Bài 24 Ông lão đánh cá và con cá vàng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

A. Pu- skin H­íng dÉn ®äc thªm ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung : 1.Tác giả : - Puskin (1799 – 1837) - Nh µ th ¬ Nga vÜ ®¹i. - T¸c gi ¶ cña nhiÒu tr­êng ca vµ truyÖn cæ tÝch hay. 2.Tác phẩm: - S¸ng t¸c n¨m 1833. - Truyện được kể theo mô tuýp truyện cổ tích nhưng có sự sáng tạo độc đáo của Puskin. Giới thiệu những nét chính về tác giả Puskin? Nêu những hiểu biết của em về tác phẩm? II. Đọc - Hiểu văn bản : * Giải nghĩa từ khó : * Bố cục văn bản : 3 phần Văn bản này có thể chia làm mấy phần?Nội dung chính từng phần?

PowerPoint Presentation:

A. Pu- skin TiÕt 34- 35 H­íng dÉn ®äc thªm ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung : 1.Tác giả : - Puskin (1799 – 1837) - Nh µ th ¬ Nga vÜ ®¹i. 2.Tác phẩm : - S¸ng t¸c n¨m 1833. II. Đọc - Hiểu văn bản : * Giải nghĩa từ khó : * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ: Mở đầu câu chuyện, cảnh gia đình ông lão sống trong túp lều nát, ngày ngày chồng đi thả cá… đã gợi cho em hình dung như thế nào về cuộc sống của hai vợ chồng? Mụ vợ ông lão có mấy lần ra lệnh cho ông lão ra biển đòi cá vàng trả ơn? Mức độ yêu cầu của mụ vợ như thế nào? Lần thứ nhất , mụ vợ đòi hỏi những gì ? Theo em đòi hỏi đó của mụ vợ có thể chấp nhận được không ? Vì sao ? - Thái độ của mụ vợ như thế nào ? Hình ảnh biển xanh trước đòi hỏi của mụ vợ ra sao ?

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG A. Pu- skin I.Giới thiệu chung : 1.Tác giả : 2.Tác phẩm : II. Đọc - Hiểu văn bản : * Giải nghĩa từ khó : * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ : Lần 1: C¸i m¸ng lîn ¨n míi M¾ng “®å ngèc” Gîn sãng ªm ¶ Lần thứ nhất mụ vợ đòi hỏi điều gì? Thái độ, lời nói của mụ đối với ông lão ra sao?Biển xanh có biểu hiện gì trước đòi hỏi của mụ vợ? LÇn thø nhÊt

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung : 1.Tác giả : 2.Tác phẩm : II. Đọc - Hiểu văn bản : * Giải nghĩa từ khó : * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ : A. Pu- skin LÇn thø hai Qu¸t to Đ å ngu”“ L ầ n 2: §ßi c¸i nhµ réng BiÓn xanh næi sãng

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2.Tác phẩm: II. Đọc- Hiểu văn bản: * Giải nghĩa từ khó: * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ: LÇn thø ba M¾ng nh­ t¸t “®å ngu Lần thứ 3: §ßi lµm NhÊt phÈm phu nh©n Næi sãng d÷ déi A. Pu- skin

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2.Tác phẩm: II. Đọc- Hiểu văn bản: * Giải nghĩa từ khó: * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ: LÇn thø t­ Lần thứ tư: Đ ßi lµm N÷ hoµng Næi sãng mï mÞt GiËn d÷ t¸t “mµy c·i µ ?” A. Pu- skin

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2.Tác phẩm: II. Đọc- Hiểu văn bản: * Giải nghĩa từ khó: * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ: LÇn thø n¨m Næi c¬n thÞnh né, sai ng­êi ĐÁNH, ĐUỔI ÔNG LÃO. Lần thứ 5: §ßi lµm Long v­¬ng, BẮT CÁ VÀNG HẦU HẠ Næi sãng Çm Çm A. Pu- skin

Suy nghÜ g× vÒ 5 lÇn ®ßi hái cña mô vî:

Suy nghÜ g× vÒ 5 lÇn ®ßi hái cña mô vî LÇn Mô vî ®ßi hái Th¸i ®é víi chång Ph¶n øng biÓn 1 2 3 4 5 Lßng tham ... lín Béi b¹c cµng t¨ng GiËn d÷ cµng cao m¸ng lîn míi c¸i nhµ réng nhÊt ... nh©n lµm n÷ hoµng long v­¬ng m¾ng “®å ngèc” qu¸t to “®å ngu” m¾ng nh­ t¸t n­íc giËn d÷ t¸t “mµy ... ” næi c¬n thÞnh né gîn sãng ªm ¶ næi sãng næi sãng d÷ déi næi sãng mï mÞt næi sãng Çm Çm §­îc voi ®ßi tiªn Bội bạc, vô ơn,bất nhân, bất nghĩa. Thiên nhiên nổi giận…

PowerPoint Presentation:

2 . Nhân vật «ng l·o ®¸nh c¸. ? Em cã suy nghÜ g× vÒ «ng l·o ®¸nh c¸?

PowerPoint Presentation:

* PhÈm chÊt ®¸ng quý: - Cã lßng nh©n hËu, cøu gióp c¸ vµng kh«ng ®ßi hái tr¶ ¬n. * §iÒu ®¸ng tr¸ch: - Nhu nh­îc, không dám đấu tranh chống lại cái ác.-> Đáng phê phán.

PowerPoint Presentation:

3 . ý nghÜa t­îng tr­ng cña h×nh t­îng c¸ vµng. - T­îng tr­ng cho sù biÕt ¬n, tÊm lßng vµng cña nh©n d©n ®èi víi nh÷ng ng­êi nh©n hËu. §¹i diÖn cho lßng tèt, c¸i thiÖn . - T­îng tr­ng cho ch©n lÝ cña d©n gian: trõng trÞ ®Ých ®¸ng nh÷ng kÎ tham lam, béi b¹c.

PowerPoint Presentation:

d) BiÓn C¶nh biÓn thay ®æi t­îng tr­ng cho th¸i ®é râ rµng cña nh©n d©n tr­íc lßng tham vô đáy, sự vô ơn bạc nghĩa của mụ vợ, và cả thái độ nhu nhược của ông lão.... ? C¶nh biÓn lu«n thay ®æi t­¬ng øng víi lßng tham t¨ng tiÕn cña mô vî. VËy c¶nh biÓn thay ®æi cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?

PowerPoint Presentation:

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG I.Giới thiệu chung: 1.Tác giả: 2.Tác phẩm: II. Đọc- Hiểu văn bản: * Giải nghĩa từ khó: * Bố cục văn bản : 3 phần 1. Nhân vật mụ vợ: - Lòng tham vô đáy. Bội bạc, vô ơn, bất nhân, bất nghĩa.-> Đáng khinh bỉ lên án. -> Nghệ thuật lặp lại tăng tiến. 2. Nhân vật «ng l·o ®¸nh c¸. - Hiền lành, thật thà nhưng nhu nhược không dám đấu tranh chống cái ác. -> Đáng phê phán thái độ nhu nhược. 3. Nhân vật cá vàng, biển cả: - Đại diện cho công lý, thái độ của nhân dân trước cái ác… * Ghi nhớ: SGK A. Pu- skin

PowerPoint Presentation:

II- Tæng kÕt C©u 1 : NghÖ thuËt næi bËt nhÊt cña truyÖn “¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng” lµ g× ? A. NghÖ thuËt miªu t¶. B. NghÖ thuËt kÓ chuyÖn. C. NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. D. NghÖ thuËt x©y dùng kÞch tÝnh.

PowerPoint Presentation:

LuyÖn tËp 1.Cã ng­êi cho r»ng truyÖn nµy nªn ®Æt tªn lµ “Mô vî «ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng”, ý kiÕn cña em thÕ nµo ? 2.H·y kÓ diÔn c¶m truyÖn cæ tÝch nµy (nªn ®ãng vai nh©n vËt) ?

PowerPoint Presentation:

C©u 2 : ý nµo nãi kh«ng ®óng ý nghÜa cña c©u chuyÖn “¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng” ? A. Th¸i ®é phª ph¸n sù tham lam ®éc ¸c, lèi sèng tÖ b¹c. B. Nh¾c nhë con ng­êi sèng cã t×nh cã nghÜa, cã tr­íc cã sau. C. Phª ph¸n sù gian x¶o, quû quyÖt. D. §Ò cao lèi sèng träng ©n nghÜa.

PowerPoint Presentation:

C©u 3 : Thµnh ng÷ nµo phï hîp víi tÝnh c¸ch «ng l·o ®¸nh c¸ ? A. ë hiÒn gÆp lµnh. B. Gieo nh©n gÆt thiÖn. C. HiÒn qu¸ ho¸ ®Çn. D.ThËt thµ cha ®øa d¹i. 1- NghÖ thuËt: - LÆp l¹i t¨ng tiÕn t×nh huèng truyÖn. - §èi lËp gi÷a c¸c nh©n vËt. - YÕu tè t­ëng t­îng, hoang ®­êng. 2- Néi dung: - Ca ngîi lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi nh©n hËu. - Phª ph¸n kÎ tham lam, béi b¹c.

PowerPoint Presentation:

H­íng dÉn vÒ nhµ 1. Bµi cò : - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - KÓ l¹i truyÖn. - Thùc hiÖn phÇn luyÖn tËp. 2. Bµi míi : - So¹n bµi: Ng«i kÓ vµ lêi kÓ trong v¨n tù sù, Thø tù kÓ trong v¨n tù sù.

PowerPoint Presentation:

Chóc c¸c em häc sinh häc tèt !

authorStream Live Help