Tiết 119: Lựa chọn trật tự từ trong câu - Luyện tập

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tiết 119: Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đ dự buổi học hôm nay Giáo viên : Trần Thị Ngọc Ánh Ngữ Văn 8

Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập):

Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) *. Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. . Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. *. Trật tự từ trong câu có thể: - Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm - Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng - Liên kết câu với những câu khác trong văn bản - Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. I. Ôn tập lí thuyết:

PowerPoint Presentation:

Câu a Câu b a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phân của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.(Hồ Chớ Minh – Tinh thần yờu nước của nhõn dõn ta )  Thể hiện thứ tự trước sau của công việc vận động quần chúng (việc sau nối tiếp việc trước). Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn, và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa.( Nguyờn Hồng - Những ngày thơ ấu )  Các hoạt động sắp xếp theo thứ bậc: việc chính diễn ra hàng ngày rồi mới đến việc làm thêm trong những phiên chợ chính. Bài tập 1(sgk T122): Trật tự các từ và cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ gữa những hoạt động và trạng thái mà chúng biểu thị như thế nào ? Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

B ài tập 2 (sgkT.122) . V ì sao các cụm từ in đậm được đậm d ƯỚI đây được đặt ở đầu câu ? a, Cïng l¾m, nã cã gië quÎ, h¾n còng ®Õn ®i ë tï. ë tï th× h¾n coi lµ th­êng ( Nam Cao, ChÝ PhÌo ) b, NguyÔn Tu©n cã mét kho tõ vùng hÕt søc phong phó mµ «ng ®· cÇn cï tÝch luü. Vèn tõ vùng Êy, tr­íc C ác h m¹ng th¸ng T¸m, «ng th­êng dïng ®Ó ch¬i ng«ng víi ®êi. ( Theo NguyÔn §¨ng M¹nh, Nhµ v¨n VÞªt Nam hiÖn ®¹i Ch©n dung vµ phong c¸ch ) Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

a) Cùng lắm, nó có giở quẻ, hắn cũng đến đi ở tù. ở tù thì ắn coi là thường( Nam Cao, Chí Phèo ) b) Nguyễn Tuân có một kho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cần cù tích luỹ. Vốn từ vựng ấy, trước Cách mạng tháng Tám, ông thường dùng để chơi ngông với đời.( Theo Nguyễn Đăng Mạnh, Nhà văn Vịêt Nam hiện đại - Chân dung và phong cách ) Lặp lại “ở tù” => Tạo liên kết câu với những cõu trước cho chặt chẽ hơn Lặp lại “Vốn từ vựng ấy” => Tạo liên kết câu với những cõu trước cho chặt chẽ hơn ? Vì sao các cụm từ in đậm được đậm d ưới đây được đặt ở đầu câu ? Bài tập 2(sgk T122): TiÕt 119: lùa chän trËt tù tõ trong c©u ( luyÖn tËp )

* Thảo luận (1) Mua mấy xu chè tươi với mấy quả cau. (2) Người ta đến cũng phải có bát nước, miếng trầu tươm tất chứ ? ? Có nên thay đổi trật tự của cụm từ in đậm trong câu (2) không ? Vì sao ? :

* Th ảo luận ( 1 ) Mua mấy xu chè tươi với mấy quả cau . (2) Người ta đến cũng phải có bát nước , miếng trầu tươm tất chứ ? ? Có nên thay đổi trật tự của cụm từ in đậm trong câu (2) không ? Vì sao ? ** Không nên thay đổi trật tự cụm từ in đậm trong câu (2) Nếu thay đổi trật tự của chúng sẽ làm mất đi sự liên kết thứ tự sự vật giữa câu (2) với câu (1). Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3(sgk T123):. Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong các câu sau ? a) Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia Dừng chân đứng lại, trời non nước, Một mãnh tình riêng ta với ta. ( Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang ) Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3(sgkT123). Lom khom dưới núi vài chú Lác đác bên sông mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. tiều chợ chợ tiều VN CN VN CN VN CN CN VN  Đảo Vị ngữ lên trước Chủ ngữ trong các câu.  Đảo Danh từ chỉ sự vật lên đầu cụm Danh từ. Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3 : Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. (Bà Huyện Thanh Quan – Qua Đèo Ngang) Dưới núi, vài chú tiều lom khom Bên sông, mấy nhà chợ lác đác. Con quốc quốc nhớ nước đau lòng, Cái gia gia thương nhà mỏi miệng. Trật tự từ thông thường: Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3:sgk.T.123 - Đảo Vị ngữ lên trước Chủ ngữ trong các câu. - Đảo Danh từ chỉ sự vật lên đầu cụm Danh từ. Tạo cho câu thơ sự hài hòa về mặt ngữ âm.  Nhấn mạnh hoạt động : dáng vẻ vất vả của người tiều phu và sự thưa thớt , heo hỳt hoang sơ của cuộc sống sinh hoạt ở Đèo Ngang. T ác giả biểu lộ nổi buồn thấm sâu trong cỏi lòng .Nổi buồn không chỉ ở ý thức của con người mà nó đã tiềm tràng trong tiềm thức của người thi sĩ đối với nhà với nước . Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 5 (sgk .Tr 124) ? Liệt kờ cỏc khả năng sắp xếp trật tự từ trong bộ phận cõu in đậm ở vớ dụ sau: Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tưọng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam. (Thép Mới, Cây tre Việt Nam) Cho biết vì sao tác giả lựa chọn trật tự từ như vậy ? TiÕt 119: lùa chän trËt tù tõ trong c©u ( luyÖn tËp )

PowerPoint Presentation:

Các khả năng sắp xếp trật tự từ: - Cây tre nhũn nhặn, xanh, thủy chung, ngay thẳng, can đảm. - Cây tre can đảm, thủy chung, xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng. Cây tre ngay thẳng, nhũn nhặn, xanh, can đảm, thủy chung. ...... Bài tập 5 (sgk .Tr 124) Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 5 (sgk .Tr 124) Với 5 từ (xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm) có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ khác nhau, nhưng cách sắp xếp trật tự từ của tác giả là hợp lí nhất vì nó thể hiện được đúng trình tự phẩm chất đáng quý của cây tre. Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

- Tre mọc xanh tốt. - Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. - Mầm tre mọc thẳng. Tre gắn bó với con người Việt Nam trong lao động, chiến đấu...  Hợp lý nhất - đúc kết được những phẩm chất của tre. Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. Đối chiếu dàn ý miêu tả cây tre và đoạn kết Bài tập 5 (sgk .Tr 124) Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 6: Viết đoạn văn về một trong hai đề tài sau đây: Lợi ích của đi bộ với sức khỏe. Lợi ích của đi bộ với việc mở rộng hiểu biết thực tế. Yêu cầu: Đoạn văn từ 5 – 7 câu. Cách diễn đạt: diễn dịch (quy nạp). Triển khai đề tài. Sử dụng một câu sắp xếp trật từ từ mang hiệu quả diễn đạt (liên kết câu, nhấn mạnh hình ảnh, thể hiện thứ tự sắp xếp các sự việc …) Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Ôn tập lí thuyết *. Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. . Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. *. Trật tự từ trong câu có thể: - Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm. - Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. - Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. - Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.:

Ôn tập lí thuyết *. Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. . Người nói, người viết cần biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp. *. Trật tự từ trong câu có thể: - Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm. - Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. - Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. - Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói. Củng cố, dặn dò Tiết 119: lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

PowerPoint Presentation:

CHÚC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE

authorStream Live Help