Lịch sử 6, Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân Hán

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 : Lịch sử 6, Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KON TUM Trường THCS Nguyễn Huệ :

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KON TUM Trường THCS Nguyễn Huệ Giáo viên : Trần Thị Kim Mươi TỔ : SỬ ĐỊA

Thư mục:

Thư mục 1. Muc tiêu: A.Kiến thức: + Sau khi thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa giành được.Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân,tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. + Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43)nêu bật ý chí bất khuất của dân tộc ta. B. Kĩ năng:Đọc bản đồ lịch sử. Tóm tắt sự kiện lịch sử trênlược đồ. C.Thái độ: Căm thù quân xâm lượ, nhớ ơn công lao của các anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng.

2. Tư liệu::

2. Tư liệu: + Lược đồ. + Tranh ảnh . 3. Cấu trúc: hai phần chính: a> Hai Bà Trưng đã làm gì ngay sau khi giành được độc lập. b> Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43). * Hướng dẫn ghi : Phần biểu tượng cuốn sách  các em sẽ ghi

PowerPoint Presentation:

Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN.

Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN.:

Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN. 1.Hai B à Tr ư ng đã làm gì sau khi giành được độc lập:  Trưng Trắc được tôn làm vua ( Tr ưng Vương).  Xây dựng nền tự chủ:  Đóng đô ở Mê Linh.  Phong chức tước cho những người có công.  Lập lại chính quyền.  Xá thuế 2 năm liền cho dân.  Bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch. C1: Việc Trưng Trắc lên ngôi vua có ý nghĩa gì? * Vua nữ, nước có chủ đó là chân lí khẳng định quyền làm chủ đất nước của người Việt.

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm (42 - 43) diễn ra như thế nào?:

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm ( 42 - 43 ) di ễn ra nh ư th ế n ào ? C3: Lực lượng và đường tiến quân của nhà Hán như thế nào? A. Lực lượng địch:  Hai vạn quân tinh nhuệ, 2 nghìn xe, thuyền các loại, cùng nhiều dân phu, do Mã Viện chỉ huy. C4: Tường thuật diễn biến cuộc chiến trên lược đồ.

PowerPoint Presentation:

LƯỢC ĐỒ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã G i a o c hỉ Mê Linh Cổ Loa Lãng Bạc Cấm Khê Hợp Phố Cửa Bạch Đằng Biển Đông Chú giải Đường tiến quõn của Mó Viện Đường tiến công đánh Mã Viện Nơi diễn ra trận đánh

B. Diễn biến::

B. Di ễn bi ến :  Qu â n địch  Qu â n ta Th áng 4 n ă m 42, M ã Vi ện chi ếm H ợp Ph ố, chia quân làm 2 đạo ( thuỷ, bộ ) tiến vào nước ta, chúng hợp nhau tại Lãng Bạc quân Hán bị bao vây. - Mã viện truy đuổi ráo riết Mê Linh. - Mã Viện dốc toàn lực đánh Cấm Khê . Kéo quân nghênh chiến tại Lãng Bạc. Quân ta lui về giữ Cổ Loa  Mê Linh Cấm Khê. - Ta ra sức cản địch Tháng 3/43, Hai Bà Trưng hy sinh.

C. Kết quả: Khởi nghĩa thất bại.:

C. K ết qu ả : Kh ởi ngh ĩa th ất b ại. D. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử:  Nguyên nhân: do lực lượng quá chênh lệch.  Ý nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta.

Củng cố: Tóm tắt diễn biến trên lược đồ. :

Củng cố: Tóm tắt diễn biến trên lược đồ. Để tưởng nhớ công ơn của Hai Bà Trưng, em phải làm gì?

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi SGK, tập thuật lại diễn biến trên lược đồ. - Đọc và soạn bài tiếp theo, bài 19“Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI”

Các em xem lại phần nội dung ghi Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN.:

Các em xem lại phần nội dung ghi Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN. 1.Hai B à Tr ư ng đã làm gì sau khi giành được độc lập:  Trưng Trắc được tôn làm vua ( Tr ưng Vương).  Xây dựng nền tự chủ:  Đóng đô ở Mê Linh.  Phong chức tước cho những người có công.  Lập lại chính quyền.  Xá thuế 2 năm liền cho dân.  Bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch. 2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán năm ( 42 - 43 ) di ễn ra nh ư th ế n ào ?

A. Lực lượng địch:  Hai vạn quân tinh nhuệ, 2 nghìn xe, thuyền các loại, cùng nhiều dân phu, do Mã Viện chỉ huy. :

A. Lực lượng địch:  Hai vạn quân tinh nhuệ, 2 nghìn xe, thuyền các loại, cùng nhiều dân phu, do Mã Viện chỉ huy. B. Di ễn bi ến :  Qu â n địch: Th áng 4 n ă m 42, M ã Vi ện chi ếm H ợp Ph ố, chia quân làm 2 đạo ( thuỷ, bộ ) tiến vào nước ta, chúng hợp nhau tại Lãng Bạc quân Hán bị bao vây. - Mã viện truy đuôi ráo riết Mê Linh. - Mã Viện dốc toàn lực đánh Cấm Khê . Qu â n ta : - Kéo quân nghênh tại Lãng Bạc. - Lui về giữ Cổ Loa  Mê Linh Cấm Khê. Ta ra sức cản địch Tháng 3/43, Hai Bà Trưng hy sinh.

C. Kết quả: Khởi nghĩa thất bại.:

C. K ết qu ả : Kh ởi ngh ĩa th ất b ại. D. Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử:  Nguyên nhân: do lực lượng quá chênh lệch.  Ý nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta.

PowerPoint Presentation:

Trường THCS Nguyễn Huệ GV: Trần Thị Kim Mươi CHÀO TẠM BIỆT

authorStream Live Help