Tiết 100 Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ MÔN NGỮ VĂN LỚP 7A NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

PowerPoint Presentation:

TiÕt: 100 LUYÖN TËP VIÕT §O¹N V¨N CHøNG MINH I. CÊu tróc mét ®o¹n v¨n chøng minh §o¹n v¨n 1 : (1) ( 2) §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. (3) Tõ x­a ®Õn nay, mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n n­íc vµ lò c­íp n­íc. ( Hå ChÝ Minh ) ? Cho biÕt dÊu hiÖu h×nh thøc cña ®o¹n v¨n trªn? - H×nh thøc” ®o¹n v¨n b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i ®Çu ®o¹n viÕt hoa, lïi vµo mét ch÷, cã nhiÒu c©u v¨n, kÕt thóc b»ng dÊu chÊm xuèng dßng. ? C©u nµo trong ®o¹n v¨n lµ c©u chñ ®Ò ( luËn ®iÓm), c©u nµo triÓn khai luËn ®iÓm? C©u chñ ®Ò ®Æt ë vÞ trÝ nµo cña ®o¹n v¨n? D©n ta cã mét lßng nßng nµn yªu n­íc - Néi dung: ®o¹n v¨n chøng minh cã c©u chñ ®Ò (luận điểm), c¸c c©u cßn l¹i triÓn khai ý cña chñ ®Ò (luận điểm) . D©n ta cã mét lßng nßng nµn yªu n­íc

PowerPoint Presentation:

§o¹n v¨n 1 : D©n ta cã mét lßng nßng nµn yªu n­íc . §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ x­a ®Õn nay, mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n n­íc vµ lò c­íp n­íc. §o¹n v¨n 2: : Yªu n­íc lµ truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ x­a ®Õn nay, mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l­ít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n n­íc vµ lò c­íp n­íc. V× d©n ta cã mét lßng nßng nµn yªu n­íc. ( Hå ChÝ Minh ) (1) (2) (3) (3) (2) (1) => Câu chủ đề có thể đặt ở đầu đoạn văn hoặc cuối đoạn văn. Đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu phát triển đoạn và câu kết đoạn.

PowerPoint Presentation:

TiÕt: 100 LUYÖN TËP VIÕT §O¹N V¨N CHøNG MINH I. CÊu tróc mét ®o¹n v¨n chøng minh II. Thùc hµnh §Ò bµi: Chøng minh r»ng b¶o vÖ rõng lµ b¶o vÖ cuéc sèng cña chóng ta. 1. T×m hiÓu ®Ò, t×m ý - ThÓ lo¹i ®Ò bµi: NghÞ luËn chøng minh . - LuËn ®iÓm chÝnh: T¸c dông cña viÖc b¶o VÖ rõng. 2. LËp dµn ý:

PowerPoint Presentation:

2. LËp dµn ý : a,Më bµi: Nªu luËn ®iÓm cÇn ®­îc chøng minh ( t¸c dông cÇn b¶o vÖ rõng). b. Th©n bµi: Nªu dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó chøng minh luËn ®iÓm. - LuËn ®iÓm 1 : vai trß cña rõng ®èi víi con ng­êi vµ ®éng thùc vËt. - LuËn ®iÓm 2 : Nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña viÖc ph¸ rõng. - LuËn ®iÓm 3 : KÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ rõng. c. KÕt bµi: Kh¼ng ý nghÜa cña viÖc b¶o vÖ rõng.

Khai thác gỗ tràm làm cột nhà, xả ván, đóng cừ, làm dàn giáo xây dựng… :

Khai thác gỗ tràm làm cột nhà, xả ván, đóng cừ, làm dàn giáo xây dựng…

PowerPoint Presentation:

Thằn lằn cổ diềm ở Australia. Con cò mỏ giày là một loài chim lớn sống ở vùng nhiệt đới của đông Phi. Con nhím mỏ dài là loài động vật được ghi vào sách đỏ. Sếu đầu đỏ, một loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và của thế giới

PowerPoint Presentation:

Khỉ má bạc ở rừng U Minh Hạ Sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia chàm chym Sao la ở vùng núi Trường Sơn Loài voọc ngũ sắc sống ở Bạch Mã

PowerPoint Presentation:

Nhân sâm là một loại thuốc quý giá từ rừng Thân rể và rể củ có thể dùng làm thuốc bổ, tăng lực, chống suy nhược, hồi phục sức lực bị suy giảm ….

Rừng điều hòa lượng nước trên mặt đất:

Rừng điều hòa lượng nước trên mặt đất Nước mưa rơi trên rùng, được rừng giữ lại, ngấm xuống đất , chảy thành suối nối liền với các dòng sông làm nguồn nước quan trọng cung cấp cho đời sống và sản xuất Rừng đóng vai trò quan trọng trong Chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên

PowerPoint Presentation:

Đất bị xói mòn do khai thác rừng quá mức mà không có biện pháp cải tạo đúng cách Là nguyên nhân gây ra hiên tượng lũ, lũ quét, lũ ống…

PowerPoint Presentation:

Và đây là số ít những thiệt hại

PowerPoint Presentation:

TiÕt: 100 LUYÖN TËP VIÕT §O¹N V¨N CHøNG MINH I. CÊu tróc mét ®o¹n v¨n chøng minh II. Thùc hµnh §Ò bµi: Chøng minh r»ng b¶o vÖ rõng lµ b¶o vÖ cuéc sèng cña chóng ta. 1. T×m hiÓu ®Ò, t×m ý - ThÓ lo¹i ®Ò bµi: NghÞ luËn chøng minh . - LuËn ®iÓm chÝnh: T¸c dông cña viÖc b¶o VÖ rõng. 2. LËp dµn ý: 3. Viết bài ( viết một đoạn văn). 4. Đọc, kiểm tra, sửa chữa lỗi

PowerPoint Presentation:

2. LËp dµn ý : a,Më bµi: Nªu luËn ®iÓm cÇn ®­îc chøng minh ( t¸c dông cÇn b¶o vÖ rõng). b. Th©n bµi: Nªu dÉn chøng vµ lÝ lÏ ®Ó chøng minh luËn ®iÓm. - LuËn ®iÓm 1 : vai trß cña rõng ®èi víi con ng­êi vµ bảo vệ môi trường - LuËn ®iÓm 2 : Nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña viÖc ph¸ rõng. - LuËn ®iÓm 3 : KÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ rõng. c. KÕt bµi: Kh¼ng ý nghÜa cña viÖc b¶o vÖ rõng.

PowerPoint Presentation:

Củng cố Đo ạ n văn là một bộ phận của bài văn ( một luận điểm phụ ) để làm rõ luận đề ( luận điểm chính). Các đoạn văn có nội dung tương đối hoàn chỉnh ( có lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục) và để bài văn mạch lạc, thống nhất chúng phải được liên kết với nhau bằng các từ ngữ liên để. Nắm vững quy trình làm một bài văn nghị luận chứng minh.

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn - Dựa vào dàn ý, viết hoàn thiện bài văn của đề bài trên. - Chuẩn bị bài Ôn tập văn nghị luaanjtheo nội dung SGK

PowerPoint Presentation:

Mở bài: Có lẽ ai cũng biết, rừng là tài nguyên vô cùng quý giá, nó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thế nên ông cha ta có câu “ Rừng vàng, biển bạc”. Vì vậy, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Câu 1: mở đoạn ( nêu vấn đề) Câu 2: phát triển đoạn. Câu 3: kết thúc đoạn (Nêu luận điểm -khái quát toàn đoạn). Kết bài: Như đã nói ở trên, rứng có vai trọng đối với cuộc sống của con người,với môi trường. Vì vậy bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

PowerPoint Presentation:

Luận điểm 1: Từ ngàn đời nay, rừng đã cung cấp nhiều tài nguyên, khoáng sản cho con người như: gỗ để làm nhà cửa, củi để đun, công cụ lao đông, đồ dùng gia đình…, cho ta nhiều động,thực vật quý hiếm, các mỏ vàng, than đá, sa khoáng….Không chỉ cung cấp tài nguyên, rừng còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Đó là, điều hòa khí hậu, tạo ra Oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú của động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm. Rừng bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống lũ lụt, xói mòn… Như vậy, rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và bảo vệ môi trường.

PowerPoint Presentation:

Luận điểm 2: Rừng có vai trò quan trọng như vậy, nhưng trong những năm qua vì lợi ích kinh tế con người đã không ngừng tàn phá rừng bàng nhiều hình thức như: phát rừng làm nương rẫy, chặt gỗ trái phép, khai thác không đúng hoạch… vì vậy, thiên tai, hạn hán thường xuyên xảy ra cụ thể ( dẫn chứng) … Như vậy, rừng bị tàn phá nhiều sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong cuộc sống của chúng ta. Luận điểm 3: Rừng có vai trò quan trọng như vậy, cho nên chúng ta phải cố nhiều biện pháp để bảo vệ rừng. như- Tuyên truyền nhắc nhở mọi người thất rõ những tầm quan trọng và cần thiết của việc chăm sóc, bảo vệ rừng, ngăn chặn những hành động, việc làm tổn thương đến rừng. Có kế hoạch và thực hiện chương trình phủ xanh đồi trọc, bỏ lối sống du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy.

authorStream Live Help