Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh

Slide 2: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. Bài 25 Tiết 102 DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU (Ngữ văn 7) Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoa. Đơn vị: Trường THCS Trung Lập – Vĩnh Bảo.

Slide 3: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG GIỜ HỌC 1.Hăng hái tham gia vào các hoạt động học tập. 2.Ghi đầy đủ các đề mục và những phần có biểu tượng ở đầu. Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007.

Slide 4: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. Kiểm tra bài cũ Đọc kĩ các câu hỏi sau và trả lêi bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng nhất ! Câu1: Cấu tạo của cụm từ gồm có những phần nào? . A. Phần trung tâm B. Phần phụ trước B. Phần phụ sau D Gồm cả ý A,B,C Câu 2: Trong cụm từ, phần nào có thể lược bỏ đi được? A. Phụ trước B. phÇn trung tâm C. Phụ trước và phụ sau D.Không thể bỏ được phần nào Câu 3: Trong các câu sau, câu nào là câu được mở rộng ? A.Lan học giỏi. B.Năm nay, Lan học giỏi. C.Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. D. Câu B và câu C

Slide 5: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Bài tập 1: Hãy xác các thành phần chính trong câu sau ! Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu CN - VN Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. C - V CN - VN C - V Bổ ngữ

Slide 6: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu C - V CN - VN C - V Bổ ngữ Dùng cụm C- V làm thành phần CN Dùng cụm C – V làm thành phần phô sau cña Côm ®éng từ . Lan häc giái.

Slide 7: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu * Ghi nhớ : Khi nói hoặc viết, có thể dụng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị ( cụm C – V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.

Slide 8: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. ( Hå ChÝ Minh ) c) Cô Tấm đẹp như tiên giáng trần. Bài tập 1: Đọc các ví dụ và làm theo yêu cầu sau: 1.Xác định thành phần chính của câu. 2.Ngoài cụm C – V làm nòng cốt hãy tìm các cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu. Đồng thời cho biết cụm C – V đó làm thành phần gì?

Slide 9: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu c) Cô TÊm đẹp như tiên giáng trần. a)Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. C - V C - V CN - VN Phụ ngữ trong cụm danh từ có cấu tạo bằng cụm C – V. b)Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. C - V TN CN - VN Thành phần vị ngữ có cấu tạo bằng cụm C – V. C - V CN - VN Phụ ngữ trong cụm tính từ có cấu tạo bằng cụm C – V.

Slide 10: 

Cô TÊm đẹp như tiên giáng trần. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. C - V C - V CN - VN Phụ ngữ trong cụm danh từ có cấu tạo bằng cụm C – V. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. C - V TN CN - VN Thành phần vị ngữ có cấu tạo bằng cụm C – V. C - V CN - VN Phụ ngữ trong cụm tính từ có cấu tạo bằng cụm C – V. Lan học giỏi khiến cha mẹ vui lòng. C - V CN - VN C - V Phụ ngữ trong cụm động từ có cấu tạo bằng cụm C – V. Thành phần chủ ngữ trong câu có cấu tạo bằng cụm C – V. * * *

Slide 11: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? * Ghi nhớ : Khi nói hoặc viết, có thể dụng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị ( cụm C – V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu II. Các trường hợp dùng cụm chñ - vÞ để mở rộng câu *Ghi nhớ: Các thành phần câu như CN, VN và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C – V.

Slide 12: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu * Luyện tâp: Hãy dùng cụm C – V để mở rộng hai câu sau: a. Cả lớp lắng nghe. b. Chiếc cặp rất đẹp. b. Chiếc cặp bố mua tặng em rất đẹp. C - V C - V CN - VN II. Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu Đáp án: a.Cả lớp lắng nghe cô giáo giảng bài. CN - VN Côm C- V cña hai c©u bªn dïng ®Ó më réng thµnh phÇn nµo trong c©u?

Slide 13: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. I.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu II. Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu ? Có một HS khi mở rộng câu:”Lan học toán”. Bạn đã mở rộng câu như sau: “Lan học Toán còn Tuấn học Văn” Theo em bạn đã mở rộng câu như vậy đã đúng chưa ? Lan làm bài tập toán (mà) cô giáo ra . C - V CN - VN Lan học to¸n cßn TuÊn häc v¨n. CN - VN CN - VN

Slide 14: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Chú ý:Không thể đồng nhất cụm C – V để mở rộng câu với cụm CN – VN làm nòng cốt câu. I.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu? II. Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu

Slide 15: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. III.Luyện tập Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Bài 1: Tìm cụm C- V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu cụm C – V làm thành phần gì ? a.Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn. b.Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, mở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào. Đáp án a.Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn. C - V b.Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, mở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào. C - V C - V Cụm C – V làm vị ngữ. Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm động từ. Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

Slide 16: 

BÀI TẬP TRẮC nghiÖm cñng cè Câu 1: Cụm C – V dùng để mở rộng câu cũng chính là cụm C – V làm nòng cốt câu. Nhận xét trên đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Câu 2: Trong câu: “ Chúng em làm bài tập cô giáo ra” cụm C – V nào dùng để mở rộng câu? A. Chúng em làm bài tập cô giáo ra. B. Cô giáo ra Câu 3: Ta có thể mở rộng câu bằng cách: A. Biến đổi một câu có cụm C – V làm nòng cốt thành câu có hai cụm C-V làm nòng cốt B. Thêm trạng ngữ cho câu C. Dùng cụm C – V để mở rộng thành phần CN, VN hoặc thµnh phÇn của cụm từ D. Kết hợp ý B và C một Câu 4: Trong một câu chỉ có thể dùng một cụm C – V có hình thức giống câu đơn bình thường để mở rộng câu ! Nhận xét trên đúng hay sai ? A. Đúng B. Sai CN - VN C - V

Slide 17: 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Thứ 6, ngày 16 tháng 03 năm 2007. Ngữ văn: Tiết 102: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu V. H­íng dÉn häc bµi ë nhµ Häc thuéc ghi nhí trong SGK, ph©n tÝch l¹i c¸c vÝ dô. 2. Lµm bµi tËp cßn l¹i trong SGK vµ s¸ch Bµi tËp tr¾c nghiÖm. 3. ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo: LuyÖn tËp dïng côm C – V ®Ó më réng c©u.

authorStream Live Help