Tiet 78 Khi con tu hu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP Giáo viên: Nguyễn Tến Thịnh

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NGỮ VĂN 8 ******

PowerPoint Presentation:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ 2. BÀI MỚI 3. LUYỆN TẬP 4.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1.KIỂM TRA BÀI CŨ:

1.KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PowerPoint Presentation:

HUẾ

Tiết 78 : VĂN BẢN:

KHI CON TU HÚ Tiết 78 : VĂN BẢN

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Ñôi con diều sáo lộn nhào từng không... Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngồi trời cứ kêu! KHI CON TU HÚ Huế, tháng 7 -1939 (Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, Hà Nội, 1971)

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích.

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. TỐ HỮU (1920 – 2002)

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. b.Tác phẩm. Sáng tác tháng 7/1939 trong hồn cảnh tù đày. NHÀ LAO THỪA PHỦ

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. b.Tác phẩm. Sáng tác tháng 7/1939 trong hồn cảnh tù đày. c.Từ khó.

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. b.Tác phẩm. Sáng tác tháng 7/1939 trong hồn cảnh tù đày. c.Từ khó. 3. Bố cục và thể thơ -2 đoạn. -Thơ lục bát : Giản dị, Thiết tha, giàu cảm xúc. KHI CON TU HÚ Khi con tu huù goïi baày Luùa chieâm ñang chín, traùi caây ngoït daàn Vöôøn raâm daäy tieáng ve ngaân Baép raây vaøng haït ñaày saân naéng ñaøo Trôøi xanh caøng roäng caøng cao Ñoâi con dieàu saùo loän nhaøo töøng khoâng ... Ta nghe heø daäy beân loøng Maø chaân muoán ñaïp tan phoøng , heø oâi ! Ngoät laøm sao, cheát uaát thoâi Con chim tu huù ngoaøi trôøi cöù keâu! Hueá, thaùng 7 -1939 (Toá Höõu, Töø aáy, NXB Vaên hoïc, Haø Noäi, 1971) Đ1 Đ2

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. b.Tác phẩm. Sáng tác tháng 7/1939 trong hồn cảnh tù đày. c.Từ khó. 3 Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. KHI CON TU HÚ Chỉ là một mệnh đề, nên chưa trọn ý. (bỏ ngỏ) Mở ra bao nhiêu liên tưởng. “Khi chim tu hú gọi bầy là khi mùa hè đến người tù cách mạng (nhân vật trữ tình) càng cảm thấy ngột ngạt trong phòng giam chật chội,càng thèm khát cháy bỏng cuộc sống tự do tưng bừng ở bên ngồi”. Nhan đề bài thơ đã gợi mạch cảm xúc của tồn bài: Độc đáo, mới lạ. NỘI DUNG BÀI THƠ. * NHAN ĐỀ BÀI THƠ.

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. + Tu huù goïi baày, muøa heø ñeán, laøm soáng daäy trong loøng ngöôøi tuø caûnh vaät muøa heø queâ höông vôùi nhöõng daáu hieäu ñaëc tröng. -AÂm thanh: Tieáng chim tu huù, tieáng ve ngaân, tieáng con dieàu saùo vi vu.  Tưng bừng, roän raõ. - Hình aûnh: Chim tu huù, ve ngaân, luùa chín, traùi caây, baép, trôøi xanh, dieàu saùo.  Soáng ñoäng. -Maøu saéc: Maøu vaøng cuûa luùa, cuûa baép, maøu hoàng cuûa naéng, maøu xanh cuûa trôøi. Haøi hoøa Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Ñôi con diều sáo lộn nhào từng không...

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. -Đường nét: Ñôi con diều sáo chao lượn, lúa đang chín, trái cây ngọt dần, bắp rây.Tinh tế. -Hương vị: Thơm tho của lúa, ngọt của trái cây chín. -Không gian: Cánh đồng, sân, vườn, bầu trời. Rộng lớn, khống đạt, tự do. Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Ñôi con diều sáo lộn nhào từng không...

PowerPoint Presentation:

TRÌNH TỰ MIÊU TẢ CỦA TÁC GIẢ - Gần xa - Thấp cao - Hẹp rộng Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Ñôi con diều sáo lộn nhào từng không...

PowerPoint Presentation:

Chỉ là trong tưởng tượng nhưng cảnh mùa hè hiện lên thật cụ thể và sống động, tưng bừng, rộn rã, tươi đẹp. Càng thấm thía hơn cái bức bối, ngột ngạt trong nhà tù.

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. 2. Tâm trạng người tù cách mạng. Ta nghe / hè dậy /bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng,/ hè ôi! Ngột làm sao, /chết uất thôi Con chim tu hú / ngồi trời cứ kêu! -Khổ thơ là lời bộc lộ trực tiếp, dồn nén những cảm xúc mãnh liệt của một trái tim đau khổ, uất hận vì mất tự do. Tâm trạng ngột ngạt, uất ức cao độ, - Câu cảm thán trực tiếp - Ngắt nhịp bất thường (6/2, 3/3). - Những động từ, tính từ mạnh (đạp tan, ngột, chết, uất) - Từ cảm thán (ôi, làm sao, thôi.) - Cứ kêu  cứ kêu, cứ gọi bầy nghe càng thúc giục, càng làm cho người tù đau khổ, thấm thía.  Khao khát tự do cháy bỏng, mãnh liệt hơn. Khao khát tự do cháy bỏng, mãnh liệt.

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. 2. Tâm trạng người tù cách mạng. 3. Tổng kết. a.Nghệ thuật. Sức truyền cảm của bài thơ - Thể thơ lục bát sử dụng linh hoạt, uyển chuyển. - Hình ảnh thơ gần gũi, gợi cảm. - Cảm nhận tinh tế, cảm xúc mãnh liệt chân thành. - Giọng điệu thay đổi tự nhiên khi thì hào hứng, khống đạt, khi thì u uất, dằn vặt b.Nội dung. Bài thơ là tiếng nói chân thành của lòng yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. * GHI NHỚ (SGK)

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. 2. Tâm trạng người tù cách mạng. 3. Tổng kết. a.Nghệ thuật. b.Nội dung. * GHI NHỚ (SGK) III. LUYỆN TẬP. Bài 1. Bài 2. Bài 1: Đọc diễn cảm bài thơ “Khi con tu hú” Bài 2 : Cảm nhận của em về tâm trạng người tù cách mạng trong bài thơ ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 78 : VĂN BẢN KHI CON TU HÚ I.ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN. 1.Đọc văn bản. (TỐ HỮU) 2.Chú thích. 3. Bố cục và thể thơ. II. PHÂN TÍCH. 1.Cảnh trời đất vào hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. 2. Tâm trạng người tù cách mạng. 3. Tổng kết. a.Nghệ thuật. b.Nội dung. * GHI NHỚ (SGK) III. LUYỆN TẬP. Bài 1. Bài 2. a.Tác giả. Tố Hữu (1920 -2002), quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng kháng chiến. b.Tác phẩm. Sáng tác tháng 7/1939 trong hồn cảnh tù đày. c.Từ khó. + Tu hú gọi bầy, mùa hè đến, làm sống dậy trong lòng người tù cảnh vật mùa hè quê hương với những dấu hiệu đặc trưng (hình ảnh, âm thanh, màu sắc, không gian…) + Chỉ là trong tưởng tượng nhưng cảnh mùa hè hiện lên thật cụ thể và sống động, tưng bừng, rộn rã, tươi đẹp.  Tình yêu thiên nhiên, yêu uộc sống, khát vọng tự do. Tâm trạng ngột ngạt, uất ức cao độ, khao khát tự do cháy bỏng, mãnh liệt.

PowerPoint Presentation:

TIEÁT 93 KHỞI NGỮ Soạn bài mới Học thuộc bài thơ, biết cách phân tích, cảm nhận. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ @

PowerPoint Presentation:

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

authorStream Live Help