có các quan đại thần. - Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. - Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã. * Các đơn vị hành chính; - Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã. - Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã. * Cách đào tạo, tuyển dụng nhân tài: - Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng. - Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 2. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà nước thời Lý – Trần có đặc điểm gì khác nhau? - Nhà nước t/c theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê - Nhà nước quân chủ quý tộc Nhà nước thời Lý-Trần Nhà nước thời Lê sơ - Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội. - Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác luật pháp thời Lý – Trần? * Giống: - pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần. - Cấm giết mổ trâu, bò * Khác: Thời Lý- Trần Thời Lê Sơ - bảo vệ quyền lợi tư hữu - chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ - bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế - giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc - bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. - hạn chế phát triển nô tì - pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 4. Tình hình kinh tế thời Lê Sơ có gì giống và khác thời Lý - Trần? * Giống: - Nông nghiệp: + Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng trồng trọt + chăm lo đắp đê phòng lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào đồng ruộng. + cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp - Thủ công nghiệp: phát triển nghề thủ công cổ truyền - Thương nghiệp: mở chợ, mở cửa biển buôn bán với người nước ngoài. * Khác: Thời Lý- Trần Thời Lê Sơ - Nông nghiệp + Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền + Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang - Thủ công nghiệp + Thời Lý vua dạy cung nữ dệt gấm vóc - Nông nghiệp + đặt 1 số chức quan chuyên về nông nghiệp + có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh + Thực hiện phép quân điền - Thủ công nghiệp + có các làng thủ công, phường thủ công + các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác. - Thương nghiệp: khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. -> Thời Lê Sơ kt phát triển mạnh mẽ hơn

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 5. Xã hội thời Lý –Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau? Vua – Vương hầu – Quý tộc Quan lại Địa chủ Tầng lớp thống trị Thợ thủ công Thương nhân Nông dân Tá điền Nông nô Nô tì Tầng lớp bị trị Xã hội thời Trần Xã hội Giai cấp Tầng lớp Địa chủ phong kiến Nông dân Địa chủ phong kiến Địa chủ phong kiến Địa chủ phong kiến Vua Quan Địa chủ

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 5. Xã hội thời Lý –Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau? * Giống: - vua, vương hầu, quý tộc, quan lại địa chủ - Nụng dõn, thương nhõn, thợ thủ cụng, nụ tỡ * Khác: - Thời Lý- Trần: tầng lớp vương hầu, quý tộc rất đụng đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nụng nụ, nụ tỡ chiếm số đụng. - Thời Lờ Sơ số lượng nụ tỡ giảm dần và được giải phúng cuối thời Lờ. Tầng lớp địa chủ rất phỏt triển do phỏp luật nhà Lờ hạn chế nghiờm ngặt việc bỏn mỡnh làm nụ hoặc bức dõn tự do làm nụ tỡ.

PowerPoint Presentation:

tiết 45: bài 21. ôn tập chương iv 6. Văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật thời Lê Sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác thời Lý – Trần? - GD thời Lê Sơ phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển GD như: tổ chức thi cử 3 năm một lần (nhà Trần 7 năm một lần). - Thời Lý- Trần muốn được bổ nhiệm làm quan thì trước hết phải xuất thân từ đẳng cấp quý tộc. - Thời Lê Sơ, đa số dân đều có thể đI học và cho phép người nào có học đều được dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ. - Thời Lý- trần, đạo phật rất được trọng dụng. - Thời Lê Sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng - Tình hình giáo dục, văn hóa, khoa học thời Lê Sơ cũng đạt được những thành tựu mới.

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố - Lập bảng thống kê các bậc danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc ở thế kỉ XV: Tên Công lao 1. Nguyễn Trãi (1380-1442) 2. Lê Thánh Tông (1442-1497) - Ông có nhiều cống hiến to lớn trong công việc tổ chức và lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn . Ông có nhiều tác phẩm giá trị về văn học , sử học , địa lí học như Quân trung từ mệnh tập , Bình Ngô đại cáo , Dư địa chí ,… - Là vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế , chính trị , quân sự và có nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị .

PowerPoint Presentation:

Bài tập củng cố - Lập bảng thống kê các bậc danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc ở thế kỉ XV: Tên Công lao 3. Ngô Sĩ Liên (Thế kỉ XV) 4. Lương Thế Vinh (1442-?) - Là nhà sử học nổi tiếng , ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của triều đình như Hàn lâm viện , Phó Đô Ngự sử ,… Ông là 1 trong những tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư . - Ông là nhà toàn học nổi tiếng nước ta thời Lê Sơ . Ông đã nghiên cứu ra công trình Đại thành toán pháp , Thiền môn giáo khoa .

PowerPoint Presentation:

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ Giáo viên: Ngô Thị Nga

authorStream Live Help