Tiet 117 Quan Am Thi Kinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Chào mừng quí thầy cô về dự giờ lớp 7B:

Chào mừng quí thầy cô về dự giờ lớp 7B Trường THCS Phổ Văn Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi Giáo viên: Trần Thị Phương Trinh Chào mừng quí thầy cô về dự giờ lớp 7B

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em có nhận xét gì về cố đô Huế qua văn bản Ca Huế trên sông Hương ? Hãy làm bài tập trắc nghiệm sau: Vì sao có thể nói: Ca Huế vừa sôi nổi, tươi vui, vừa trang trọng uy nghi ? A. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian. B. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc thính phòng. C. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian và nhạc cung đình. D. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc cung đình. Đáp án: - Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hoá - âm nhạc thanh lịch và tao nhã : một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I)Đọc hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo a)Khái niệm: - Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu b) Tích truyện: - Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm Loại kịch hát, múa dân gian,kể chuyện diễn tích bằng hình thức sân khấu và trước kia thường được diễn ở sân đình nên còn gọi là chèo sân đình. Chèo nảy sinh vàphổ biến rộng rãi ở Bắc Bộ Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm xoay quanh trục “ bĩ cực thái lai ”.(bĩ cực: đau khổ và oan trái. thái lai: Tốt đẹp, yên vui.) ? Qua phần chú thích trong SGK em có được những hiểu biết gì về chèo? ? Tích chèo thường được khai thác ở đâu?

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

I)Đọc- hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo a)Khái niệm: - Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu. b) Tích truyện: - Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm. c) Nội dung phản ánh trong chèo - Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. Trau dồi tình yêu thương giữa con người với nhau Giíi thiÖu nh÷ng mÉu mùc vÒ ®¹o ®øc, tµi n¨ng ®Ó mäi ng­êi noi theo. Bªn c¹nh viÖc c¶m th«ng víi sè phËn bi kÞch cña ng­êi lao ®éng , ng­êi phô n÷, ®Ò cao phÈm chÊt vµ tµi n¨ng cña hä , chÌo cßn ch©m biÕm, ®¶ kÝch trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ nh÷ng ®iÒu bÊt c«ng, xÊu xa trong x· héi phong kiÕn ®­¬ng thêi. Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” Nội dung phản ánh trong chèo là gì?

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I)Đọc- hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo a)Khái niệm: - Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu. b) Tích truyện: - Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm. c) Nội dung phản ánh trong chèo - Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. d) Nhân vật và sân khâu chèo

PowerPoint Presentation:

-Nh©n vËt : Vai l ão N ữ chính N ữ lệch Th ư sinh M ụ ác

Cho biết đặc trưng tính cách của nhân vật chèo?:

Cho biết đặc trưng tính cách của nhân vật chèo? Mỗi nhân vật chèo có đặc trưng tính cách riêng: Thư sinh nho nhã, điềm đạm. Nữ chính: Đức hạnh, nết na… Sân khấu chèo mang đặc điểm gì? Có tính chất ước lệ và cách điệu cao .

PowerPoint Presentation:

Mặc áo hồng lồng xa đen, tư thế ngay thẳng, để quạt che kín đáo…. Dán cao ở thái dương, dáng đi ưỡn ẹo… Mặc áo điều, quần lụa bạch, chân đi lảo đảo…

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I)Đọc- hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo a)Khái niệm: - Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu. b) Tích truyện: - Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm. c) Nội dung phản ánh trong chèo - Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. d) Nhân vật và đặc điểm của sân khấu chèo ChÌo cã mét sè nh©n vËt truyÒn thèng víi nh÷ng ®Æc tr­ng tÝnh c¸ch riªng. Mçi lo¹i nh©n vËt trong chÌo ®Òu cã h×nh thøc ho¸ trang, mét khu«n diÔn ­íc lÖ, c¸ch ®iÖu thÓ hiÖn trong ng«n ng÷, c¸c lµn ®iÖu, c¸c lo¹i ®éng t¸c chuyÓn ®éng… Mỗi nhân vật có một đặc trưng riêng. Sân khấu chèo có tính ước lệ và cách điệu cao. . . .

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I)Đọc- hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo a)Khái niệm: - Kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu. b) Tích truyện: - Được khai thác từ truyện cổ tích và truyện Nôm. c) Nội dung phản ánh trong chèo - Chèo để khuyến giáo đạo đức cho con người. d) Nhân vật và đặc điểm của sân khấu chèo ChÌo cã mét sè nh©n vËt truyÒn thèng víi nh÷ng ®Æc tr­ng tÝnh c¸ch riªng. Mçi lo¹i nh©n vËt trong chÌo ®Òu cã h×nh thøc ho¸ trang, mét khu«n diÔn ­íc lÖ, c¸ch ®iÖu thÓ hiÖn trong ng«n ng÷, c¸c lµn ®iÖu, c¸c lo¹i ®éng t¸c chuyÓn ®éng… Mỗi nhân vật có một đặc trưng riêng. Sân khấu chèo có tính ước lệ và cách điệu cao. . . .

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

I)Đọc- hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sơ lược về chèo 2) Tìm hiểu nội dung v ở chèo “Quan Âm Thị Kính” PhÇn 1: Án giÕt chång PhÇn 2: Án hoang thai PhÇn 3: Oan t×nh ®­îc gi¶i- ThÞ KÝnh lªn toµ sen II)Đọc- tìm hiểu đoạn trích 1) Đọc: ? V ở chèo gồm mấy phần? H ãy tóm tắt các phần? V ở chèo gồm 3 phần: PhÇn 1 : Á n giÕt chång( Th ị Kính bị vu oan giết chồng và bị đuổi về nhà mẹ đẻ ) PhÇn 2 : Án hoang thai(Th ị Kính giả trai lên chùa tu hành, bị Thị Màu vu oan và bị đuổi ra khỏi chùa ) PhÇn 3 : Oan t×nh ®­îc gi¶i- ThÞ KÝnh lªn toµ sen(Ba n ăm liền Thị Kính đi xin sữa nuôi con Thị Màu và được giải oan, hoá thành Phật Quan Âm ) Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” . Đọc: Đọc phân vai. Chú ý giọng hai nhân vật Thị Kính: Âu yếm, ân cần sau chuyển sang đau đớn, thê thảm. Sùng Bà: Giọng nanh nọc, ác độc.

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

I)Đọc hiểu chú thích 1) Tìm hiểu sỏ lược về chèo 2) Tìm hiểu nội dung văn bản chèo “Quan Âm Thị Kính” PhÇn 1: ¸n giÕt chång PhÇn 2: ¸n hoang thai PhÇn 3: Oan t×nh ®­îc gi¶i- ThÞ KÝnh lªn toµ sen II)Đọc tìm hiểu đoạn trích 1) Đọc: 2) Giải thích từ khó: 3) Vị trí của đoạn trích: - N»m ë nöa sau cña phÇn 1 vë chÌo ? Đoạn trích nằm ở vị trí nào của phần 1? §o¹n trÝch n»m ë nöa sau cña phÇn 1 vë chÌo. Tr­íc ®o¹n trÝch lµ líp vu quy: ThÞ KÝnh kÕt duyªn cïng ThiÖn sÜ vµ vÒ nhµ chồng. Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”

Tuần 31- Tiết 117 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

I)Đọc- hiểu chú thích II)Đọc- tìm hiểu đoạn trích 1) Đọc: 2) Giải thích từ khó: 3) Vị trí của đoạn trích: N»m ë nöa sau cña phÇn 1 vë chÌo 4) Nhân vật chính + Sïng bµ (vai mô ¸c) §¹i diÖn cho tÇng líp ®Þa chñ phong kiÕn. + ThÞ KÝnh : (vai n÷ chÝnh) §¹i diÖn cho nh÷ng ng­êi phô n÷ lao ®éng, ng­êi dân thường  Đoạn trích có mấy nhân vật? Những nhân vật đó thuộc các vai nào trong chèo cổ? Tuần 31- Tiết 117 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” Năm nhân vật: + Thị Kính: vai nữ chính + Sùng bà: vai mụ ác + Thiện Sĩ : vai thư sinh , nhưng nhu nhược, đớn hèn + Sùng ông, Mãng ông: vai lão nhưng tính cách khác nhau ? Những nhân vật nào là nhân vật chính thể hiện xung đột kịch. Các nhân vật đó đại diện cho tầng lớp nào ?

Tuần 31- Tiết 121 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 121 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I)Đọc hiểu chú thích II)Đọc tìm hiểu đoạn trích 1) Đọc: 2) Giải thích từ khó: 3) Vị trí của đoạn trích: N»m ë nöa sau cña phÇn 1 vë chÌo 4) Nhân vật chính + Sïng bµ (vai mô ¸c) §¹i diÖn cho tÇng líp ®Þa chñ phong kiÕn. + ThÞ KÝnh : (vai n÷ chÝnh) §¹i diÖn cho nh÷ng ng­êi phô n÷ lao ®éng, ng­êi dân thường 5) Bố cục : ? Đoạn trích này được chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? Trước khi Trong khi Sau khi bị oan bị oan bị oan

Bài tập củng cố:

Bài tập củng cố 1. Dòng nào sau đây nhận định đúng nhất về chèo? A. Chèo là loại kịch hát, múa dân gian. B. Chèo kể chuyện, diễn tích bằng sân khấu. C. Chèo nảy sinh và được phổ biến rộng rãi ở đồng bằng Bắc Bộ. D. Cả A, B và C đều đúng. 2. Tích truyện trong chèo được khai thác từ đâu? A. Từ truyền thuyết B. Từ thần thoại C. Từ truyện cổ tích và truyện Nôm D. Từ ca dao, dân ca 3. Dòng nào không phải là nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ? A. Thị Kính bị đổ oan là gái giết chồng. B. Thị Kính giả trai lên chùa, bị Thị Màu chọc ghẹo. C. Thị Kính chịu án hoang thai. D. Oan tình được giải, Thị Kính lên tòa sen. 4. Đoạn trích Nỗi oan hại chồng nằm ở phần thứ mấy của vở chèo và có mấy nhân vật? A. Phần thứ nhất – Năm nhân vật B. Phần thứ hai – Năm nhân vật C. Phần thứ ba – Bốn nhân vật D. Phần thứ tư – Bốn nhân vật

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học ở nhà : - Tóm tắt đoạn trích. Nắm nét đặc sắc của chèo cổ. Đọc kĩ lại đoạn trích Nỗi oan hại chồng . - Tìm hiểu đoạn trích: Phân tích hai nhân vật Thị Kính và Sùng bà (theo câu hỏi 4 -> 8 /SGK trang 120).

PowerPoint Presentation:

Cám ơn quý thầy cô và các em học sinh! Tiết học đến đây là kết thúc!

Tuần 31- Tiết 121-122 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 121-122 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I) Đọc hiểu chú thích II) Đọc - tìm hiểu đoạn trích III) Tìm hiểu chi tiết đoạn trích 1) Cảnh 1: Trước khi nỗi oan xảy ra ThÞ KÝnh lµ mét ng­êi vî th¶o hiÒn, cã t×nh yªu th­¬ng chång rÊt ®»m th¾m, trong s¸ng, ch©n thËt, méc m¹c trong t×nh yªu, mong muèn cã mét h¹nh phóc løa ®«i tèt Khung cảnh gia đình có: Chồng dùi mài kinh sử để nhập hội long vân Vợ ngồi khâu áo Mét khung c¶nh sinh ho¹t gia ®×nh Êm cóng, h¹nh phúc Cử chỉ của Thị Kính: - Dọn kỷ cho chồng nghỉ - Quạt cho chồng ngủ Thị Kính thương chồng với một tình cảm dịu dàng Tâm trạng của Thị Kính: Băn khoăn lo lắng khi thấy chiếc râu mọc ngược dưới cằm chồng Suy nghÜ: - Tr­íc ®Ñp mÆt chång sau ®Ñp mÆt ta. - D¹ th­¬ng chång lßng thiÕp sao an Hành động: Âu dao bén, thiếp xén tày một mựcs

Tuần 31- Tiết 121-122 Văn bản :Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng”:

Tuần 31- Tiết 121-122 Văn bản : Quan Âm Thị Kính trích đoạn : “Nỗi oan hại chồng” I) Đọc hiểu chú thích II) Đọc - tìm hiểu đoạn trích III) Tìm hiểu chi tiết đoạn trích 1) Cảnh 1: Trước khi nỗi oan xảy ra 2) Cảnh 2: Trong khi Thị Kính bị oan Nhân vật Sùng bà

PowerPoint Presentation:

Ng«n ng÷ nãi vÒ nhµ m×nh Ng«n ng÷ nãi vÒ ThÞ KÝnh Hµnh ®éng -Gièng nhµ bµ ®©y gièng ph­îng gièng c«ng. -Nhµ bµ ®©y cao m«n lÖnh téc. - Trøng rång l¹i në ra rång. -Liu ®iu l¹i në ra dßng liu ®iu Mµy lµ con nhµ cua èc -C¶ gan say hoa ®¾m nguyÖt… Dông t×nh bÊt tr¾c.. G¸i say trai lËp chÝ giÕt chång… …mÆt g¸i tr¬ nh­ mÆt thít. Ngùa bÊt kham, con g¸i ná måm phã vÒ cho r¶nh. -Dói ®Çu ThÞ KÝnh xuèng. B¾t ThÞ kÝnh ngöa mÆt lªn. Kh«ng cho ThÞ kÝnh ph©n bua. Dói tay ®Èy ThÞ KÝnh ng· khuþu xuèng… => Khoe khoang, h·nh diÖn vªnh v¸o… => Coi th­êng, dÌ bØu, khinh bØ, vu h·m, m¾ng nhiÕc, xØ v¶, l¨ng nhôc, th¾t buéc… =>Th« b¹o, tµn nhÉn, bÊt nh©n. -Tuång bay mÌo m¶ gµ ®ång l¼ng l¬. Ng«n ng÷ nãi vÒ nhµ m×nh Ng«n ng÷ nãi vÒ ThÞ KÝnh Hµnh ®éng

authorStream Live Help