Lịch sử 6 bài 23 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII – IX

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GV thực hiện : Lê Thị Vui Trường THCS Chu Văn An Lịch Sử Lớp 6

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 LỊCH SỬ 6 Giáo viên thực hiện: LÊ THỊ VUI

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện. Những thay đổi trong chính sách cai trị và bóc lột của nhà Đường đối với nước ta.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 CÁC CHÂU KI MI PHONG CHÂU GIAO CHÂU PHÚC LỘC CHÂU ÁI CHÂU TRƯỜNG CHÂU DIỄN CHÂU HOAN CHÂU Tống Bình - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện. CHAM PA

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện. - Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp luỹ, tăng thêm quân...

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 - Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp luỹ, tăng thêm quân... Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình đến các châu, huyện quan trọng nhằm mục đích gì? - Để dễ dàng trong việc điều quân đàn áp các cuộc nổi dậy của dân ta và chuyên chở của cải cướp được. - Khách quan: Tạo thuận lợi cho sự đi lại, giao lưu buôn bán, văn hóa giữa hai nước. - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 - Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp luỹ, tăng thêm quân... Chính sách bóc lột của Nhà Đường có gì khác trước? - Tăng cường bóc lột dân ta bằng các thứ tô thuế, cống nạp nặng nề. - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

“Nhớ khi nội thuộc Đường triều Giang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gai. Sâu quả vải vì ai vạch lá Ngựa hồng trần kể đã héo hon...” Hát Chầu văn Nghệ An NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường nước ta có gì thay đổi? Bài 23, tiết 27 - Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp luỹ, tăng thêm quân... - Tăng cường bóc lột dân ta bằng các thứ tô thuế, cống nạp nặng nề. - Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Bài 23, tiết 27 Những hiểu biết của em về Mai Thúc Loan? - Mai Thúc Loan là người Mai Phụ (Kẻ Mỏm)-một làng chuyên làm muối ở cửa biển Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh), sống ở Ngọc Trừng (Nam Đàn, Nghệ An). - Ngay từ nhỏ, Mai thúc Loan đã phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Ông rất khôi ngô, tuấn tú.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Bài 23, tiết 27 + Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa? - Diễn biến, kết quả - Nguyên nhân + Việc gánh quả vải nộp cống quá vất vả.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Bài 23, tiết 27 GIAO CHÂU ÁI CHÂU DIỄN CHÂU HOAN CHÂU Tống Bình + Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Diễn biến, kết quả - Nguyên nhân (SGK) Sa Nam Thành Vạn An CHAMPA + Việc gánh quả vải nộp cống quá vất vả. - Ý nghĩa Thể hiện ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Bài 23, tiết 27 + Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân - Diễn biến, kết quả + Việc gánh quả vải nộp cống quá vất vả. (SGK) - Ý nghĩa Thể hiện ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) Bài 23, tiết 27 + Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân Hùng cứ Châu Hoan đất một vùng Vạn An thành luỹ khói hương xông Bốn phương Mai đế lừng uy đức Trăm trận Lý Đường phục võ công. Lam thủy trăng soi, tăm ngạc lặn Hùng sơn gió lặng, khói lang không. Đường đi cống vải từ đây dứt Dân nước đời đời hưởng phúc chung. Tiên chân báo huấn tân kinh - Diễn biến, kết quả + Việc gánh quả vải nộp cống quá vất vả. (SGK) - Ý nghĩa Thể hiện ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 Trình bày những hiểu biết của em về Phùng Hưng? Phùng Hưng là người Đường Lâm (Ba Vì-Hà Tây). Năm 18 tuổi, ông nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. Phùng Hưng là người có sức khoẻ, giàu lòng thương người. Nhân dân trong vùng ai cũng mến phục.

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân (SGK) - Diễn biến Đường Lâm

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân (SGK) - Diễn biến - Kết quả Khởi nghĩa đã giành lại được quyền tự chủ cho đất nước trong 25 năm (776-791). Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân (SGK) - Diễn biến - Kết quả Khởi nghĩa đã giành lại được quyền tự chủ cho đất nước trong 25 năm (776-791). - Ý nghĩa Thể hiện ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta. Ý nghĩa của Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng?

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX : 

NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII-IX 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) Bài 23, tiết 27 Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường. - Nguyên nhân (SGK) - Diễn biến - Kết quả Khởi nghĩa đã giành lại được quyền tự chủ cho đất nước trong 25 năm (776-791). - Ý nghĩa Thể hiện ý chí, quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của nhân dân ta. Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây)

CỦNG CỐ BÀI HỌC : 

CỦNG CỐ BÀI HỌC 1. Chính sách cai trị, bóc lột của nhà Đường? b) Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông, xây thành, đắp luỹ, tăng thêm quân... c) Tăng cường bóc lột dân ta bằng các thứ tô thuế, cống nạp nặng nề. a) Năm 679, nhà Đường đổi Giao châu thành AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ và chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến huyện. d) Tất cả a, b, c, đều đúng. 2. Điền vào chỗ trống, hoàn thành đúng nội dung câu sau: Chính sách cai trị, bóc lột của nhà đường làm cho đời sống của nhân dân ta.......................................................đẩy họ đến chỗ sẵn sàng......... ............................................khi có thời cơ. vô cùng cực khổ nổi dậy

CỦNG CỐ BÀI HỌC : 

CỦNG CỐ BÀI HỌC 1. Khởi nghĩa Mai thúc Loan bùng nổ vào năm... b) 722 c) 776 a) 679 d) 791 3. Từ năm 179TCN cho đến đầu thế kỷ X, nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ, đó là các triều đại nào? 2. Khởi nghĩa Phùng Hưng bùng nổ vào năm... b) 722 c) 776 a) 679 d) 791 a) Triệu, Hán, Ngô, Lương, Đường Tùy. b) Triệu, Hán, Ngô, Lương, Tùy, Đường. c) Hán, Triệu, Ngô, Lương, Tùy, Đường. d) Hán, Lương, Triệu, Ngô, Tùy, Đường.

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ : 

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài Làm bài tập sau: 3. Chuẩn bị bài 24: NƯỚC CHAMPA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X Nước Champa được thành lập và phát triển như thế nào? Những thành tựu về kinh tế, văn hóa của người Chăm?

authorStream Live Help