Tiết 73,74: Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tiết 73,74: Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp) https://sites.goole.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

B ÀI 15 TIẾT 73 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

PowerPoint Presentation:

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KIẾN THỨC CƠ BẢN - C ác ph ương châm hội thoại - X ư ng h ô trong h ội tho ại - Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

PowerPoint Presentation:

I.Các phương châm hội thoại C á c ph ương châm hội thoại Phương châm quan hệ Phương châm về chất Phương châm cách thức Phương châm lịch sự Phương châm về lượng Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu không, không thừa. Khi giao tiếp, đừng nói những điều không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ. Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác.

PowerPoint Presentation:

I.Các phương châm hội thoại 1/ Các phương châm hội thoại 2/ Cho ví dụ về tình huống giao tiếp không được tuân thủ - Trong giờ vật lí, thầy giáo hỏi một học sinh đang mải nhìn qua cửa sổ? - Em cho thầy biết sóng là gì? Học sinh: Không tuân thủ phương châm quan hệ -Thưa thầy, “sóng” là bài thơ của Xuân Quỳnh ạ!

PowerPoint Presentation:

II/ X ư ng h ô trong h ộ i tho ại 1. Các từ ngữ xưng hô trong hội thoại và cách dùng: a. Dùng đại từ, danh từ( chỉ họ hàng, chỉ người, chỉ chức vụ ) b. Cách dùng: - Quan hệ giữa người nói với người nghe . - Tình huống giao tiếp. - Mục đích giao tiếp .

PowerPoint Presentation:

II/ X ư ng h ô trong h ộ i tho ại 2.Gi ải th ích ph ương châm :“ xưng khiêm hô tôn ” Khi xưng hô người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường là .................và gọi người đối thoại một cách tôn kính là........... “xưng khiêm” “hô tôn” Ví dụ : Các nhà nho tự xưng là “kẻ hậu sinh” và gọi người khác là “tiên sinh”

PowerPoint Presentation:

II/ X ư ng h ô trong h ộ i tho ại V ì sao trong ti ế ng Vi ệ t, khi giao ti ế p, ng ười n ói ph ải h ế t s ứ c ch ú ý đến sự lựa chọn từ ngữ xưng hô? 3.L ự a ch ọn t ừ ng ữ x ư ng h ô : TH ẢO LU Ậ N

PowerPoint Presentation:

III/Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp: 1/ Phân biệt CÁCH DẪN TRỰC TIẾP CÁCH DẪN GIÁN TIẾP Nhắc lại nguyên lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật Được đặt trong dấu ngoặc kép Thuật lại nguyên lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp Không đặt trong dấu ngoặc kép

PowerPoint Presentation:

2.Chuyển sang lời dẫn gián tiếp Vua Quang Trung hỏi Nguyễn Thiếp là quân Thanh sang đánh, nếu nhà vua đem binh ra chống cự thì khả năng thắng hay thua như thế nào. Nguyễn Thiếp trả lời rằng bấy giờ trong nước trống không, lòng người tan rã, quân Thanh ở xa tới, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao, vua Quang Trung ra Bắc không quá mươi ngày quân Thanh sẽ bị dẹp tan

PowerPoint Presentation:

Dặn dị Học phần tổng kết từ vựng ( kiến thức từ vựng từ lớp 6 đến lớp 9 Ôn lại các phương châm hội thoại; xưng hô trong hội thoại; cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

authorStream Live Help