Tiết 95: Luyện tập phân tích và tổng hợp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thứ tư, ngày 23, tháng 1 năm 2008 Tuần 19 Tiết : 95 LUYỆN TẬP PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP I. Luyện tập: 1) Bài tập 1/ 11 Đọc kĩ 2 đoạn văn em thấy tác giả đã vận dụng phép lập luận nào trong đoạn văn a,b và vận dụng như thế nào ? THẢO LUẬN 2 B AØN / NH OÙM ( 5 phút)

PowerPoint Presentation:

1) Ví dụ SGK/ 11 a) Dùng phép lập luận phân tích ( theo lối diễn dịch) . - Mở đầu đoạn, ý khái quát: “ Thơ hay…hay cả bài”. - Tiếp theo là sự phân tích tinh tế làm sáng tỏ cái hay, cái đẹp của bài “ Thu điếu” + ở các điệu xanh … + ở những cử động … + ở các vần thơ … + ở các chữ không non ép

PowerPoint Presentation:

b) Phân tích 4 nguyên nhân khách quan của sự thành đạt: Gặp thời, hồn cảnh, điều kiện, tài năng => Tổng hợp về nguyên nhân chủ quan: Sự phấn đấu kiên trì của cá nhân – thành đạt là làm cái gì có ích cho xã hội, được xã hội thừa nhận.

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2/ 12: Thực hành viết đoạn văn phân tích: Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó không học thật sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó.

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI THẢO LUẬN ( 3 phút) Bài tập 2/ 12: Thực hành viết đoạn văn phân tích: Hiện nay có một số học sinh học qua loa, đối phó không học thật sự. Em hãy phân tích bản chất của lối học đối phó để nêu lên những tác hại của nó.

PowerPoint Presentation:

- Hoïc ñoái phoù laø hoïc maø khoâng laáy vieäc hoïc laøm muïc ñích, xem hoïc laø phuï - Hoïc ñoái phoù laø hoïc bò ñoäng, khoâng chuû ñoäng, coát ñoái phoù vôùi söï ñoøi hoûi cuûa thaày coâ, cuûa thi cöû – Do hoïc bò ñoäng neân khoâng thaáy höùng thuù, maø ñaõ khoâng höùng thuù thì chaùn hoïc, hieäu quaû thaáp - Hoïc ñoái phoù laø hoïc hình thöùc, khoâng ñi saâu vaøo thöïc chaát kieán thöùc cuûa baøi hoïc - Hoïc ñoái phoù thì duø coù baèng caáp nhöng ñaàu oùc vaãn roãng tueách.

PowerPoint Presentation:

=>Tổng hợp các ý trên: Học đối phó là học bị động, hình thức, không lấy việc học làm mục đích chính. Lối học đó chẳng những làm cho người học mệt mỏi, mà còn không tạo ra được những nhân tài đích thực cho đất nước. Bài 3 SGK/ 12: Dựa vào văn bản “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm, Em hãy phân tích các lí do khiến mọi người đọc sách?

PowerPoint Presentation:

Bài 3 SGK/ 12: Lí do khiến mọi người đọc sách: Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn – Đọc sách là con đường tích luỹ, nâng cao vốn tri thức. Sách vở đúc kết tri thức của nhân loại đã tích luỹ từ xưa đến nay. Bài 4 SGK/ 12: Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách?

PowerPoint Presentation:

Bài 4 SGK/ 12: - Tóm lại, muốn đọc sách có hiệu quả phải chọn những sách quan trọng nhất mà đọc cho kĩ, đồng thời cũng phải chú trọng đọc rộng thích đáng, để hỗ trợ cho việc nghiên cứu chuyên sâu.

authorStream Live Help