bai 35 Cau tao phan tu hop chat huu co

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

:

happy new year wellcome to lecture CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA HỘI GIẢNG MÙA XUÂN MÔN HỌC: HOÁ 9 NĂM HỌC: 2008 – 2009

PowerPoint Presentation:

KiÓm tra bµi cò Hoá 9 Câu 1: Nêu khái niệm về hợp chất hữu cơ? Hợp chất hữu cơ phân làm mấy loại? Cho ví dụ. Câu 2: Bài tập 4(SGK – 108) Đáp án - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon( Trừ CO, CO 2 , H 2 CO 3 và các muối cacbonat kim loại....) - Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại chính: +) Hiđrôcacbon : C 2 H 4 , C 2 H 2 +) Dẫn xuất của hiđrôcacbon: CH 3 Cl, C 2 H 5 OH Axit axetic có công thức C 2 H 4 O 2 . Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic? Đáp án M = 12 x 2 + 4 +16 x 2 = 60 C 2 H 4 O 2 %C = x100% = 40% 24 60 %H = x100% = 6,67% 60 4 % O = 100% - (40% + 6,67%) = 53,3%

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ Thực hiện GV: Trần Thị Yến

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, (H) có hoá trị I, (O) có hoá trị II Nếu dùng mỗi nét gạch để biểu diễn 1 đơn vị hoá trị của nguyên tố thì : – C – l l Cacbon – H – O – Hiđrô Oxi Biểu diễn các liên kết trong phân tử: CH 3 Cl, CH 3 OH và đưa ra kết luận? Hoá 9 Mỗi liên kết được biểu diễn bằng 1 nét gạch nối giữa 2 nguyên tử l l H – C – H H H l l H – C – Cl H H l l H – C – O – H H H VD: PT CH 4 Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng . Mỗi liên kết được biểu diễn bằng 1nét gạch nối giữa 2 nguyên tử

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử Hoá 9 2. Mạch cacbon Biểu diễn các liên kết trong phân tử C 2 H 6 , C 3 H 8 . Nêu nhận xét? l l H – C – C – H H H H H l l l H l l l H – C – C – C – H H H H H H l l Trong phân tử C 2 H 6 và C 3 H 8 nguyên tố (C) luôn có hoá trị IV Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử (C) có thể liên kết trực tiếp với nhau không? Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử (C) có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon gồm - Mạch thẳng (Mạch không phân nhánh) - Mạch nhánh - Mạch vòng Mạch hở Mạch kín

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử 2. Mạch cacbon VD: l H l l l H l H – C – C – C – C – H H H H H l H l H l l H l H H l l l l H – C – C – C – H H H H – C – H H l l H – C – C – H C – H C H l l H – H l – H l H Mạch thẳng butan(C 4 H 10 ) Mạch nhánh isobutan(C 4 H 10 ) Mạch vòng xiclobutan(C 4 H 8 ) Hoá 9

PowerPoint Presentation:

BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 2. Mạch cacbon I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử VD: Các liên kết trong phân tử C 2 H 6 O l H l l l H – C – C – O – H H H H l l H – C – O – C – H H H H H l l a) Trật tự liên kết trong phân tử rượu etylic b) Trật tự liên kết trong phân tử đimetyl ete So sánh về trật tự sắp xếp các liên kết trong 2 phân tử rượu etylic và đimetyl ete Hai hợp chất trên có sự khác nhau về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Đây là nguyên nhân làm cho rượu etylic có tính chất khác với đimetyl ete Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử Kết luận Hoá 9

PowerPoint Presentation:

Hoá 9 BÀI 35 - TIẾT 44 CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử 2. Mạch cacbon 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ II – Công thức cấu tạo Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là công thức cấu tạo 1. Định nghĩa l H l l l H – C – C – O – H H H H l l H – C – H H H 2. Ý nghĩa Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử Metan Viết gọn: CH 4 Rượu etylic Viết gọn: CH 3 – CH 2 – OH VD: Công thức cấu tạo của metan và rượu etylic

PowerPoint Presentation:

Hoá 9 CỦNG CỐ - DẶN DÒ Nội dung chính 2. Mạch cacbon 1. Hoá trị liên kết giữa các nguyên tử - Mạch nhánh I - Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử II – Công thức cấu tạo Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hoá trị IV, (H) có hoá trị I, (O) có hoá trị II Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử (C) có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon gồm - Mạch thẳng (Mạch không phân nhánh) - Mạch vòng 1. Định nghĩa 2. Ý nghĩa Trao đổi nhóm Viết công thức cấu tạo của các chất sau NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 4 NHÓM 5 NHÓM 6 CH 3 Br CH 4 O C 3 H 6 C 2 H 5 Br Biết rằng Brom có hoá trị I

PowerPoint Presentation:

NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 CH 3 Br  l l H – C – Br H H  TGọn: CH 3 – Br CH 4 O  l l H – C – O – H H H  TGọn: CH 3 – OH NHÓM 4 NHÓM 5 NHÓM 6 C 3 H 6  C 2 H 5 Br  C – C H H H H C H H  TGọn: CH 2 CH 2 H 2 C l H l l l H – C – C – Br H H H TGọn: CH 3 – CH 2 – Br

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn về nhà Làm bài tập 1, 3, 4, 5(SGK- 112) Tìm hiểu phần ‘ Em có biết ’ Đọc trước bài ‘Mêtan’

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn bài 5(SGK – 112) Phân tử hữu cơ A có 2 nguyên tố khi đốt cháy 3(g) chất A thu được 5,4g H 2 O hãy xác định công thức phân tử của A (Biết khối lượng mol của A là 30) Hướng dẫn - B 1 : Tìm công thức đơn giản +) Đặt công thức A là : C x H y m = = = 0,6(g) H 2 2 . m H 2 O 18 9 5,4 m C = m (A) – m H = 3 – 0,6 = 2,4 (g) +) Xác định tỉ lệ x : y = : = : = 1 : 3 m C m H 12 1 1 12 2,4 0,6 - B 2 : Tìm công thức phân tử  Công thức đơn giản là: (CH 3 ) n M A = 30  (12 + 3) x n = 30  n = 2 Hợp chất hữu cơ A cần tìm là: C 2 H 6 Hoá 9

PowerPoint Presentation:

Trò chơi

PowerPoint Presentation:

TÌM Ô CHỮ 1 Trong những hợp chất hữu cơ rất cần cho người và động vật? I N H B T T Ộ

PowerPoint Presentation:

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QÚY THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐÃ THAM GIA BUỔI HỌC CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM NĂM MỚI MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG See you again người thực hiện Trần Thị Yến

authorStream Live Help