Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng HTTPS://SITES.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

9B Lớp

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ H: Thế nào là cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp ? Chỉ ra lời dẫn trong các ví dụ sau và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. Anh ấy dặn lại chúng tôi: “Ngày mai tôi đi công tác vắng, các em ở nhà nhớ chăm lo cho bản thân, giữ gìn sức khỏe ”. b) Cô hiệu trưởng nhắc chúng mình ngày mai mang theo sách để chuẩn bị ôn thi học kì. -> Lời dẫn gián tiếp -> Lời dẫn trực tiếp

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp và ngược lại (chuyển lời dẫn gián tiếp thành lời dẫn trực tiếp).

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Anh ấy dặn lại chúng tôi: “Ngày mai tôi đi công tác vắng, các em ở nhà nhớ chăm lo cho bản thân, giữ gìn sức khỏe ”. b) Cô hiệu trưởng nhắc chúng mình ngày mai mang theo sách để chuẩn bị ôn thi học kì. -> Anh ấy dặn chúng tôi rằng ngày mai anh ấy đi công tác, chúng tôi ở nhà nhớ chăm lo cho bản thân, giữ gìn sức khỏe. -> Cô hiệu trưởng nhắc: “Ngày mai, các em hãy mang theo sách để chuẩn bị ôn thi học kì ”.

PowerPoint Presentation:

Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu, Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. Đã khách không nhà trong bốn biển, Lại người có tội giữa năm châu. Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, Mở miệng cười tan cuộc oán thù. Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. Phan Bội Châu (Ngữ văn 8 - Tập1)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1 (SGK - T55) *Phân tích ngư liệu - Kinh tế (nghĩa trong bài thơ): Cách nói tắt của kinh bang tế thế có nghĩa là trị nước cứu đời - Kinh tế (ngày nay): Toàn bộ hoạt động của con người trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng của cải, vật chất làm ra. Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

b) Bài tập 2 (SGK - T55,56) *Phân tích ngư liệu Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Th¶o luËn nhãm (4’) Cho biÕt nghÜa cña tõ "xu©n" vµ tõ "tay" trong c¸c c©u th¬ trªn ? Trong c¸c nÐt nghÜa ®ã, nghÜa nµo lµ nghÜa gèc, nghÜa nào là nghÜa chuyÓn? Trong tr­êng hîp cã nghÜa chuyÓn th× nghÜa chuyÓn ®ã ®­îc h×nh thµnh theo ph­¬ng thøc chuyÓn nghÜa nµo? (Èn dô hay ho¸n dô) Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

VDa: - Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân(1) . Dập dìu tài tử giai nhân, Ngựa xe như nước áo quần như nêm. - Ngày xuân(2) em hãy còn dài, Xót tình máu mủ thay lời nước non. - Xuân (1): mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, mùa mở đầu một năm.  Nghĩa gốc Xuân (2): tuổi trẻ  Nghĩa chuyển b) Bài tập 2 (SGK - T55,56) *Phân tích ngư liệu È n dô

PowerPoint Presentation:

VDb : - Được lời như cởi tấm lòng, Gởi kim thoa với khăn hồng trao tay(1). - Cũng nhà hành viện xưa nay, Cũng phường bán thịt cũng tay(2) buôn người. - Tay(1): bộ phận phía trên của cơ thể, từ vai đến ngón, dùng để cầm, nắm  Nghĩa gốc - Tay(2): người chuyên hoạt động hay giỏi về môt môn, một nghề.  Nghĩa chuyển b) Bài tập 2 (SGK - T55,56) *Phân tích ngư liệu Hoán dụ

PowerPoint Presentation:

- Xuân (1): mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, mùa mở đầu một năm.  Nghĩa gốc Xuân (2): tuổi trẻ  Nghĩa chuyển ẩn dụ - Tay(1): bộ phận phía trên của cơ thể, từ vai đến ngón, dùng để cầm, nắm  Nghĩa gốc - Tay(2): người chuyên hoạt động hay giỏi về môt môn, một nghề.  Nghĩa chuyển Hoán dụ

PowerPoint Presentation:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG Xã hội phát triển, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. Phương thức chuyển nghĩa Phương thức hoán dụ Nghĩa chuyển Phương thức ẩn dụ

PowerPoint Presentation:

Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng Ví dụ 1: Ngày ngày mặt trời đi qua tr ên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. (Viễn Phương - Viếng lăng Bác) - Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ. - Đây không phải là hiện tượng phát triển nghĩa của từ, bởi vì sự chuyển nghĩa của từ mặt trời trong câu thơ có tính chất lâm thời, nó không làm cho từ có thêm nghĩa mới.

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 2: áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. ( Việt Bắc - Tố Hữu ) - áo chàm: con người Việt Bắc (Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật) -> Hoán dụ tu từ Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

VD1: a) Tôi rất thích ngắm biển lúc hoàng hôn. b) Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một. VD2: a) Nếu có tiền tiết kiệm, các bạn hãy gửi vào Ngân hàng Nông nghiệp. b) Chúng ta sử dụng ngân hàng chai tại trung tâm để tái sử dụng các chai màu xanh, nâu và trong. Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

luyện tập

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1(SGK-T56) a) Đề huề lưng túi gió trăng, Sau chân theo một vài thằng con con. (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Chân: một bộ phận trên cơ thể con người.  Nghĩa gốc b) Năm em học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyển của trường đi dự “Hội khỏe Phù Đổng”. Chân: một vị trí trong đội tuyển  Nghĩa chuyển ( Phương thức hoán dụ)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1(SGK-T56) c) Dù ai nói ngả nói nghiêng, Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân (Ca dao) - Chân: vị trí tiếp xúc của kiềng với đất.  Nghĩa chuyển ( Phương thức ẩn dụ) d) Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. (Nguyễn Du, Truyện Kiều) - Chân: vị trí tiếp giáp của đất với mây.  Nghĩa chuyển ( Phương thức ẩn dụ)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2 (SGK-T57) Nghĩa của từ trà trong những cách dùng như: trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua ( mướp đắng) - Từ trà được dùng với nghĩa chuyển - Trà trong cách dùng này có nghĩa là sản phẩm từ thực vật, được chế biến dưới dạng khô, dùng để pha nước uống.  Từ trà chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3 (SGK-T57) - Trong những cách dùng như: đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng… từ đồng hồ được dùng với nghĩa chuyển (chỉ khí cụ dùng để đo có bề ngoài giống đồng hồ)  Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Bài tập 4 (SGK-T57) Héi chøng - NghÜa gèc: TËp hîp nhiÒu triÖu chøng cïng xuÊt hiÖn cña bÖnh. - NghÜa chuyÓn: TËp hîp nhiÒu hiÖn t­îng, sù kiÖn biÓu hiÖn mét tinh tr¹ng, mét vÊn ®Ò x· héi, cïng xuÊt hiÖn nhiÒu n¬i. VD: Héi chøng suy tho¸i kinh tÕ Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Bài tập 4 (SGK-T57) b) Ngân hàng - Nghĩa gốc: Tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và quản lí các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng. - Nghĩa chuyển: Kho lưu trư dư liệu, bộ phận cơ thể để sử dụng khi cần thiết. VD: Ngân hàng máu, Ngân hàng dư liệu, Ngân hàng đề thi,... Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Bài tập 4 (SGK-T57) c) Sèt - NghÜa gèc: NhiÖt ®é c¬ thÓ lªn qu¸ cao so møc b i nh th ­ê ng do bÞ bÖnh. - NghÜa chuyÓn: Tr¹ng th¸i t a ng ®ét ngét vÒ nhu cÇu khiÕn hµng trë nªn khan hiÕm, ta ng nhanh. VD: C¬n sèt ®Êt, c¬n sèt vµng … d) Vua - NghÜa gèc: ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc qu©n chñ - NghÜa chuyÓn: ng­êi ®­îc coi lµ nhÊt trong 1 lÜnh vùc nhÊt ®Þnh. VD: vua dÇu ho¶, vua « to, vua bãng ®¸, vua nh¹c rèc … Tiết 21: Sự phát triển của từ vựng

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học bài Học thuộc phần ghi nhớ, hoàn thiện các bài tập còn lại. Tìm ví dụ về sự phát triển nghĩa của từ vựng trên cơ sở nghĩa gốc Tìm ví dụ về hai phương thức phát triển nghĩa của từ vựng: phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Đọc một số mục từ trong từ điển và xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ đó. Chỉ ra trình tự trình bày nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ trong từ điển. - Soạn bài : CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH

PowerPoint Presentation:

CHÀO THÂN ÁI!

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn các cô giáo và các em!

authorStream Live Help