Bài 40: Co hổ có nghĩa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thày cô giáo về dự giờ học Môn Ngữ văn – Lớp 6 GV thực hiện: Phạm Thị Tâm Trường THCS Đinh Công Tráng

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? - Hãy kể tên các loại truyện dân gian mà em đã học ?

PowerPoint Presentation:

Con hổ có nghĩa Tiết 57:HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM (Truyện Trung đại - Vũ Trinh) V ăn bản:

Tiết 57- Hướng dẫn đọc thêm Văn bản: Con hổ có nghĩa (Truyện Trung đại- Vũ Trinh):

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m Văn bản: Con h ổ c ó ngh ĩa ( Truyện Trung đại- V ũ Trinh ) I-Giới thiệu chung : Khái niệm truyện Trung đại: Thời gian: Ra đời từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX . Hình thức: Viết bằng văn xuôi chữ Hán , Nôm. Nội dung : Rất phong phú, mang tính giáo huấn . - Nghệ thuật : + H ư cấu ; gần với thể kí , với sử. + C ốt tr uyện đơn giản . + Nhân vật được miêu tả qua ngôn ngữ kể và đối thoại.

Tiết 57- Hướng dẫn đọc thêm: Văn bản : Con hổ có nghĩa (Truyện Trung đại- Vũ Trinh):

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản : Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) b- Xuất xứ: Trích trong tập “Lan Trì kiến văn lục” thuộc truyện Trung đại Việt Nam. a- Tác giả : Vũ Trinh ( 1759-1828), quê ở Bắc Ninh . I- Gi ới thi ệu chung 1- Kh ái ni ệm truy ện Trung đại 2- Văn bản “Con hổ có nghĩa”

PowerPoint Presentation:

* XuÊt xø cña truyÖn Tập truyện gồm 45 truyện truyền kì với đề tài: +Giáo dục thi cử +Báo ứng luân hồi + Giáo dục đạo đức.. Được sáng tác dựa trên cơ sở những truyền thuyết lưu hành trong nhân dân .

Tiết 57- Hướng dẫn đọc thêm: Văn bản: Con hổ có nghĩa (Truyện Trung đại - Vũ Trinh):

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản: Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại - V ũ Trinh) Văn bản gồm 2 câu chuyện nhỏ: 1- Hổ với bà đỡ Trần. 2- Hổ với bác tiều phu. I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản:

PowerPoint Presentation:

Câu chuyện Hổ với bà đỡ Trần Câu chuyện Hổ với bác tiều phu 1- Hổ bị khúc xương mắc ngang họng. 2- Bác tiều phu nhìn thấy, kêu to…thò tay vào họng hổ lấy khúc xương ra. 3-Hôm sau, Hổ biếu bác nai. - Hơn mười năm sau, bác chết, hổ đến nhảy nhót,dụi đầu vào quan tài, gầm lên. - Mỗi dịp giỗ bác , mang lợn dê đến cúng.. 1- Hổ cái khó sinh. Hổ đực cõng bà đỡ Trần vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. 2- Bà đỡ Trần đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng, giúp hổ cái sinh con . 3- Hổ đực tặng bà đỡ 1 cục bạc và đưa bà đỡ trở về, cúi đầu, vẫy đuôi, gầm tiễn biệt. Tóm tắt các sự việc

PowerPoint Presentation:

Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều Được người cứu Hổ trả ơn 1- Hổ bị khúc xương móc ngang họng. 2- Bác tiều phu nhìn thấy, kêu to..thò tay vào họng hổ lấy xương ra. 3- Hôm sau hổ biếu bác nai. Hơn mười năm sau bác chết, hổ đến nhảy nhót,dụi đầu vào quan, gầm lên. Mỗi dịp giỗ bác mang lợn dê đến cúng . 1- Hổ cái khó sinh. Hổ đực cõng bà đỡ Trần vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. 2- Bà đỡ Trần đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng, giúp hổ cái sinh con . 3- Hổ đực tặng bà đỡ 1 cục bạc và đưa bà đỡ trở về, cúi đầu, vẫy đuôi tiễn biệt, gầm... Chủ đề: ÂN NGHĨA Hổ gặp nạn

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản: Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) Bác tiều phu giúp hổ khỏi hóc xương. Hổ đền ơn. - Bà đỡ Trần giúp hổ cái sinh con. - Hổ trả ơn. 2- Câu chuyện “Hổ với bác tiều phu”: I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: 1- Câu chuyện “Con hổ với bà đỡ Trần” : => Văn bản kể về những con hổ trọng ơn nghĩa .

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN So sánh câu chuyện Hổ và bà đỡ Trần với câu chuyện Hổ và bác tiều phu chỉ ra điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa hai câu chuyện trong văn bản. ?

PowerPoint Presentation:

Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu Hổ gặp nạn Được người cứu Hổ trả ơn 1- Hổ bị khúc xương móc ngang họng. 2- Bác tiều phu nhìn thấy, kêu to..thò tay vào họng hổ lấy xương ra. 3- Hôm sau hổ biếu bác nai. Hơn 10 năm sau bác chết, hổ đến nhảy nhót, dụi đầu vào quan, gầm lên. Mỗi dịp giỗ bác mang lợn dê đến cúng.. 1- Hổ cái khó sinh. Hổ đực cõng bà đỡ Trần vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. 2- Bà đỡ Trần đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng, giúp hổ cái sinh con . 3- Hổ đực tặng bà đỡ 1 cục bạc và đưa bà đỡ trở về, cúi đầu, vẫy đuôi tiễn biệt, gầm... Chủ đề: ÂN NGHĨA - Cấu trúc mỗi truyện giống nhau - Đều có nhiều chi tiết li kì Nhận xét - Đều dùng nghệ thuật nhân hóa.

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Điểm giống: - Về cấu trúc truyện - Dùng chi tiết li kì, hấp dẫn - Dùng nghệ thuật nhân hóa

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu Điểm khác: Hoàn cảnh được cứu

PowerPoint Presentation:

Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều 1- Hổ bị khúc xương mắc ngang họng. 2- Bác tiều phu nhìn thấy, kêu to..thò tay vào họng hổ lấy xương ra. 3- Hổ biếu nai . Hơn mười năm sau bác chết, hổ đến nhảy nhót, dụi đầu vào quan, gầm lên…. Mỗi dịp ngày giỗ, hổ mang lợn dê đến cúng.. 1- Hổ cái khó sinh. Hổ đực cõng bà đỡ Trần vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. 2- Bà đỡ Trần đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng, giúp hổ cái sinh con . 3- Hổ đực tặng bà đỡ một cục bạc và đưa bà đỡ trở về, cúi đầu, vẫy đuôi tiễn biệt, gầm...

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu Hoàn cảnh được cứu Điểm khác: May mắn được cứu Chủ đ ộng cầu cứu Hổ trán trắng Hổ trán trắng Hổ cái và hổ con Hổ đực Đối tượng được cứu Đối tượng trả ơn Cách trả ơn

PowerPoint Presentation:

Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu 1- Hổ bị khúc xương mắc ngang họng. 2- Bác tiều phu nhìn thấy, kêu to…thò tay vào họng hổ lấy xương ra. 3- Hổ biếu . Hơn 10 năm sau bác chết, hổ đến nhảy nhót, dụi đầu vào quan, gầm lên. Mỗi dịp ngày giỗ bác, hổ mang đến cúng . 1- Hổ cái khó sinh. Hổ đực cõng bà đỡ Trần vào rừng đỡ đẻ cho hổ cái. 2- Bà đỡ Trần đã cho hổ cái uống thuốc, xoa bóp bụng, giúp hổ cái sinh con . 3- Hổ đực tặng bà đỡ và đưa bà đỡ trở về, cúi đầu, vẫy đuôi, gầm tiễn biệt… - Thái độ kính trọng, biết ơn sâu sắc, lưu luyến tiễn biệt. - Thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc, đau đớn thương xót vĩnh biệt. 1 cục bạc 1 cục bạc nai nai lợn, dê lợn, dê =>Trả ơn 1 lần bằng vật chất có giá trị lớn. =>Đền ơn bằng thức kiếm được hàng ngày và mãi mãi.

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu Hoàn cảnh được cứu Đối tượng được cứu Đối tượng trả ơn Cách trả ơn Điểm khác: May mắn được cứu Chủ đ ộng cầu cứu - Thức kiếm được . - Trả nhiều lần,mãi mãi - Trả sau đó. - Vật chất có giá trị lớn. - Trả 1 lần . - Trả ngay khi được cứu . Hổ trán trắng Hổ trán trắng Hổ cái và hổ con Hổ đực

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN Điểm giống: - Cấu trúc của truyện. Dùng chi tiết li kì. Dùng nghệ thuật nhân hóa Tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho câu chuyện. Tạo sự phong phú, đa dạng của việc làm ơn và trả ơn . => Bài học đạo lý thấm thía về làm ơn và trả ơn. Khác nhau Hổ với bà đỡ Trần Hổ với bác tiều phu Hoàn cảnh được cứu Hổ chủ động cầu cứu Hổ may mắn được cứu Đối tượng được cứu Hổ cái và hổ con Hổ trán trắng Đối tượng trả ơn Hổ đực Hổ trán trắng Cách trả ơn -Vật chất có giá trị lớn -Trả một lần -Trả ngay. - Thức kiếm được - Trả mãi mãi - Trả sau Nhận xét: - Bố cục chặt chẽ,sắp xếp sự việc tăng tiến hợp lý.

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản: Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) 1- Nghệ thuật : Tình huống truyện độc đáo , bất ngờ. - B ố cục chặt chẽ, sắp xếp sự việc tăng tiến hợp lý. - Dùng nghệ thuật nhân hóa để hư cấu. - Chi tiết truyện li kì hấp dẫn. I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: III- Tổng kết:

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m Văn bản : Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) - Đề cao, ca ngợi ân nghĩa ở đời. 2- Nội dung: - Gửi tới người đọc bài học đạo lí sâu sắc, thấm thía: Biết làm ơn và trả ơn I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: III- Tổng kết : 1- Nghệ thuật. Mượn chuyện hổ để nói chuyện người, nhằm mục đích:

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản : Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) 1- Nghệ thuật: Tình huống truyện độc đáo , bất ngờ. Bố cục chặt chẽ, sắp xếp sự việc tăng tiến hợp lý. Dùng nghệ thuật nhân hóa để hư cấu. Chi tiết truyện li kì hấp dẫn. 2- Nội dung: Mượn chuyện hổ trả ơn nghĩa để nói chuyện người, nhằm mục đích: - Đề cao ,ca ngợi ân nghĩa ở đời. - Gửi tới người đọc bài học đạo lí sâu sắc,thấm thía: Biết làm ơn và trả ơn . *Ghi nhớ SGK I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn – hiểu văn bản: III- Tổng kết, ghi nhớ:

PowerPoint Presentation:

Ti ết 57- H ướng d ẫn đọc th ê m : Văn bản: Con h ổ c ó ngh ĩa (Truyện Trung đại- V ũ Trinh) I- Gi ới thi ệu chung II- Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: III- Tổng kết, ghi nhớ: iV- Luyện tập:

PowerPoint Presentation:

Hãy đóng vai bà đỡ Trần kể về chuyện bà đỡ đẻ cho hổ

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI I- Học bài: Khái niệm truyện Trung đại. Nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật của truyện “Con hổ có nghĩa” Tập kể từng câu chuyện. 2- Chuẩn bị bài : Động từ

PowerPoint Presentation:

11 Chân thành cảm ơn Quý thày cô và các em!

authorStream Live Help