Tiet 77 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến tham dự tiết học Ngữ văn 7 Giáo viên: HoàngThị Việt Hà Tổ : Xã hội

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các câu tục ngữ sau: N. Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm. A. Một nắng hai sương. B. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy. C. Rau nào sâu ấy. D. Mưa dây bão giật. E. Được voi đòi tiên F. Nước chảy đá mòn. G. Khoai đất lạ, mạ đất quen. H. Có chí thì nên. I. Nước mắt cá sấu. K. Một nong tằm là năm nong kén. M. Gieo gió, gặp bão. Đ S Đ Đ S Đ S S Đ Đ Đ Đ

PowerPoint Presentation:

KiÓm tra bµi cò Tìm các câu tục ngữ tương ứng với các hình ảnh sau?

PowerPoint Presentation:

Được mùa cau, đau mùa lúa. Lúa lép Cau sai quả HÕt giê

PowerPoint Presentation:

HÕt giê Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ.

PowerPoint Presentation:

Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa HÕt giê

PowerPoint Presentation:

HÕt giê Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ.

PowerPoint Presentation:

HÕt giê Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

PowerPoint Presentation:

Tục ngữ về con người và xã hội TiÕt 77

PowerPoint Presentation:

Một mặt người bằng mười mặt của. Cái răng, cái tóc là góc con người. Đói cho sạch, rách cho thơm. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Không thầy đố mày làm nên. Học thầy không tày học bạn. Thương người như thể thương thân. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Về phẩm chất con người Về học tập tu dưỡng Quan hệ ứng xử Đọc - giới thiệu chung 1. Đọc 2. Chó thÝch

PowerPoint Presentation:

ND: S ự hiện diện của một người bằng sự hiện diện c ủa mười của cải Mét mÆt ng­êi b»ng m­êi mÆt cña Câu 1: ChØ con ng­êi, t×nh ng­êi gi¸ trÞ con ng­êi TiÒn cña, vµng b¹c NghÖ thuËt : : so sánh đối lập ( mặt người – mặt của; một ( ít ) – mười (nhiều)); hoán dụ(mặt người : người); nhân hóa (mặt của: của cải ) => §Ò cao gi¸ trÞ cña con ng­êi: Con ng­êi lµ thø cña c¶i quÝ gi¸ nhÊt . Câu tục ngữ có thể sử dụng trong những tình huống giao tiếp nào? - Phª ph¸n nh÷ng tr­êng hîp coi cña h¬n ng­­êi. - An ñi ®éng viªn nh÷ng tr­­êng hîp mµ nh©n d©n cho lµ “ cña ®i thay ng­êi”. - Nãi vÒ t­ t­ëng ®¹o lÝ , triÕt lÝ sèng cña nh©n d©n : ® Æt con ng­êi lªn trªn mäi thø cña c ái - Quan niÖm vÒ viÖc sinh ®Î tr­íc ®©y: muèn ®Î nhiÒu con. II. §äc – t×m hiÓu v¨n b¶n

PowerPoint Presentation:

- H·y gi÷ g×n phÈm chÊt. Dï trong bÊt k× c¶nh ngé nµo cu·ng kh«ng ®Ó nh©n phÈm bÞ hoen èi. - Gi¸o dôc lßng tù träng cña con ng­êi - Mọi biểu hiện của con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. Nhắc nhở con người phải biết giữ gìn răng và tóc cho sạch đẹp - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. §ãi cho s¹ch , r¸ch cho th¬m C¸i r¨ng, c¸i tãc lµ gãc con ng­êi C©u 2: NghÖ thuËt: - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ hiểu, ẩn dụ. C©u 3: - NghÖ thuËt: 2 vÕ ®èi ®ång thêi bæ sung vµ lµm s¸ng tá nghÜa cho nhau ND: C¸i r¨ng c¸i tãc lµ mét phÇn thÓ hiÖn h×nh thøc tÝnh c¸ch con ng­­êi. Nh÷ng g× thuéc h×nh thøc bªn ngoµi con ng­­êi ®Òu thÓ hiÖn nh©n c¸ch cña ng­êi ®ã. ND: Nghĩa đen: Dù vẫn phải ăn uống sạch sẽ, dù rách vẫn phải ăn mặc giữ gìn cho thơm tho. - Nghĩa bóng: Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không vì nghèo mà phải làm điều xấu

PowerPoint Presentation:

Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân NT: 4 vế có quan hệ đẳng lập bổ sung ý nghĩa cho nhau. ND: Học cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở ý nghÜa: Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 4: Học ăn, học nói, học gói, học mở

PowerPoint Presentation:

Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân NT: Được viết dưới dạng thách đố ND: Không được thầy dạy bảo sẽ không làm được việc gì thành công YN:- Kh«ng ®­îc thÇy d¹y b¶o sÏ kh«ng lµm ®­îc viÖc g× thµnh c«ng. - Muèn nªn ng­êi thµnh ®¹t th× cÇn cã c¸c bËc thÇy d¹y dç. Trong sù häc kh«ng thÓ thiÕu thÇy d¹y. - Ph¶i t×m thÇy giái míi cã thµnh ®¹t. - Kh«ng ®­îc quªn c«ng lao d¹y dç cña thÇy. Câu 5: Không thầy đố mày làm nên

PowerPoint Presentation:

Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân Ý kiến cá nhân NT: Hình thức so sánh ND: Cách tự học theo gương bạn bè đạt hiệu quả cao . YN: - Tự mình học hỏi trong đời sống là cách học tốt nhât . - Phải tích cực chủ động trong việc học tập . - Muốn học tốt , phải mở rộng việc học ra xung quang , nhất là với bạn bè , đồng nghiệp Câu 6: Học thầy không tày học bạn

PowerPoint Presentation:

Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n C©u 7: T×nh th­¬ng dµnh cho ng­êi kh¸c T×nh th­¬ng dµnh cho chÝnh m×nh => H·y sèng b»ng lßng vÞ tha nh©n ¸i, kh«ng Ých kØ. thương yêu người khác như chính bản thân mình. Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n

PowerPoint Presentation:

Th¾p h­¬ng mé liÖt sÜ Th¾p h­¬ng tæ tiªn B«ng hång tÆng c« ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y C©u 8: NghÜa ®en: Tr¸i ngon qu¶ ngät...vËt chÊt do lao ®éng t¹o nªn. NghÜa ®en: Ng­êi trång trät,ch¨m sãc c©y. ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y NghÜa bãng: Lµ nh÷ng thµnh qu¶, nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn trong cuéc sèng ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y NghÜa bãng: Nh÷ng ng­êi ®i tr­íc. Nh÷ng ng­êi t¹o dùng cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho nh©n d©n ¨ n qu¶ nhí kÎ trång c©y => Nh¾c nhë con ng­êi ®­îc thõa h­ëng thµnh qu¶ nµo ®ã th× ph¶i biÕt ¬n ng­êi cã c«ng t¹o dùng lªn nã. NghÖ thuËt: Èn dô, tõ nhiÒu nghÜa

PowerPoint Presentation:

C©u 9: Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao ChØ sù ®¬n lÎ ChØ sù liªn kÕt, nhiÒu =>NT: Èn dô, ®èi lËp ND: §oµn kÕt sÏ t¹o ra søc m¹nh, chia rÏ sÏ thÊt b¹i

PowerPoint Presentation:

1. Chọn đáp án đúng : Tục ngữ về con người xã hội được hiểu theo những nghĩa nào? a. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng b. Chỉ hiểu theo nghĩa đen c. Chỉ hiểu theo nghĩa bóng d. Cả a, b, c đều sai 2. Nối nội dung cột A với nội dung cột B đề được một nhận định đúng: A B Dưới hình thức nhận xét, khuyên nhủ, tục ngữ về con người và xã hội truyền đạt rất nhiều bài học về cách 1. nhìn nhận các quan hệ giữa con người với tự nhiên. 2. nhìn nhận giá trị con người trong cách học, cách sống và cách ứng xử hàng ngày. 3. nhận biết các hiện tượng thời tiết .

PowerPoint Presentation:

Tìm những câu tục ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa. Câu Đồng nghĩa Trái nghĩa 1 2. 3. 4. 7. 8. - Người sống hơn đống vàng - Người là vàng, của là ngãi - Người ta là hoa đất - Chết vinh còn hơn sống nhục - Chết đứng còn hơn sống quỳ - Chết trong còn hơn sống ngoài. - Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. - Nói hay còn hơn hay nói. - Bầu ơi thương… - Chị ngã em nâng - Lá lành đùm lá rách - Uống nước nhớ nguồn - Uông nước nhớ kẻ trồng cây - Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại - Th©n tr©u tr©u lo, th©n bß bß liÖu. - Ăn cháo đá bát - Ăn cây táo rào cây sung - §­îc chim bÎ n¸, ®ù¬c c¸ quªn n¬m. - Của trọng hơn người. - §ãi ¨n vông tóng lµm liÒu.

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Häc thuéc ghi nhí SGK - N¾m ch¾c néi dung, h×nh thøc nghÖ thuÇt cña chÝn c©u tôc ng÷ - ChuÈn bÞ bµi: “Rót gän c©u” : + §äc vÝ dô + T×m c¸c thµnh phÇn c©u bÞ rót gän + T¸c dông cña viÖc rót gän c©u

authorStream Live Help