Tiet 59 On luyen ve dau cau

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 8A

ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU:

ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU Tiết 59 :

PowerPoint Presentation:

Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I.Tổng kết về dấu câu (.) , (?) , (!) (, ) , (…) , (;) , (-) , (()) , (:) , (“”) Các dấu câu thường dùng trong tiếng Việt? 1. Dấu chấm (.): 2. Dấu chấm hỏi (?): 3. Dấu chấm than (!): 4. Dấu phẩy (,): 5. Dấu chấm lửng(…): 7. Dấu gạch ngang(-): Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp 6. Dấu chấm phẩy(;): 8.Dấu ngoặc đơn(): 9.Dấu hai chấm(:): 10.Dấu ngoặc kép( “”): Kết thúc câu trần thuật Kết thúc câu nghi vấn Kết thúc câu cảm thán, câu cầu khiến Đánh dấu ranh giới giữa các vế câu trong một câu ghép, giữa các bộ phận trong một phép liệt kê Dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu: Thành phần phụ với nòng cốt câu, giữa các từ ngữ có cùng chức vụ, giữa các vế câu của một câu ghép Tỏ ý còn nhiều sự vật,hiện tượng chưa liệt kê hết, chỗ lời nói bỏ dở… Đặt giữa câu đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu Đánh dấu phần giải thích thuyết minh bổ sung, đánh dấu lời dẫn trực tiếp, lời thoại. Đánh dấu phần chú thích Nêu công dụng của từng loại dấu câu. Đánh dấu từ ngữ, câu đoạn dẫn trực tiếp, từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, mỉa mai, tên tác phẩm, tạp san …

II. C¸c lçi th­êng gÆp vÒ dÊu c©u:

II . C¸c lçi th­êng gÆp vÒ dÊu c©u 1. Tác phẩm “ Lão Hạc” làm em vô cùng xúc động rong xã hội cũ, biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực như lão Hạc.  Lỗi : Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc . t T Ví dụ trên thiếu dấu ngắt câu ở chỗ nào? Nên dùng dấu gì để kết thúc câu ở chỗ đó? Đọc các ví dụ sau: Thiếu dấu ngắt câu sau từ xúc động. Dùng dấu chấm để kết thúc câu 1 . Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc 2. Thời còn trẻ, học ở trường này ng là học sinh xuất sắc nhất. . Ô , ô Dùng dấu chấm sau từ “này” đúng hay sai? Vì sao? Ở chổ này nên dùng dấu gì? Dùng như vậy là sai. Vì câu chưa kết thúc . Nên dùng dấu phẩy  Lỗi : Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc 2 Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU

PowerPoint Presentation:

Đọc các ví dụ sau : 3. Cam quýt bưởi xoài là đặc sản của vùng này.  Lỗi : , , , C©u nµy thiÕu dÊu g× ®Ó ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn ®ång chøc?H·y ®Æt dÊu vµo chç thÝch hîp? II . C¸c lçi th­êng gÆp vÒ dÊu c©u 1 . Thiếu dấu ngắt câu khi câu đã kết thúc 2. Dùng dấu ngắt câu khi câu chưa kết thúc Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết . 3. Thiếu dấu phẩy để ngắt các thành phần đồng chức 4. Quả thật, tôi không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu Anh có thể cho tôi một lời khuyên không Đừng bỏ mặc tôi lúc này. . ? Đặt dấu chấm hỏi ở cuối câu thứ nhất và dấu chấm ở cuối câu thứ hai trong đoạn văn này đã đúng chưa? Vì sao? Ở các vị trí đó nên dùng dấu gì? Đặt dấu câu như vậy là chưa đúng. Vì dấu câu đó chưa đúng với mục đích nói của câu Ở câu thứ nhất đặt chấm. Ở câu thứ hai đặt dấu chấm hỏi.  Lỗi : Lẫn lộn công dụng của các dấu câu . 4. Lẫn lộn công dụng của các dấu câu . Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU

GHI NHÔÙ:

GHI NHÔÙ  Khi vieát caàn traùnh caùc loãi sau ñaây veà daáu caâu: -Thieáu daáu ngaét caâu khi caâu ñaõ keát thuùc; -Duøng daáu ngaét caâu khi caâu chöa keát thuùc; -Thieáu daáu thích hôïp ñeå taùch caùc boä phaän cuûa caâu khi caàn thieát; -Laãn loän coâng duïng cuûa caùc daáu caâu. Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU II . C¸c lçi th­êng gÆp vÒ dÊu c©u

III. LUYỆN TẬP:

III. LUYỆN TẬP Bài tập 1 : Chép đoạn văn dưới đây vào vở bài tập và điền dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn. Con chó cái nằm ở gậm phản bỗng chốc vẫy đuôi rối rít ( ) tỏ ra dáng bộ vui mừng ( ) Anh Dậu lử thử từ cổng tiến vào với vẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tù tội ( ) Cái Tí ( ) thằng Dần cùng vỗ tay reo ( ) ( ) A ( ) Thầy đã về ( ) A ( ) Thầy đã về ( )… Mặc kệ chúng nó ( ) anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa ( ) nặng nhọc chống tay vào gối và bước lên thềm ( ) Rồi lảo đảo đi đến cạnh phản ( ) anh ta lăn kềnh lên trên chiếc chiếu rách ( ) Ngoài đình ( ) mõ đập chan chát ( ) trống cái đánh thùng thùng ( ) tù và thổi như ếch kêu ( ) Chị Dậu ôm con vào ngồi bên phản ( ) sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi ( ) ( ) Thế nào ( ) Thầy em có mệt lắm không ( ) Sao chậm về thế ( ) Trán đã nóng lên đây mà ( ) . , : - , . . . ! ! , ! ! ! , , , , , , . : - ? ? ?

III. LUYỆN TẬP:

III. LUYỆN TẬP Bài tập 2 : Phát hiện lỗi về dấu câu trong các đoạn sau và thay vào đó các dấu câu thích hợp . (có điều chỉnh chữ viết hoa trong trường hợp cần thiết) a) Sao mãi tới giờ anh mới về ẹ ở nhà chờ anh mãi. Mẹ dặn là nh phải làm xong bài tập trong chiều nay. , ? m M :“ ” A a b) Từ xưa trong cuộc sống lao động và sản xuất nhân dân ta có truyền thống thương yêu nhau giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn gian khổ. Vì vậy có câu tục ngữ á lành đùm lá rách . c) Mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng hưng tôi vẫn không quên được những kỉ niệm êm đềm thời học sinh. , L l :“ ” N . , n Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU

Củng cố:

Củng cố Daáu caâu laø kyù hieäu duøng trong vaên vieát ñeå giuùp phaân bieät yù nghóa caùc ñôn vò ngöõ phaùp trong caâu, nhôø ñoù maø ngöôøi ñoïc hieåu yù nghiaõ cuûa caâu deã daøng hôn. Tieáng Vieät thöôøng söû duïng 10 loaïi daáu caâu treân. Chuùng ta caàn coù yù thöùc caån troïng trong vieäc duøng daáu caâu, traùnh ñöôïc caùc loãi thöôøng gaëp veà daáu caâu. Tiết 59 : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU

PowerPoint Presentation:

Giê häc ®Õn ®©y kÕt thóc Xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

authorStream Live Help