Tiết 8 Mach lac trong van ban

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

0 Tiết 8: Mạch lạc trong văn bản

PowerPoint Presentation:

I. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản Mạch lạc trong văn bản. Ví dụ SGK. Nhận xét về tính chất của mạch lạc trong văn bản: Trôi chảy thành dòng , thành mạch. Tuần tự đi qua khắp các phần,các đoạn không đứt đoạn. Thông suốt, liên tục , không đứt đoạn. Mạch lạc là sự nối tiếp các câu các ý theo một trình tự hợp lý.

PowerPoint Presentation:

2. Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc Ví dụ: SGK Kết luận:

PowerPoint Presentation:

Các phần, các đoạn, các câu trong văn bản đều nói về một đề tài, biểu hiện một chủ đề chung xuyên suốt. Các phần các đoạn được nối tiếp nhau theo một trình tự rõ ràng, hợp lý, trước sau hô ứng nhau nhằm làm cho chủ đề liền mạch và gợi nhiều hứng thứ cho người đọc, người nghe.

PowerPoint Presentation:

3. Ghi nhớ. SGK trang 32

PowerPoint Presentation:

II. Luyện tập Bài tập : Em hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa liên kết và mạch lạc.

PowerPoint Presentation:

Giống nhau Đều là sự gắn liền nối liền các câu các đoạn với nhau nhằm làm cho văn bản rõ ràng dễ hiểu,thể hiện được chủ đề . Khác nhau Liên kết Sử dụng các phương tiện từ ngữ để nối kết các câu,các đoạn lại với nhau. Thiên về hình thức bên ngoài. Mạch lạc Đề tài , chủ đề được thể hiện một cách xuyên suốt qua các phần,các câu , các đoạn trong văn bản Thiên về nội dung bên trong

PowerPoint Presentation:

a : TÝnh m¹ch l¹c trong v¨n b¶n “ MÑ t«i ” - Chñ ®Ò: ca ngîi h×nh ¶nh ng­êi mÑ - C¸c tõ ng÷: mÑ, con, t×nh yªu th­¬ng, hi sinh… - Sù viÖc : En- ri- c« thiÕu lÔ ®é víi mÑ Bè viÕt th­ c¶nh b¸o En - ri - c« H×nh ¶nh ng­êi mÑ hi sinh v× con -> C¸c tõ ng÷, sù viÖc ®Òu phôc vô cho chñ ®Ò . V¨n b¶n cã tÝnh m¹ch l¹c Bài 1:

PowerPoint Presentation:

Dặn dò: Học bài: Bố cục, Mạch lạc Làm bài tập 2 trang 30 Chuẩn bị bài : Ca dao, dân ca

authorStream Live Help