Sử 6 Bai 26 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào quý Thầy cô cuøng các em Học sinh ! Lớp 6A2 GV: VÕ THỊ NGỌC HÂN

Slide 2: 

Chương IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

Slide 3: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 )

Slide 4: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: Cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào).Nhà Đường suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) Lợi dụng thời cơ đó Khúc Thừa Dụ đã làm gì? tập hợp nhân dân nổi dậy

Slide 5: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: Em biết gì về Khúc Thừa Dụ? * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) Trả lời Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang - Hải Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hoà, hay thương người, được nhân dân mến phục. sống khoan hoà, hay thương người, được nhân dân mến phục. Tượng Khúc Thừa Dụ

Slide 6: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: Em hiểu gì về chức Tiết độ sứ ? * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) Trả lời Chức quan cai quản một đơn vị hành chính gồm nhiều châu, quận.

Slide 7: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức. Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. Hồng Châu Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Slide 8: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức. Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. Trả lời Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam, nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường. - Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Slide 9: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức. Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. - Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Slide 10: 

Đền thờ Khúc Thừa Dụ ở Cúc Bồ - Hải Dương

Slide 11: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ IX) - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức. Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. - Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ. Thảo luận (3 phút) 1.Chỉ ra những việc làm của họ Khúc trong quá trình xây dựng chính quyền tự chủ? 2. Những việc làm của họ Khúc nhằm mục đích gì?

Slide 12: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: * Hoàn cảnh: - Nhà Đường suy yếu (từ cuối thế kỉ X) - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam bị giáng chức. Được sự ủng hộ của nhân dân, Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. * Những việc làm của họ Khúc: - Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ. Đặt lại các khu vực hành chính,cử người trông coi mọi việc đến tận xã. Xem xét và định lại mức thuế,bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc. - Lập lại sổ hộ khẩu… Xây dựng chính quyền tự chủ

Slide 13: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Bấy giờ ở Quảng Châu, có viên Tiết độ sứ là Lưu Ẩn, nhân nhà Đường đổ, đã chiếm thêm một số châu ở Hoa Nam, liên kết với nước Nam Chiếu (Vân Nam, Trung Quốc), dần dần trở nên cường thịnh. Năm 910, Lưu Ẩn chết, em là em là Lưu Nham lên thay. Năm 917, được sự ủng hộ của bọn quan lại nhà Đường cũ ở đây, Lưu Nham tự xưng là hoàng đế, thành lập nước Nam Hán.

Slide 14: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì? Trả lời Nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó sự xâm lược của nhà Nam Hán. Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta,Khúc Hạo đã làm gì? Trả lời Khúc Hạo gửi con trai mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin.

Slide 15: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Lấy cớ gì nhà Nam Hán đưa quân sang nước ta? Trả lời Khúc Thừa Mĩ thần phục nhà Hậu Lương.

Slide 16: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Nhà Nam Hán đưa quân sang xâm lược nước ta vào thời gian nào? - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. HỒNG CHÂU

Slide 17: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào? Kết quả? - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu. Làng Ràng (Thanh Hoá)

Slide 18: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Nhận được tin đó, Dương Đình Nghệ đã làm gì? - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu. - Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. Làng Ràng (Thanh Hoá)

Slide 19: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) Em biết gì về Dương Đình Nghệ? - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu. Trả lời Làng Ràng (Thanh Hoá) Dương Đình Nghệ quê ở làng Ràng (Dương Xá, Đông Sơn, Thanh Hoá), là một hào trưởng ở Ái Châu (Thanh Hoá). Là người thuộc dòng họ lớn, ông nuôi 3000 “con nuôi” đều lấy họ Dương. - Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình.

Slide 20: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu. - Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. Làng Ràng (Thanh Hoá)

Slide 21: 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? BÀI 26: 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930 – 931 ) - Năm 930 quân Nam Hán đánh sang nước ta. - Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt giải về Quảng Châu. - Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. động đón đánh quân tiếp viện. Chúng bị đánh tan tác. Chiếm được thành và chủ Sau khi đánh tan quân Nam Hán Dương Đình Nghệ đã làm gì? - Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ. Làng Ràng (Thanh Hoá)

Slide 22: 

Làng Ràng (Thanh Hoá) Dựa vào lược đồ trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất.

Slide 23: 

Bài tập 1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? Hãy đánh dấu X vào trước các ý trả lời đúng . Nhà Đường suy yếu , không kiểm soát được những vùng xa . 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức Khúc Thừa Dụ được vua Đường tin tưởng giao cho làm Tiết độ sứ . X X X X

Slide 24: 

Bài tập 2. Sau khi Khúc Thừa Mỹ bị bắt , ai đã tiếp . tục sự nghiệp giải phóng dân tộc ? a. Dương Đình Nghệ b. Kiều Công Tiễn c. Ngô Quyền d. Khúc Thừa Dụ

Slide 25: 

Về nhà học bài và chuẩn bị bài 27: Ngô Quyền Và Chiến Thắng Bạch Đằng năm 938 - Để chuẩn bị đánh quân Nam xâm lược nước ta lần thứ hai Hán Ngô Quyền đã làm gì? - Trận chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra như thế nào?

Slide 26: 

Chúc quí Thầy cô cùng các em vui vẻ Hẹn gặp lại !!!

authorStream Live Help