Tiết 4 TINH THONG NHAT VE CHU DE CUA VAN BAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

V× sù nghiÖp gi¸o dôc phßng gi¸o dôc QuËn Thanh xu©n tr­êng thcs viÖt-angieri NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc Gi¸o viªn: Lª ThÞ Lan Anh N¨m häc 2009 - 2010 ng÷ v¨n 8

PowerPoint Presentation:

C âu 1 : Đề tài của truyện ngắn “ Tôi đi học ” là : Ngày khai trường Mùa thu tựu trường Trường Mĩ Lí Kỷ niệm sâu sắc về ngày tựu trường đầu tiên của “Tôi” D B C A S S Đ s

PowerPoint Presentation:

D C A Bút kí Tiểu thuyết Truyện ngắn trữ tình Tuỳ bút BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM “Tôi đi học” của Thanh Tịnh được viết theo thể loại nào ? B

PowerPoint Presentation:

Tập làm văn -Tiết 4: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản Thứ 5 ngày 29 tháng 8 năm 2009

PowerPoint Presentation:

I. Chñ ®Ò cña v¨n b¶n phßng gi¸o dôc THANH XUÂN Tr¦êng thcs viÖt -agieri Ng÷ v¨n TiÕt 4 –TËp lµm v¨n tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n Đề tài của văn bản(đối tượng) V ấn đề chính của văn bản (Nội dung) Chủ đề là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt. Nh ững cảm xúc hồi hộp, bỡ ngỡ. Nh ững kỷ niệm đã theo suốt cuộc đời . K ỉ niệm sâu sắc ngày đầu tiên đi học. Tác giả đã nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc nào trong thời thơ ấu của mình ? Sự hồi tưởng ấy gợi lên những ấn tượng gì trong lòng tác giả? Qua sơ đồ trên em hiểu thế nào là chủ đề của văn bản? Ch ủ đề của văn bản “ Tôi đi học”. Hãy phát biểu chủ đề của văn bản “ Tôi đi học”?

PowerPoint Presentation:

1 5 4 3 2 1.TRÊN ĐƯỜNG Con đường thay đổi Hành vi trưởng thành hơn 2. SÂN TRƯỜNG Ngôi trường xinh xắn oai nghiêm hơn - Sợ hãi vẩn vơ 3. LỚP Thấy xa mẹ, nhớ nhà hơn Tô đậm cảm giác trong sáng mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhân vật “Tôi” trong ngày tựu trường đầu tiên=> CH Ủ ĐỀ NHAN ĐỀ Nhan đề tôi đi học TỪ NGỮ Then ch èt Lặp lại CÂU Các câu đều nhắc đến kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên BỐ CỤC (Quan hệ giữa các phần thßi gian , kh«ng gian ) II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN phßng gi¸o dôc THANH XUÂN Tr¦êng thcs viÖt -agieri Ng÷ v¨n TiÕt 4 –TËp lµm v¨n tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n I. Chñ ®Ò cña v¨n b¶n

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN Nói lên những kỷ niệm của tác giả. C©u1 : C¨n cø vµo ®©u em biÕt v¨n b¶n t«i ®i häc nãi lªn nh÷ng kû niÖm cña t¸c gi¶ vÒ buæi tùu tr­êng ®Çu tiªn? Nhan ®Ò? Tõ ng÷? - Nhan đề : “ Tôi đi học”. - Các từ ngữ biểu thị ý nghĩa đi học lặp lại nhiều lần..

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

Câu 2: Tìm các câu đều nhắc đến kỷ niệm buổi tựu trường đầu tiên của nhân vật “Tôi” trong văn bản Tôi đi học ? + Hôm nay tôi đi học. + Hàng năm cứ vào cuối thu… lòng tôi lại nao nức nh Ữ ng kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. + Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy. + Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. + Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất… II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

Câu 3: Cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhân vật tôi khi cùng mẹ trên đường đến trường đựơc thể hiện qua những từ ngữ chi tiết nào? Cảm nhận về con đường: + Quen đi lại lắm lần  Thấy lạ, cảnh vật thay đổi Thay đổi hành vi: + Không lội sông thả diều hay ra đồng nô đùa nữa  Đi học, cố làm như một học trò thực sự. II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

Câu 4: Cảm nhận của tôi khi ở trên sân trường được diễn tả qua từ ngữ chi tiết nào nổi bật? + Cảm nhận về ngôi trường: Xinh xắn, oai nghiêm như đình làng… + Cảm giác bỡ ngỡ, lúng túng khi xếp hàng vào lớp: Nép bên người thân chỉ dám nhìn một nửa, bước nhẹ, muốn bay nhưng e sợ, thấy nặng nề, nức nở khóc. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

Câu 5: Tìm những chi tiết từ ngữ nêu bật cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “ Tôi” khi ngồi trong lớp học Cảm thấy xa mẹ (trước đó: đi chơi cả ngày không thấy xa nhà, xa mẹ; nay mới bước vàp lớp đã thấy xa mẹ nhớ nhà). II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN:

Các chi tiết, các phương tiện ngôn từ trong văn bản mà các con vừa tìm được đều tập trung tô đậm cảm giác gì của nhân vật “ tôi”? II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN

PowerPoint Presentation:

Chủ đề văn bản Đối tượng của văn bản Nhan đề văn bản V ấn đề chủ yếu của văn bản Đề mục M ối quan hệ giữa các phần Từ ngữ then chốt T ính thống nhất về chủ đề của văn bản Qua trò chơi trên hãy cho biết: thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản? Làm thế nào để đảm bảo tính thống nhất đó? Ghi nhí

PowerPoint Presentation:

* Ghi nhí - Chñ ®Ò lµ ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò chÝnh mµ v¨n b¶n biÓu ®¹t. V¨n b¶n cã tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò khi : chØ biÓu ®¹t chñ ®Ò ®· x¸c ®Þnh, kh«ng xa rêi hay l¹c sang chñ ®Ò kh¸c - TÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò ®­îc thÓ hiÖn: + Nhan ®Ò + Quan hÖ gi÷a c¸c phÇn trong v¨n b¶n + C¸c tõ ng÷ then chèt lÆp l¹i. II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN phßng gi¸o dôc THANH XUÂN Tr¦êng thcs viÖt -agieri Ng÷ v¨n TiÕt 4 –TËp lµm v¨n tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n I. Chñ ®Ò cña v¨n b¶n

PowerPoint Presentation:

a. Đối tượng ( qua nhan đề : Rừng cọ quê tôi ) b . C¸c ®o¹n: 1. Giíi thiÖu rõng cä( ở sông Thao có rừng cọ trập trùng ) 2. T¶ c©y cä ( th ân cọ ….búp cọ …., lá cọ …..) 3. T¸c dông cña c©y cä( c ác nhà núp rừng cọ ..trường khuất rừng cọ …cọ xoè ô ).. 4. T×nh c¶m g¾n bã víi c©y cä: Cha : làm chổi cọ Mẹ : đựng hạt trong móm cọ Chị :đan nón cọ…, Chúng tôi : nhặt .. ăn hạt cọ c¸c ý s¾p xÕp hîp lÝ kh«ng nªn thay ®æi II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN phßng gi¸o dôc THANH XUÂN Tr¦êng thcs viÖt -agieri Ng÷ v¨n TiÕt 4 –TËp lµm v¨n tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n I. Chñ ®Ò cña v¨n b¶n III. LUYỆN TẬP Cuộc sống quê tôi gắn với cây cọ Bµi t©p 1: Ph©n tÝch tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n (Rõng cä quª t«i) (SGKtr 13)? *Chủ đề : Ca ngợi rừng cọ quê tôi va bày tỏ tình cảm yêu quý rừng cọ của quê hương mình.

PowerPoint Presentation:

C A Văn chương làm cho những hiểu biết của ta về quê hương đất nước thêm phong phú sâu sắc. Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 2+3 : M ột bạn dự định viết một số ý sau cho bài văn chứng minh luận điểm : “ Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất núơc trong ta thêm phong phú và sâu sắc “.Em hãy thảo luân nhóm và khoanh vào những ý nào em cho là lạc đề ? Văn chương giúp ta yêu cuộc sống , yêu cái đẹp. Văn chương nung nấu trong ta lòng căm thù bọn giặc cướp nước, bọn bán nước và hun đúc ý chí quyết tâm hi sinh bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc . Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước , về truyền thống tôt đẹp của ông cha ta . D B E

PowerPoint Presentation:

G Cứ mỗi độ thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưói nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại náo nức, rộn rã, xốn xang . Mẹ nắm tay dẫn đến trường Con đường đến trường trở nên lạ. Sân trường rộng, ngôi trường cao hơn. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Để phân tích dòng cảm xúc thiết tha , trong trẻo của nhân vật ‘’tôi ‘’ trong văn bản : Tôi đi học , có bạn dự định triển khia một số ý sau . Tìm và khoanh vào ý lạc chủ đề nếu có Muốn thử cố gắng tự mang sách vở như một cậu học trò thực sự. Ông đốc và thầy giáo trẻ trìu mến đón tiếp học trò . Sợ hãi chơ vơ trong hàng người bước vào lớp. D C B A H E Diễn đạt chưa đúng, đủ. Diễn đạt chưa đúng, đủ.

PowerPoint Presentation:

A.Cứ mỗi độ thu về , mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưói nón mẹ lần đầu tiên đến trường , lòng tôi lại náo nức , rộn rã , xốn xang . B. Cảm thấy con đường thường di lại lắm lần tự nhiên cũng thấy lạ, nhiều cảnh vật thay đổi . C..Muốn thử cố gắng tự mang sách vở như một cậu học trò thực sự. D. Cảm thấy ngôi trường qua lại nhiều lần cũng có biến đổi. E. Ông đốc và thầy giáo trẻ trìu mến đón tiếp học trò . Lựa chọn , điều chỉnh lại cho sát với yêu cầu đề tài ?

PowerPoint Presentation:

Đọc lại ghi nhớ Về nhà viết một đoạn văn về cảm xúc của em trong ngày khai trường .Học thuộc ghi nhớ . H­íng dÉn häc bµi

PowerPoint Presentation:

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, c«ng t¸c tèt Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái.

authorStream Live Help