Tiết 159: Con chó Bấc;

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 157: Con chó Bấc Tiết 157: Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

Đối với mỗi người, đặc biệt là đối với người phương Tây, chó là vật nuôi trong gia đình đồng thời cũng là người bạn thân thiết trong cuộc sống. Có lẽ điều này là do sự quấn quýt, gần gũi và đặc tính trung thành của loài chó. Đã có rất nhiều những tác phẩm văn học, điện ảnh nói về tình cảm gắn bó của những chú chó với người chủ. Một trong số đó là tác phẩm “Tiếng gọi nơi hoang dã” rất nổi tiếng của nhà văn người Mỹ- Giắc đ Tiết 157: Con chó Bấc

Tiết 157: Con chó Bấc :

Tiết 157: Con chó Bấc I, Tìm hiểu về tác giả, đoạn trích 1. Nhà văn

PowerPoint Presentation:

I, Tìm hiểu về tác giả, đoạn trích 1. Nhà văn Đó là bút danh của Giôn Gri-phít đ nhà văn Mỹ, sinh ở Xan Phran-xi-xcô. Ông trải qua thời kì thơ ấu rất vất vả, từng phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác bằng những truyện ngắn đăng trên một tờ báo của sinh viên. Thời kì nở rộ trong sáng tác của ông là vào đầu thế kỉ XX. Tiếng gọi nơi hoang dã (1903) là tiểu thuyết ra mắt bạn đọc sau khi ông đi theo những người tìm vàng đến miền đ ở Canada trở về. Sói biển (1904), Gót sắt (1907), Mác-tin đ là những tác phẩm nổi tiếng khác của đ Tiết 157: Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

Những kỉ niệm thời thơ ấu và những quan sát thực tế khi đi theo những người tìm vàng là cảm hứng và tư liệu cho ông viết nên tác phẩm Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

2. Đoạn trích Văn bản “Con chó Bấc” trích tiểu thuyết “Tiếng gọi nơi hoang dã”. Tác phẩm kể về Bấc, một con chó bị bắt cóc đưa lên vùng cực Bắc để kéo xe trượt tuyết cho những người tìm vàng. Bấc đã qua tay nhiều ông chủ đ ác. Chỉ có Giôn Thoóc- tơn là có lòng nhân từ đối với nó và nó đã được cảm hóa. Về sau, khi Thoóc- tơn chết, nó hoàn toàn dứt bỏ con người, đi theo tiếng gọi nơi hoang dã và trở thành một con chó hoang. Tiết 157: Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

II. §äc –T×m hiÓu chung v¨n b¶n: A.§äc v¨n b¶n : sgk. B. T×m hiÓu chung v¨n b¶n : 1,Tõ khã : sgk. 2, CÊu tróc v¨n b¶n: ?H·y x¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n? - V¨n b¶n tù sù. ?x¸c ®Þnh ng«i kÓ? - KÓ theo ng«i thø ba. ?PTB§? - Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m. ?Nh©n vËt chÝnh ? - Con chã BÊc. Tiết 157: Con chó Bấc

Tiết 157: Con chó Bấc:

Tiết 157: Con chó Bấc II. Đọc –Tìm hiểu chung văn bản: ? Tóm tắt nội dung văn bản? * Nội dung: Kể về lai lịch và tình cảm của Bấc trong quan hệ với chủ là Thoóc-Tơn. ? Thảo luận nhóm : Xác định bố cục của văn bản?

PowerPoint Presentation:

II. Đọc-Tìm chung hiểu văn bản : Tiết 157: Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc: Trong đoạn mở đầu lại lịch chú Bấc được giới thiệu ở những thời điểm nào? Lai lịch của Bấc được giới thiệu trước và sau khi gặp Thoóc-Tơn. Tiết 157: Con chó Bấc

Tiết 157: Con chó Bấc :

Tiết 157: Con chó Bấc III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc: a,Trước khi gặp Thoóc-Tơn : ? Trước khi gặp Thoóc-Tơn Cuộc sống của Bấc diễn ra ntn? Chỉ ra những chi tiết Nói về cuộc sống đó của Bấc? - Bấc ở nhà thẩm phán Mi- Lơ ? Bấc đã cảm nhận thế nào về Quãng đời khi sống ở nhà thẩm Phán Mi-Lơ? =>Cuộc sống nhàn hạ nhưng nhạt nhẽo.

Tiết 157: Con chó Bấc :

Tiết 157: Con chó Bấc III. Ph©n tÝch: 1,Lai lÞch cña BÊc: a,Tr­íc khi gÆp Thoãc-T¬n: =>Cuéc sèng nhµn h¹ nh­ng nh¹t nhÏo. b, Sau khi gÆp Thoãc-T¬n: ? §iÒu g× ®·ph¸t sinh Bªn trong BÊc khi gÆp ®­îc chñ míi lµ Thoãc- T¬n? -Ph¸t sinh t×nh c¶m: yªu th­¬ng s«i næi ,nång ch¸y, cuång nhiÖt=> yªu th­¬ng ®Õn møc t«n thê ®ã lµ lßng quÝ träng,c¶m phôc vµ ng­ìng väng Thoãc- T¬n.

Tiết 157: Con chó Bấc :

Tiết 157: Con chó Bấc III. Ph©n tÝch : 1,Lai lÞch cña BÊc: a,Tr­íc khi gÆp Thoãc-T¬n: b,Sau khi gÆp Thoãc-T¬n: Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện ở đoạn này? * Nghệ thuật: -So sánh bằng những nhận xết tinh tế Sử dụng lặp lại các từ ngữ thuộc trường từ vựng tình cảm yêu thương cho thấy sự biến đổi của Bấc trong tình cảm.

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm Thảo luận nhóm lựa chọn phương án đúng: ?Tại sao khi gặp Thoóc –Tơn Bấc mới phát sinh tình cảm sôi nổi ,nồng cháy ,cuồng nhiệt … Bấc được sống một cuộc sống sung sướng. Bấc cảm nhận được một tình cảm chân thành từ ông chủ mới của mình. C.Vì Thoóc –Tơn coi Bấc như một người bạn. D.Vì Thoóc –Tơn coi Bấc như là một đứa con . E. Cả ba ý B, C, D đều đúng. Đáp án đúng B , C, D.

Hướng dẫn học bài ở nhà:

Hướng dẫn học bài ở nhà -Đọc lại văn bản ,soạn tiếp phần còn lại . 1,Tình cảm của Thoóc-Tơn đối với Bấc. 2, Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-Tơn. 3, Nội dung ý nghĩa và nghệ thuật của truyện.

PowerPoint Presentation:

Tiết 158: Con chó Bấc

I.Tìm hiểu tác giả và đoạn trích: II. Đọc - tìm hiểu chung đoạn trích : III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc : 2, Tình cảm của Thoóc -Tơn đối với chú Bấc: ? Cách cư xử của Thoóc –Tơn có gì đặc biệt tìm những chi tiết biểu hiện điều đó? =>Xem Bấc như là con người .Biểu hiện qua cách cư xử ( chào hỏi thân mật, trò chuyện tầm phào …:

Tiết 158: Con chó Bấc I.Tìm hiểu tác giả và đoạn trích: II. Đọc - tìm hiểu chung đoạn trích : III. Phân tích : 1, Lai lịch của Bấc : 2, Tình cảm của Thoóc -Tơn đối với chú Bấc: ? Cách cư xử của Thoóc –Tơn có gì đặc biệt tìm những chi tiết biểu hiện điều đó? =>Xem Bấc như là con người .Biểu hiện qua cách cư xử ( chào hỏi thân mật, trò chuyện tầm phào …

Tiết 158: Con chó Bấc :

Tiết 158: Con chó Bấc III. Ph©n tÝch : 2, T×nh c¶m cña Thoãc –T¬n ®èi víi BÊc: =>Lµ «ng chñ lý t­ëng . C¸c «ng chñ kh¸c ch¨m sãc chã chØ lµ nghÜa vô cßn Thoãc-T¬n ®èi ®èi víi BÊc nãi riªng vµ víi nh÷ng chó chã kh¸c nãi chung lµ mét thø t×nh c¶m gièng nh­ víi b¹n bÌ ®ång lo¹i cña anh . Nhà văn đã nhậnxét Thoóc –Tơn là ông chủ ntn? Nhà văn đã nhận Giải thích vì sao?

PowerPoint Presentation:

3, Những biểu hiện tình cảm của Bấc dành cho chủ. Những biểu hiện tình cảm của Bấc dành cho người chủ mà nó tôn thờ ntn? Vì sao Bấc lại tôn thờ chủ như vậy? Tiết 158: Con chó Bấc Nằm phục dưới chân chủ hằng giờ , hoặc Nằm xa hơn dõi theo từng động tác của Chủ , cắn vờ…Tình cảm của Bấc diễn đạt bằng sự tôn thờ, ngưỡng vọng. Đặc biệt không đòi hỏi gì ở chủ.

Tiết 158: Con chó Bấc :

Tiết 158: Con chó Bấc Em có nhận xét gì về cách quan sát của tác giả khi miêu tả loài chó? Ngòi bút miêu tả và khả năng quan sát loài vật thật tài tình và sinh động ,mỗi chú chó lại có cách biểu hiện tình cảm khác nhau làm nổi bật nét riêng của chú Bấc.

Tiết 158: Con chó Bấc:

Tiết 158: Con chó Bấc 3, “ Tâm hồn ”của con Bấc: Tâm hồn của Bấc được nhà văn miêu tả ntn? -Bấc dường như biết suy nghĩ , biết tưởng tượng, biết vui mừng ,biết lo sợ, cũng nằm mơ và bị nỗi lo sợ ám ảnh… Em có nhận xét gì về cách khắc họa và nhận xét của nhà văn về loài vật? =>Từ những nhận xét tinh tế về những chú chó thể hiện trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả đồng thời bộc lô tình yêu thương đối với loài vật của tác giả.

Tiết 158: Con chó Bấc:

Tiết 158: Con chó Bấc Tâm hồn của con Bấc Nhà văn không nhân cách hóa con chó Bấc theo kiểu La Phông-Ten, không để cho nó nói tiếng người như các nhân vật trong thơ ngụ ngôn. Nó chỉ “hầu như biết nói” nhưng Thoóc-tơn và cả nhà văn dường như thấu hiểu thế giới “tâm hồn” phong phú của nó. Qua lời người kể chuyện, con chó Bấc dường như biết suy nghĩ, biết tưởng tượng. Nó không chỉ vui mừng khi được ở bên chủ mà ngay cả những lúc như thế nó còn biết lo sợ. Nó nằm mơ và bị nỗi lo sợ ám ảnh…Tất cả đều nói lên “tâm hồn” phong phú của Bấc cũng như trí tưởng tượng tuyệt vời của nhà văn

PowerPoint Presentation:

Bấc có cách biểu lộ tình thương yêu gần giống như làm đau người ta, thế nhưng chỉ có Thoóc-tơn, ông chủ lí tưởng của nó mới đ là cách thể hiện tình cảm một cách rõ ràng nhất, cũng như khi nó nằm phục một cách yên bình dưới chân Thoóc-tơn, rồi chăm chú quan sát anh...Bấc không muốn rời xa ông chủ một bước như thể đây là cuộc sống mà nó hằng mong ước, một ông chủ mà nó tôn thờ và không bao giờ muốn đánh đổi.Tình yêu thương của Bấc được diễn đạt bằng sự tôn thờ. Ngòi bút miêu tả và khả năng quan sát loài vật của nhà văn thật tài tình, sinh động.

PowerPoint Presentation:

Kết luận chung: Văn bản con chó Bấc cho ta thấy tình cảm đặc biệt giữa con người và một chú chó . Ngòi bút miêu tả và trí tưởng tượng của nhà văn về chú chó Bấc cũng thật hấp dẫn, lôi cuốn .Ông đã chỉ ra rằng loài vật sẽ là người bạn thân thiết nếu chúng ta coi chúng là bạn. Tiết 158: Con chó Bấc

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học bài ở nhà Đọc lại văn bản , nắm chắc nội dung ýnghĩa của văn bản. Ôn tập kỹ phần tiếng việt chuẩn bị cho giờ sau làm bài kiểm tra một tiết.

authorStream Live Help