English 9 unit 4 leson 3 listen

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/anhvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Long Hung B secondary school Presented by: Huynh Trung Kien

PowerPoint Presentation:

How to learn English

PowerPoint Presentation:

Ways to learn English A/.Learning by heart new words or texts B/.Studying English online C/.Watching English TV programs D/.Singing English songs E/.Listening to the tape F/.Reading newspapers/ magazine 1 6 5 A b c 4 3 2 Match the words and pictures 3

PowerPoint Presentation:

1 6 5 3 2 E/.Listening to the tape C/.Watching English programs A/.Learning by heart new words or texts F/.Reading newspapers/ magazine D/.Singing English songs B/.Studying English online A b c 4

PowerPoint Presentation:

Unit 4: LEARNING FOREIGN LANGUAGE Period 22- Lesson 3 : Listen Wednesday, November 16th, 2011 Vì sao Tiếng Anh là một trong 3 môn được xem là quan trọng nhất trong trường phổ thông?

UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3: LISTEN :

UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3 : LISTEN I. Vocabulary - excellent (adj) xuất sắc - A national bank (n) - An international bank (n) - (to) improve cải thiện, trau dồi ngân hàng nhà nước ngân hàng quốc tế - terrible (adj) tồi tệ, kinh khủng Wednesday, November 16th, 2011 ngân hàng nhà nước 10.0 cải thiện, trau dồi = awful

PowerPoint Presentation:

UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3 : LISTEN I. Vocabulary terrible (a) a national bank (n) an international bank (n) excellent (adj) Xuất sắc improve (v) cải thiện, trau dồi ngân hàng nhà nước ngân hàng quốc tế tồi tệ, kinh khủng 5. 4. 3. 2. 1. Wednesday, November 16th, 2011

PowerPoint Presentation:

UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3 : LISTEN I. Vocabulary terrible (a) a national bank (n) an international bank (n) useful (adj) hữu ích, có ích improve (v) cải thiện, trau dồi ngân hàng nhà nước ngân hàng quốc tế tồi tệ, kém, kinh khủng 5. 4. 3. 2. 1. Wednesday, November 16th, 2011

PowerPoint Presentation:

NGA KATE Nga is studying English abroad. She is talking to Kate about her studying English

II. Listening::

II. Listening: UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3 : LISTEN a. Nga’s studying English for her work. b. She learned English at school and University. d. She needs to improve her writing. f. She hopes she can talk to people from all over the world, and understand her favorite English songs. T F  c. She works for a national bank in Ha Noi. e. Her listening is excellent. 1. T/F Statements prediction: Wednesday, November 16th, 2011

II. Listening::

II. Listening: UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 3 : LISTEN a. Nga’s studying English for her work. b. She learned English at school and University. d. She needs to improve her writing. f. She hopes she can talk to people from all over the world, and understand her favorite English songs. T F       c. She works for an international bank in Ha Noi . c. She works for a national bank in Ha Noi. e. Her listening is excellent. e. Her Listening is terrible 1. T/F Statements: Wednesday, November 16th, 2011

2/. Listen and fill in the blanks using words in box::

2/. Listen and fill in the blanks using words in box: II. Listening: Nga is from _____(1)______.She needs to learn English for her _____(2)______ . She works for an ______(3)_____ bank in Hanoi. She learns English at school and at the _____(4)______ but she has forgotten a lot of it. She wants to improve her _____(5)______ skills. Because, sometimes she has to write letters in English. ______(6)_____ is her biggest problem. For her, People talk very quickly and she can’t _____(7)______ them. However, she liked English and thought It’s an interesting ______(8)_____ and it’s very useful; and She can talk to _____(9)______ from all over the world ...and She can understand the words of her favorite _____(10)______. University/ Writing/ People/ Listening/ Job/ songs international/ understand/ Ha noi/ Language/

2/. Listen and fill in the blanks using words in box::

2/. Listen and fill in the blanks using words in box: II. Listening: Nga is from (1) ___________.She needs to learn English for her (2) ___________ . She works for an (3) ____________ bank in Hanoi. She learns English at school and at the (4) __________ but she’s forgotten a lot of it. She wants to improve her (5) ___________ skills. Because, sometimes she has to write letters in English. (6) ___________ is her biggest problem. For her, People talk very quickly and she can’t (7) ___________ them. However, she liked English and thought It’s an interesting (8) ___________ and it’s very useful; and She can talk to (9) ___________ from all over the world ...and She can understand the words of her favorite (10) ___________. Ha noi Job international University Writing understand Listening Language People songs University/ Writing/ People/ Listening/ Job/ songs international/ understand/ Ha noi/ Language/

PowerPoint Presentation:

Tiếng Anh không chỉ giúp chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài, mà quan trọng hơn nó là ngôn ngữ lập trình của máy vi tính, là ngôn ngữ giao tiếp thương mại, dịch vụ quốc tế, tất cả các nghiên cứu khoa học đều được chuyển thể qua Tiếng Anh, đối với người học thì việc học một ngoại ngữ mở ra cho chúng ta một thế giới mới, một chân trời mới cho tương lai của mỗi chúng ta. Đó là lý do vì sao Tiếng Anh là một trong 3 môn quan trọng nhất trong trường phổ thông đó các em.

PowerPoint Presentation:

1. Do you like studying English? Why? 2. Where are you studying English now? 3. What is your biggest problem in learning English? 4. How do you improve your problem? III. Answer about you (discuss in groups) Possible answer: 1/. Yes. I do/ No. I don’t. Because it’s an interesting Language and it’s useful. 2/. I am studying English at school now. 3/. It is Listening/ Reading/ Speaking/ Writing. 4/. I practice it everyday, talk with friends… - (Encourage other creative idea)

PowerPoint Presentation:

Homework - Learn new words by heart - Listen again at home - Prepare Unit 4: Read

PowerPoint Presentation:

17

PowerPoint Presentation:

Thank you Have a nice day

PowerPoint Presentation:

Help !

authorStream Live Help