Tiet 31 Kieu o lau Ngung Bich

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 9b Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Thu Hµ Trường THCS An Lão

PowerPoint Presentation:

Em hãy đọc thuộc lòng đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du) và cho biết nhân vật Mã Giám Sinh là con người như thế nào? kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản kiều ở lầu ngưng bích

PowerPoint Presentation:

I/ Tìm hiểu chung II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục. TiÕt 36 – Bµi 7: §äc – hiÓu v¨n b¶n KiÒu ë lÇu Ng­ng BÝch < TrÝch “TruyÖn KiÒu” – NguyÔn Du > - Thuộc phần “Gia biến và lưu lạc”, gồm 22 câu từ 1033 đến 1054. 1, Vị trí đoạn trích: 2, Nội dung đoạn trích: - Tâm trạng của Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. 1, Đọc Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà hãy cho biết vị trí của đoạn trích? Nội dung đoạn trích là gì?

PowerPoint Presentation:

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, Tin sương luống những rày trông mai chờ. Bên trời gốc bể bơ vơ, Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? Sân Lai cách mấy nắng mưa, Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thống cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Aàm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > 2, Giải thích từ khó (SGK) Cho biết bố cục của đoạn thơ được chia làm mấy phần? Nội dung từng phần? 3. Bố cục: - Phần 1: 6 cầu đầu: Tình cảnh của Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích. Phần 2: 8 câu tiếp: Lòng thương nhớ của Kiều. Phần 3: 8 câu cuối: Tâm trạng buồn đau của Kiều. Vậy có thể xem đây là đoạn thơ tả cảnh? Tả tình? Vừa tả cảnh vừa tả tình được không? Em hãy giải thích. 3 phần I/ Tìm hiểu chung II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục. - Thuộc phần “Gia biến và lưu lạc”, gồm 22 câu từ 1033 đến 1054. 1, Vị trí đoạn trích: 2, Nội dung đoạn trích: - Tâm trạng của Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. 1, Đọc

PowerPoint Presentation:

Cho biết nội dung đoạn thơ em vừa đọc? I. Tìm hiểu chung. Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > III. Tìm hiểu chi tiết. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Em h·y nhËn xÐt nghÜa cña c¸c cÆp tõ: xa – gÇn, sím – khuya, nä – kia t¸c gi¶ ®· sö dông nghÖ thuËt g×? - Nghệ thuật đối, 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. a, Cảnh thiên nhiên. Trong 6 câu thơ đầu tác giả đã miêu tả những cảnh thiên nhiên nào? Vậy em có nhận xét gì về những hình ảnh ấy? hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. Em hãy nhận xét cảnh vật thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích qua cái nhìn và tâm trạng của Thúy Kiều? Bấy giờ là thời khắc nào? => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng => rợn người. Tại sao nhà thơ lại viết “non xa, trăng gần” có điều gì vô lí? Thử tìm cách giải thích? Em hiểu ngữ “ở chung” như thế nào? Ai ở chung với ai? Câu thơ “Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”? II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục.

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Cho biết những từ ngữ nào thể hiện rõ nhất tâm trạng của Thúy Kiều lúc này? b, Tâm trạng của Kiều. - Từ láy: “bẽ bàng”. Em hiểu thế nào là “bẽ bàng”? => Đơn độc, bơ vơ Qua từ láy “bẽ bàng” và quan sát sơ đồ, theo em Kiều đang phải chịu đựng cuộc sống như thế nào? Mây sớm Đèn khuya Mây sớm Đèn khuya đến tội nghiệp. I. Tìm hiểu chung. III. Tìm hiểu chi tiết. - Nghệ thuật đối, 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. a, Cảnh thiên nhiên. hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng => rợn người. II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục.

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. b, Tâm trạng của Kiều. - Từ láy: “bẽ bàng”. => Đơn độc, bơ vơ Mây sớm Đèn khuya Mây sớm Đèn khuya đến tội nghiệp. I. Tìm hiểu chung. III. Tìm hiểu chi tiết. - Nghệ thuật đối, 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. a, Cảnh thiên nhiên. hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng => rợn người. II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục.

PowerPoint Presentation:

Bài tập trắc nghiệm: Hãy cho biết 6 câu thơ đầu của đoạn trích thể hiện nội dung nào sau đây? a) Không gian hoang vắng, cảnh vật cô đơn, trơ trọi. b) Thời gian tuần hoàn khép kín. c) Thúy Kiều bị giam lỏng trong không gian, thời gian. d) Tất cả các ý trên. chúc mừng em

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > 2. Lòng thương nhớ của Kiều. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, Tin sương luống những rày trông mai chờ. Bên trời gốc bể bơ vơ, Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? Sân Lai cách mấy nắng mưa, Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Những lời nào hướng về kỉ niệm tình yêu? Những lời nào hướng về cha mẹ? - Từ láy: “bẽ bàng”. => Đơn độc, bơ vơ đến tội nghiệp. I. Tìm hiểu chung. III. Tìm hiểu chi tiết. - Nghệ thuật đối, 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. a, Cảnh thiên nhiên. hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng => rợn người. II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục. b, Tâm trạng của Kiều.

PowerPoint Presentation:

Th¶o luËn nhãm: T¸m c©u th¬ ë ®o¹n 2 cã cßn t¶ c¶nh n÷a kh«ng? T©m tr¹ng cña Thóy KiÒu b©y giê lµ t©m tr¹ng g×? V× sao nhµ th¬ t¶ nçi nhí chµng Kim tr­íc nçi nhí song th©n? Nh­ vËy cã hîp víi ®¹o lý th«ng th­êng cña ng­êi ph­¬ng §«ng kh«ng? Hết giờ 00:01 00:02 00:03 00:04 00:05 00:06 00:07 00:08 00:09 00:10 00:11 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 Đáp án: Đoạn 2 không còn tả cảnh nữa, cảnh mờ đi cho nỗi nhớ cồn lên. Nguyễn Du đặt nỗi nhớ chàng Kim lên trước nỗi nhớ song thân là đã tuân thủ đúng diễn biến tâm trạng của Kiều khi ấy vì: + Nàng thấy có lỗi đã phụ lời thề đêm trăng thiêng liêng trong khi Kim Trọng đang ngày đêm mong mỏi tin tức của nàng. + Nghĩ đến cha mẹ sau vì dù sao hai ông bà Vương cũng đã tạm yên một bề Kiều lo và thương cha mẹ vì không còn có điều kiện để chăm sóc, an ủi cha già, mẹ yếu… 00:26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:35 00:36 00:37 00:38 00:39 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:48 00:49 00:50 00:51 00:52 00:53 00:54 00:55 00:56 00:57 00:58 00:59 01:00 01:01 01:02 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26 01:27 01:28 01:29 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34 01:35 01:36 01:37 01:38 01:39 01:40 01:41 01:42 01:43 01:44 01:45 01:46 01:47 01:48 01:49 01:50 01:51 01:52 01:53 01:54 01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:03 02:04 02:05 02:06 02:07 02:08 02:09 02:10 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:16 02:17 02:18 02:19 02:20 02:21 02:22 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:31 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36 02:37 02:38 02:39 02:40 02:41 02:42 02:43 02:44 02:45 02:46 02:47 02:48 02:49 02:50 02:51 02:52 02:53 02:54 02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 Bắt đầu

PowerPoint Presentation:

Nhớ thương một tình yêu trong cảnh ngộ bản thân đang bất hạnh cho ta thấy Kiều có phẩm chất, tâm hồn như thế nào? Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, Tin sương luống những rày trông mai chờ. Bên trời gốc bể bơ vơ, Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? Sân Lai cách mấy nắng mưa, Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Các chú thích 8, 9, 10 giúp em hiểu nghĩa của những lời tả Kiều nhớ về cha mẹ như thế nào? Từ nào trong lời thơ diễn tả đúng nhất tấm lòng hiếu thảo của Kiều? Vì sao? - Nhớ lại lời thề xưa. - Thương Kim Trọng uổng công mong chờ nàng. => Kiều là người thủy chung sâu sắc, tha thiết với hạnh phúc lứa đôi. b, Nỗi nhớ cha mẹ. - Kiều xót thương cha mẹ không có người chăm sóc, phụng dưỡng. Từ niềm thương xót ấy em cảm nhận được nét đẹp nào trong tâm hồn Kiều? Cách nhớ người yêu, cha mẹ có giống nhau không? - Kiều là người con hiếu thảo, tình nghĩa, đầy lòng vị tha. Hình 1 Hình 2 2. Lòng thương nhớ của Kiều. => Đơn độc, bơ vơ đến tội nghiệp. I. Tìm hiểu chung. III. Tìm hiểu chi tiết. 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. a, Cảnh thiên nhiên. => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng => rợn người. II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục. b, Tâm trạng của Kiều. - Nghệ thuật đối, hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. - Từ láy: “bẽ bàng”. a, Nỗi nhớ Kim Trọng:

PowerPoint Presentation:

Bài tập trắc nghiệm: Qua nỗi nhớ trong đoạn trích ta thấy Kiều là con người như thế nào? a) Kiều là một người tình chung thủy. b) Kiều là người con hiếu thảo. c) Kiều là người có tấm lòng vị tha. d) a, b, c đều đúng. chúc mừng em

PowerPoint Presentation:

Tiết 36 – Bài 7: Đọc – hiểu văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích < Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du > - Nghệ thuật đối, a, Cảnh thiên nhiên. hình ảnh chọn lọc tiêu biểu. => Mênh mông, hoang vắng, lạnh lùng, rùng rợn. b, Tâm trạng của Kiều. - Từ láy: “bẽ bàng”. => Đơn độc, bơ vơ => tội nghiệp. 1. Tình cảnh của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. 2. Lòng thương nhớ của Kiều. - Nhớ lại lời thề xưa. - Thương Kim Trọng uổng công mong chờ nàng. => Kiều là người thủy chung sâu sắc, tha thiết hạnh phúc lứa đôi. b, Nỗi nhớ cha mẹ. a, Nỗi nhớ Kim Trọng. - Kiều xót thương cha mẹ không có người chăm sóc, phụng dưỡng. - Kiều là người con hiếu thảo, tình nghĩa, đầy lòng vị tha. I. Tìm hiểu chung. III. Tìm hiểu chi tiết. II. Đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục. IV. Luyện tập. Bài 1: Bằng cảm nhận của mình em hãy bình bức tranh sau: Bài 2: Qua phần vừa học em học tập được những gì từ nét đẹp trong phẩm chất của Thúy Kiều?

PowerPoint Presentation:

Chúc Quý Thầy Cô Giáo Các Em Sức Khoẻ &

authorStream Live Help