Lịch sử 6, Bài 17 : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chương III THỜI KỲ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Tiết 20. Bài 17. CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) GV: NGUYỄN ĐỨC TUẤN TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP – NHA TRANG – KHÁNH HÒA

PowerPoint Presentation:

1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? CÂU HỎI THẢO LUẬN Nước Âu Lạc sau năm 179 TCN về hành chính có gì thay đổi? Âm mưu của nhà Hán? 2. Nhà Hán sắp đặt bộ máy cai trị châu Giao như thế nào? Nhận xét về cách saép đặt quan lại của nhà Hán? 3. Chính sách bóc lột về kinh tế của nhà Hán đối với nhân dân châu Giao? Vì sao nhà Hán đánh thuế naëng vào caùc mặt hàng muối và sắt? 4. Chính sách thống trị về văn hóa của nhà Hán? Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với ta nhằm mục đích gì? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Tình hình nước Âu Lạc về hành chính sau năm 179 TCN có gì thay đổi? Nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành 3 quận gộp với 6 qu aän của Trung Quốc thành châu Giao. a. Về hành chính : 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

BIỂN ĐÔNG ÂU LẠC THẾ KỈ I – THẾ KỈ III Gồm 3 quân: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao Biên giới ngày nay NHẬT NAM CỬU CHÂN GIAO CHỈ CHU NHAI ĐẠM NHĨ HỢP PHỐ UẤT LÂM THƯƠNG NGÔ NAM HẢI Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quaän của Trung Quốc nhằm mục đích gì?

PowerPoint Presentation:

 Xóa tên nước ta, biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc. Nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành 3 quận gộp với 6 qu aän của Trung Quốc thành châu Giao. a. Về hành chính : 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Nhà Hán sắp đặt bộ máy cai trị châu Giao như thế nào? a. Về hành chính : b. Bộ máy cai trị : Chõu Giao (Thứ sử) Quận (Thái thú, Đô úy) Huyện (Lạc tướng) Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại của nhà Hán? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Chính sách bóc lột về kinh tế của nhà Hán đối với nhân dân ta? Nhân dân ta phải nộp các loại thuế naëng neà nhaát laø thueá muối vaø sắt Cống nạp các sản vật quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi… a. Về hành chính : b. Bộ máy cai trị : c. Chính sách về kinh tế : 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Nhà Hán bắt nhân dân ta lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê

PowerPoint Presentation:

Nhà Hán bắt nhân dân ta xuống biển kiếm ngọc trai, đồi mồi

PowerPoint Presentation:

Vì sao nhà Hán đánh thuế nặng các mặt hàng muối và sắt? Nhân dân ta phải nộp các loại thuế nhaát laø thueá muối và sắt. Cống nạp các sản vật quý: ngà voi, sừng tê, ngọc trai, đồi mồi… a. Về hành chính : b. Bộ máy cai trị : c. Chính sách về kinh tế :  Kìm hãm sự phát triển kinh tế 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Về hành chính : b. Bộ máy cai trị : c. Chính sách về kinh tế : d. Chính sách về văn hóa : Chính sách thống trị về văn hóa của nhà Hán? - Đưa người Hán sang ở lẫn với ta - Bắt ta theo phong tục Hán Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với ta nhằm mục đích gì?  Đồng hóa nhân dân ta Nhận xét về chính sách thống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta?  Nhà Hán rất thâm độc, tàn bạo 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? a. Nguyên nhân: Vì sao Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa? Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Hán. “Một xin rửa sạch nước thù, Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng, Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này” Em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa qua bốn câu thơ trên? Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì? b. Diễn biến: 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: b. Diễn biến: GIAO CHỈ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã Chu Diên Hát Môn MÊ LINH Cổ Loa Luy Lâu BIỂN ÑÔNG HỢP PHỐ GIAO CHỈ Tên quận --.--.-- Biên giới ngày nay MÊ LINH Tên huyện Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa tại Hát Môn. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: b. Diễn biến: GIAO CHỈ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã Chu Diên Hát Môn MÊ LINH Cổ Loa Luy Lâu BIỂN ÑÔNG HỢP PHỐ GIAO CHỈ Tên quận --.--.-- Biên giới ngày nay MÊ LINH Tên huyện tiến đánh Cổ Loa 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa tại Hát Môn.Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh,

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: b. Diễn biến: GIAO CHỈ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã Chu Diên Hát Môn MÊ LINH Cổ Loa Luy Lâu BIỂN ÑÔNG HỢP PHỐ GIAO CHỈ Tên quận --.--.-- Biên giới ngày nay MÊ LINH Tên huyện và Luy Lâu. Tô Định hoảng sợ bỏ chạy về Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa hồn tồn thắng lợi 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) tiến đánh Cổ Loa Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa tại Hát Môn.Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh,

PowerPoint Presentation:

a. Nguyên nhân: b. Diễn biến: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? c. Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành thắng lợi có ý nghĩa gì? - Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử dân tộc - Thể hiện tinh thần yêu nước, đồn kết, quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm của nhân dân ta. Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu? 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) Em hãy đọc một bài thơ về Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa do Hai Bà lãnh đạo.

PowerPoint Presentation:

GIAO CHỈ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã Chu Diên Hát Môn MÊ LINH Cổ Loa Luy Lâu BIỂN ÑÔNG HỢP PHỐ

PowerPoint Presentation:

GIAO CHỈ Sông Hồng Sông Đà Sông Mã Chu Diên Hát Môn MÊ LINH Cổ Loa Luy Lâu BIỂN ÑÔNG HỢP PHỐ

PowerPoint Presentation:

4. Củng cố: Câu1. Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc nhằm mục đích gì ? a. Muốn xâm chiếm nước ta lâu dài b. Muốn xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới c. Muốn biến nước ta thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc d. Cả ba đều đúng. Câu 2. Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán nhằm mục đích gì ? a. Kiểm sốt dân ta chặt chẽ b. Vơ vét của cải, chiếm đoạt những sản vật quý c. Dần dần thôn tính đất đai Âu Lạc d. Đồng hóa nhân dân ta. Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? a. Do ách ñô hộ thống trị tàn bạo của nhà Hán b. Thi Sách chồng Trưng Trắc bị nhà Hán giết hại c. Cả hai đều đúng. 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

Câu 4. Những nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng(sắp theo thứ tự) a. Mê Linh -> Hát Môn -> Chu Diên b. Hát Môn -> Long Biên -> Cổ Loa c. Mê Linh -> Cổ Loa -> Long Biên d. Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa -> Luy Lâu. Câu 5. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã giành được thắng lợi hồn tồn và nhanh chóng là do? a. Tinh thần yêu nước và đồn kết của nghĩa quân b. Được nhân dân ủng hộ c. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng d. Cả ba đều đúng. Câu 6. Kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng a. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, độc lập dân tộc được khôi phục sau hơn 2 thế kỉ bị phong kiến nước ngồi ñô hộ b. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta c. Cả hai đều đúng. 2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ? 1. Nước Âu Lạc từ thế k yû II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ? Tiết 20. Bài 17.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

PowerPoint Presentation:

5. Hướng dẫn về nhà: Soạn bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán 1. Sau khi giành được độc lập Hai Bà Trưng đã làm gì? 2. Diễn biến, kết quả cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán năm 42 – 43.

authorStream Live Help