Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428- 1527) phần 4

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔÑẾN DỰ TIẾT DAYTOT HÔM NAY GIÁO VIÊN: NGUYEN THI KIM LIEN TRƯỜNG: THCS LOC HUNG

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA MIỆNG 1/ Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, khoa cử của triều đại Lê Sơ? - Vua Leâ Thaùi Toå cho döïng laïi Quoác töû giaùm ôû kinh thaønh Thaêng Long, -ÔÛ caùc ñaïo, phuû ñeàu coù tröôøng coâng, haèng naêm môû khoa thi ñeå tuyeån choïn nhaân taøi. - Nho giaùo chieám vò trí ñoäc toân. - Thôøi Leâ Sô( 1428- 1527) ,toå chöùc ñöôïc 26 khoa thi,laáy ñoå 989 tieán só vaø 20 traïng nguyeân. 2 / Em biết gì về Ngô Sĩ Liên? Ngô Sĩ Liên là nhà sử học nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XV

PowerPoint Presentation:

Tiết: 43 Tuần: 23 Ngày dạy: 9/ 02 / 2012 BÀI : 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527 ) (tiếp theo )

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442)

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi có vai trò như thế nào ? Ôâng là người có công đóng góp lớn trong chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn, là nhà chính trị quân sự đại tài, những đóng góp của ông là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của cuộc khỡi nghĩa Lam Sơn.

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Em biết gì về Nguyễn Trãi ?

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1- Nguyễn Trãi(1380-1442)  - Là một nhà chính trị quân sự tài ba , là danh nhân văn hóa thế giới

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Các tác phẩm của ông phản ánh nội dung gì ? Em hãy nêu một số tác phẩm của Nguyển Trãi?

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1- Nguyễn Trãi(1380-1442)  - Là một nhà chính trị quân sự tài ba , là danh nhân văn hóa thế giới -Có nhiều tác phẩm có giá trị: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…..

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) THẢO LUẬN NHOM ( 3 phút) Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông? “Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo các văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua tin, quý trọng”. (Lê Thánh Tông – Con người và sự nghiệp )

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHOM - Là anh hùng dân tộc, là bậc mưu lược trong khởi nghĩa Lam Sơn. Là nhà văn hố kiệt xuất, là tinh hoa của thời đại bấy giờ, tên tuổi của ông đã làm rạng rỡ trong lịch sử dân tộc.

PowerPoint Presentation:

CHÂN DUNG NGUYỄN TRÃI

PowerPoint Presentation:

ĐỀN THỜ NGUYỄN TRÃI ( CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG)

PowerPoint Presentation:

Đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1- Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497)

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Em biết gì về vua Lê Thánh Tông ? Là con thứ tư của vua Lê Thái Tông lên ngôi vua khi 18 tuổi ( 1460 ), mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao.

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497)  - Là vị vua anh minh có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế , văn hóa , quân sự ,chính trị và văn thơ..

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông tronglĩnh vực văn học ở thế kỉ XV ? Lập ra hội tao đàn, để lại nhiều tác phẩm có giá trị gồm 300 bài văn thơ chữ nôm.

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Thơ văn của vua Lê Thánh Tông ca ngợi điều gì? Thơ văn của Ông và hội Tao Đàn phần lớn ca ngợi nhà Lê, ca ngợi phong cảnh đất nước, đậm đà tinh thần yêu nước.Ông là nhân vật xuất sắc về nhiều mặt.

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497)  - Là vị vua anh minh có nhiều đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế , văn hóa , quân sự ,chính trị và văn thơ.. - Có nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh Uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Aâm Thi Tập……

PowerPoint Presentation:

Vua Lê Thánh Tông (1442 – 1497) Lê Thánh Tông huý là Tư Thành, sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất (25 – 8 – 1442), con thứ tư của Lê Thái Tông và mẹ là Ngô Thị Ngọc Giao. Năm 1445, ông được phong là Bình Nguyên Vương; năm 1460, được lên ngôi vua khi 18 tuổi.

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497) 3/ Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Em biết gì về Ngô Sĩ Liên? - Là nhà sử học nổi tiếng ở thế kỉ XV , là một trong những tác giả bộ Đại việt Sử Kí Tồn Thư ( 15 quyển).

PowerPoint Presentation:

- B ộ Đại Việt sử ký toàn thư mà Ng ô S ĩ Li ê n đã biên soạn theo lệnh nhà vua và đã hoàn thành vào năm Kỷ Hợi , niên hiệu Hồng Đức thứ 10 đời Lê Thánh Tông, gồm 15 quyển , chia thành hai phần: + Phần một (ngoại kỷ), gồm 5 quyển, chép từ thời Hồng Bàng đến hết thời Bắc thuộc (năm 938). + Phần hai (bản kỷ) gồm 10 quyển, chép từ thời Ngô Quyền dựng nước (năm 938) đến khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi (năm 1428). => Đây là bộ quốc sử chính thống cũ nhất của Việt Nam được khắc in vào cuối thế kỷ 17 mà cịn lại nguyên vẹn cho tới ngày nay.

PowerPoint Presentation:

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ( HÀ TÂY)

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497) 3/ Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV)  - Là nhà sử học nổi tiếng ở thế kỉ XV , là một trong những tác giả bộ Đại việt Sử Kí Tồn Thư (15quyển).

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497) 3/ Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV) 4/ Lương Thế Vinh (1442-..?)

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Em biết gì về Lương Thế Vinh ? Em hãy cho biết Lương Thế Vinh có những cống hiến trên những lĩnh vực nào?

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) - Các tác phẩm chính Lương Thế Vinh đã để lại : + Về toán học : Đại thành Toán pháp Khải minh Toán học + Về lịch sử hát chèo : H ý phường Ph ả lục + Về Phật học : Thiền môn Khoa giáo (còn gọi là Thích điển Giáo khoa) Bài tựa sách Nam Tông Tự Pháp Đồ (sách lịch sử đạo Phật Việt Nam do thiền sư Thường Chiếu, tịch năm 1203, viết ra)

PowerPoint Presentation:

LƯƠNG THẾ VINH

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) IV/ Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc. 1/ Nguyễn Trãi (1380-1442) 2/Lê Thánh Tông (1442-1497) 3/ Ngô Sĩ Liên (thế kỉ XV) 4/ Lương Thế Vinh (1442-..?)  - Là nhà tốn học nổi tiếng thời Lê sơ với nhiều tác phẩm có giá trị: Đại thành tốn pháp ,Thiền môn giáo khoa..

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) ( TT ) Câu hỏi ,bài tập củng cố: Câu 1: Sử dụng bản đồ tư duy hệ thống kiến thức cho học sinh nắm về các danh nhân văn hố xuất Sắc của dân tộc thời Lê Sơ?

PowerPoint Presentation:

Bài :20 - Tiết: 43 Tuần dạy: 23 NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII(tt) Câu hỏi ,bài tập củng cố: 2/ Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập là tác phẩm văn học của tác giả nào? Đáp án câu 2 : b/ Lê Thánh Tông a/ Nguyễn Trãi c/ Ngô Sĩ Liên b/ Lê Thánh Tông d/ Lương Thế Vinh

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Đối với bài học ở tiết học này: 1/ Kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XVù? 2/ Em hãy nêu tóm tắt về Tiểu sử Nguyễn Trãi , Ôâng đã có đóng góp gì ?

PowerPoint Presentation:

Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: - Xem trước bài 21 “ ôn tập chương IV “/104 Câu1 Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và so sánh với bộ máy nhà nước thời Trần ? Câu2 Nêu những điểm giống nhau về nguồn tuyển chọn nhân tài giữa thời Lê sơ và thời Trần?

PowerPoint Presentation:

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC SƯC KHOẺ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CHÀO TẠM BIỆT

authorStream Live Help