Bài 66 Tiết 120 Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM LỚP 6/11

PowerPoint Presentation:

Hà Nội Truyện cười là truyện dân gian kể về những thói hư tật xấu trong xã hội để gây cười hoặc phê phán . Hà Nội là thủ đô của nước ta Vịnh Hạ Long là nơi núi non trùng điệp ,nước biển xanh trong Các bạn là những người con ngoan trò giỏi Kiểm tra bài cũ :§Æt c©u trÇn thuËt ®¬n cã tõ lµ t­¬ng øng víi néi dung tõng bøc tranh C©u ®Þnh nghÜa C©u ®¸nh gi¸ C©u miªu t¶ C©u giíi thiÖu

TUẦN 32-TiÕt 120:

TUẦN 32-TiÕt 120 CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ

TiÕt 120: CHỮA LỖI CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ:

TiÕt 120: CHỮA LỖI CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ I/ Câu thiếu chủ ngữ : *Tìm hiểu ví dụ: a) Qua truyÖn “Dế Mèn phiêu l ­u kí”cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. b )Qua truyÖn “Dế Mèn phiêu l­u kÝ ”,em thấy Dế Mèn biết phục thiện. 

PowerPoint Presentation:

a)Qua truyện “Dế M èn phiêu lưu kí”cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. => Câu thiếu chủ ngữ. b)Qua truyện“Dế M èn phiêu lưu kí”em thấy Dế Mèn biết phục thiện. CN VN TN TN VN

ta CN:

* Cách sửa câu a: - Thêm chủ ngữ: Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. -Biến trạng ngữ thành chủ ngữ bằng cách bỏ quan hệ từ “qua”: Truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. VN TN ta CN CN VN

PowerPoint Presentation:

I/ Câu thiếu chủ ngữ : II/ Câu thiếu vị ngữ : *Tìm hiểu ví dụ: a)Thánh Giống cưỡi ngựa sắt,vung roi sắt,xông thẳng vào quân thù. b)Hình ảnh Thánh Giống cưỡi ngựa sắt,vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù. =>Câu thiếu vị ngữ. c)Bạn Lan,người học giỏi nhất lớp 6A. =>Câu thiếu vị ngữ. d)Bạn Lan là người học giỏi nhất lớp 6A. CN VN CN CN CN VN P.phụ chú

PowerPoint Presentation:

*Cách sửa: -Câu b: +Thêm vị ngữ: Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt,vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù +Biến cụm danh từ đã cho thành một bộ phận của cụm chủ-vị: Em rất thích hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt,xông thẳng vào quân thù. CN đã để lại cho em niềm kính phục VN CN VN

:

-Câu c: +Thêm vị ngữ: Bạn Lan,người học giỏi nhất lớp 6A +Biến câu đã cho thành một bộ phận của câu: bạn Lan,người học giỏi nhất lớp 6A. là bạn của tôi. CN VN CN Tôi rất thích VN

PowerPoint Presentation:

* Bài tập làm nhanh: Câu sau đây đúng hay sai,vì sao? -Cô Hà,người đẹp nhất trường Phạm Văn Chiêu là cô giáo em. =>Sai,thiếu vị ngữ. CN VN

PowerPoint Presentation:

I/ Câu thiếu chủ ngữ : II/ Câu thiếu vị ngữ : III/Luyện tập: 1)Bài tập 1:Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem những câu dưới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không. a/. Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. b/. Lát sau, Hổ đẻ được. c/. Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết . Ai không làm gì nữa? Bác Tai,cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay như thế nào? Ai đẻ được? Hổ làm sao? Ai già rồi chết? Bác tiều sẽ như thế nào? CN VN CN VN CN VN

PowerPoint Presentation:

I/ Câu thiếu chủ ngữ : II/ Câu thiếu vị ngữ : III/Luyện tập: 2)Bài tập 2:Thảo luận nhóm Trong số những câu dưới đây,câu nào viết sai,vì sao? a)Kết quả của năm học đầu tiên ở trường THCS đã động viên em rất nhiều. CN VN

PowerPoint Presentation:

kết quả của năm học đầu tiên ở trường THCS đã động viên em rất nhiều. =>Thiếu chủ ngữ. Cách sửa:Bỏ từ “với” c)Những câu chuyện dân gian mà chúng tôi thích nghe kể =>Thiếu vị ngữ. Cách sửa:Thêm vị ngữ d)Chúng tôi thích nghe kể những câu chuyện dân gian. Với VN CN luôn đi theo chúng tôi suốt cuộc đời VN CN CN VN

PowerPoint Presentation:

3. Điền những chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống. a/. ………… bắt đầu học hát. b/. …………………hót líu lo. c/. ………………… đua nhau nở rộ. d/. …………………cười nói vui vẻ. Chúng em Chim Trong vườn, hoa Học sinh 4. Điền những vị ngữ thích hợp vào chỗ trống. a/. Khi học lớp 5, Hải …………….. b/. Lúc Dế Choắt chết, Dế Mèn …………… c/. Buổi sáng, mặt trời ………………. d/. Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi ………………. là học giỏi nhất lớp. rất hối hận đẹp rực rỡ như một bức tranh. vẫn liên lạc với nhau.

PowerPoint Presentation:

5. Hãy chuyển mỗi câu ghép dưới đây thành hai câu đơn: a/. Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với hổ con, còn hổ cái nằm phục xuống, dáng mõi mệt lắm. b/. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. → Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với hổ con. Còn hổ cái nằm phục xuống, dáng mõi mệt lắm. → Mấy hôm nọ, trời mưa lớn. Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp cñng cè - Cho tõ mïa xu©n, h·y ®Æt 3 c©u ®Ó mïa xu©n lÇn l­ît ®ãng vai trß lµ: + Chñ ng÷ trong c©u. + Thµnh phÇn vÞ ng÷ trong c©u. + Tr¹ng ng÷ trong c©u.

PowerPoint Presentation:

DẶN DOØ Làm các bài tập. Soạn bài: Ôn tập văn miêu tả. + Xem lại khái niệm văn miêu tả. + Những yêu cầu khi làm bài văn miêu tả. +Làm các câu hỏi phần tìm hiểu bài.

authorStream Live Help