Lich su 7 bai 7 Những nét chung về xã hội phong kiến

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THCS Đặng Trần Côn Q.Tân Phú Lịch sử 7 GVBM: Nguyễn Thị Đức Hồng Năm học : 2010 - 2011

PowerPoint Presentation:

Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển - Phương Đông: Hình thành trước công nguyên (Trung Quốc). Đầu công nguyên (các nước Đông Nam Á). - Phương Tây: Hình thành TK V - TK X XHPK phương Đông và Phương Tây hình thành khi nào ?

PowerPoint Presentation:

Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển - Phương Đông: Hình thành rất sớm. - Phương Tây: Hình thành muộn hơn. Nhận xét gì về thời gian hình thành XHPK phương Đông và Phương Tây ?

PowerPoint Presentation:

Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển - Phương Đông: Phát triển rất chậm (Trung Quốc TK VII - TK XVI), các nước Đông Nam Á TK X - TK XIV) - Phương Tây: TK XI - TK XIV Thời kì phát triển của XHPK phương Đông và Phương Tây kéo dài trong bao lâu ?

PowerPoint Presentation:

Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển - Trung Quốc TK III TCN. - Ấn Độ TK IV. - Campuchia TK VI. - Mianma TK XI. - Indonexia TK XIII. - Lào TK XIV. Kể tên các quốc gia phong kiến phương Đông hình thành theo thứ tự thời gian ?

PowerPoint Presentation:

Các quốc gia cổ đại phương Đông. Ai Cập Lưỡng Hà Ấn Độ Trung Quốc

PowerPoint Presentation:

Vua Menes giết nô lệ

PowerPoint Presentation:

Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển - Phương Đông: Kéo dài suốt 4 thế kỉ (TK XVI - giữa TK XIX). - Phương Tây: rất nhanh trong 2 thế kỉ TK XV - TK XVI Thời kì khủng hoảng và suy vong ở phương Đông và phương Tây diễn ra như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

Phương Đông: + Hình thành sớm (từ TK III TCN) + Phát triển chậm (đến TK XV) + Suy vong dài (TK XVI – XIX) + Tư bản phương Tây xâm lược. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển

PowerPoint Presentation:

Phương Tây: + Hình thành muộn (TK V – TK X) + Phát triển nhanh (TK XI – TK XIV) + Suy vong ngắn (TK XV – TK XVI) + Chủ nghĩa tư bản hình thành. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 1> Sự hình thành và phát triển

PowerPoint Presentation:

- Giống: Đều sống nhờ nông nghiệp là chủ yếu. - Khác: + Phương Đông: Bó hẹp ở công xã nông thôn. + Phương Tây: Đóng kín trong lãnh địa phong kiến. Cơ sở kinh tế của XHPK ở phương Đông và phương Tây có điểm gì giống và khác nhau ? 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

PowerPoint Presentation:

+ Phương Đông: Địa chủ - nông dân . + Phương Tây: Lãnh chúa - nông nô . + Bằng địa tô Trình bày các giai cấp trong XHPK ở phương Đông và phương Tây ? Hình thức bóc lột là ? 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

PowerPoint Presentation:

+ Phương Tây xuất hiện thành thị trung đại ->thương nghiệp, công nghiệp phát triển. Nền kinh tế phong kiến ở phương Đông và phương Tây còn khác nhau ở điểm nào ? 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

PowerPoint Presentation:

- Cham-pa, Chân Lạp (VI), Pagan (XI), Lạn Xạng (XIV), Sukhôthay (XIII),… Kể tên một số quốc gia phong kiến Đông Nam Á khác vào thời điểm hình thành các quốc gia đó ? Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến

PowerPoint Presentation:

- Phương Đông: + Kinh tế: Nông nghiệp nông thôn, do địa chủ giữ ruộng đất. + Xã hội: Địa chủ, nông dân, bóc lột bằng địa tô. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến

PowerPoint Presentation:

Phương Tây: + Kinh tế: Nông nghiệp lãnh địa, do lãnh chúa giữ ruộng đất. + Xã hội: Lãnh chúa, nông nô, bóc lột bằng địa tô. + Thủ công, thương nghiệp phát triển, dẫn đến hình thành chủ nghĩa tư bản. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 2> Cơ sở kinh tế xã hội của phong kiến

PowerPoint Presentation:

+ Phương Tây xuất hiện thành thị trung đại ->thương nghiệp, công nghiệp phát triển. Nền kinh tế phong kiến ở phương Đông và phương Tây còn khác nhau ở điểm nào ? Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 3> Nhà nước phong kiến

PowerPoint Presentation:

Quân chủ chuyên chế ?Phong kiến phân quyền ? phong kiến tập quyền ? Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 3> Nhà nước phong kiến

PowerPoint Presentation:

Phương Đông: Quân chủ chuyên chế - Phương Tây: Từ phân quyền sang tập quyền. Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 3> Nhà nước phong kiến

PowerPoint Presentation:

Những đặc điểm cơ bản XHPK phương Đông XHPK phương Tây - Thời kì hình thành TK III TCN –TK X TK V – TK X - Thời kì phát triển - TK VII – TK XV - TK XI – TK XIV Thời kì khủng hoảng và suy vong - TK XVI – TK XIX tư bản phương Tây xâm lược - TK XV – XVI chủ nghĩa tư bản hình thành Lập bảng trình bày những nét cơ bản của chế độ phong kiến phương Đông – Tây

PowerPoint Presentation:

Những đặc điểm cơ bản XHPK phương Đông XHPK phương Tây Cơ sở kinh tế - Nông nghiệp nông thôn, do địa chủ giữ ruộng đất - Nông nghiệp lãnh địa, do lãnh chúa giữ ruộng đất. - Các giai cấp cơ bản - Địa chủ, nông dân - Lãnh chúa, nông nô - Phương thức bóc lột Bằng địa tô. Bằng địa tô.

PowerPoint Presentation:

ĐIỂM 10 TẶNG THẦY CÔ

authorStream Live Help