Bài 31 So luoc bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

chào mừng quý thầy cô và các em học sinh Giáo viên thực hiện: Vũ Thi Hà Trường TH -THCS Thanh Lương – Văn Chấn

PowerPoint Presentation:

Cho s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nh­ sau: 11+ 12+ 3+ Natri Magiª Liti §iÒn sè thÝch hîp vµo b¶ng sau: Nguyªn tö §iÖn tÝch h¹t nh©n Sè P Sè e Sè líp e Sè e líp ngoµi cïng Na Mg Li 11+ 11 11 3 1 2 12+ 12 12 3 3+ 3 3 2 1

PowerPoint Presentation:

TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

Bảng hệ thống tuần hoàn của Dr. Timmothy

PowerPoint Presentation:

Bảng hệ thống tuần hoàn của Professor Thoedor Benfey

PowerPoint Presentation:

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng thiên hà

PowerPoint Presentation:

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng viên bi

PowerPoint Presentation:

B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cña §.I.Men-®ª-lª-Ðp

PowerPoint Presentation:

Dmitry Mendeleyev ( 1834 – 1907 ) Năm 1869 , Mendeleyev đã tìm ra được định luật tuần hoàn và công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ở thời kì của ông, chỉ có 63 nguyên tố được tìm thấy, nên ông phải để trống một số ô trong bảng và dự đoán các tính chất của các nguyên tố này trong các ô đó. Sau này các nguyên tố đó đã được tìm thấy với các tính chất đúng với các dự đoán của ông.

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn 1 7 9 23 24 39 40 45 48 51 52 55 56 59 59 64 65 70 73 75 79 80 40 20 19 16 14 12 11 28 31 32 35.5 27 85 88 89 91 93 96 99 101 103 106 108 112 115 119 122 128 127 133 137 139 179 181 184 186 190 192 195 197 201 204 207 209 209 210 223 226 227 1+ 3+ 4+ 11+ 20+ 38+ 56+ 88+ 19+ 37+ 55+ 87+ 22+ 40+ 72+ 21+ 39+ 57+ 24+ 42+ 74+ 23+ 41+ 73+ 89+ 26+ 44+ 76+ 25+ 43+ 75+ 28+ 46+ 78+ 27+ 45+ 77+ 30+ 48+ 80+ 29+ 47+ 79+ 32+ 50+ 82+ 31+ 49+ 81+ 34+ 52+ 84+ 33+ 51+ 83+ 36+ 54+ 86+ 35+ 53+ 85+ 14+ 13+ 16+ 15+ 18+ 17+ 6+ 5+ 8+ 7+ 10+ 9+ 2+ 12+ TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn  B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cã h¬n mét tr¨m nguyªn tè vµ ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cña §.I.Men-®ª-lª-Ðp

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn  B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cã h¬n mét tr¨m nguyªn tè vµ ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè KÝ hiÖu ho¸ häc Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi Sè hiÖu nguyªn tö C 12 C¸c bon 6 TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn Sè hiÖu nguyªn tö KÝ hiÖu ho¸ häc Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi 12 Natri Na 11 Nh×n vµo mét « nguyªn tè ta biÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu g×?  ¤ nguyªn tè cho biÕt: - Sè hiÖu nguyªn tö - KÝ hiÖu ho¸ häc - Tªn nguyªn tè - Nguyªn tö khèi Muốn biết số p, số e, điện tích hạt nhân nguyên tử ta phải dựa vào đâu? Các em hãy hoàn thành bài tập sau TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè

PowerPoint Presentation:

B ài tập: Cho s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nh­ sau: 11+ Natri Nh ôm C ác bon Nguyªn tö Sè hiÖu nguyªn tö Sè thø tù cña nguyªn tè §iÖn tÝch h¹t nh©n Sè P Sè e Na 11+ Al 13+ C 6+ 11 11 11 11 13 13 13 13 6 6 6 6 13+ 6+ Em h·y quan s¸t b¶ng tuÇn hoµn kÕt h¬p víi s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö trªn ®Ó hoµn thµnh b¶ng sau C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c sè trÞ cña: -§iÖn tÝch h¹t nh©n -Sè P -Sè e -Sè hiÖu nguyªn tö -Sè thø tù cña mét nguyªn tè? TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn  ¤ nguyªn tè cho biÕt: - Sè hiÖu nguyªn tö - KÝ hiÖu ho¸ häc - Tªn nguyªn tè - Nguyªn tö khèi  Sè hiÖu nguyªn tö cã sè trÞ b»ng sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ b»ng sè electron trong nguyªn tö. Sè hiÖu nguyªn tö trïng víi sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn. TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 1 : Quan s¸t b¶ng tuÇn hoµn, ®iÒn sè liÖu thÝch hîp vµo b¶ng sau: I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn Tªn nguyªn tè KÝ hiÖu ho¸ häc Sè hiÖu nguyªn tö §iÖn tÝch h¹t nh©n Sè e Sè thø tù Nguyªn tö khèi 8 19 12+ ¤xi O 2 8+ 8 8 16 Kali K 39 19 19+ 19 12 Mg Magiª 12 12 24 TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè 2. Chu k×: Lµ d·y c¸c ngyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo hµng ngang

PowerPoint Presentation:

B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cña §.I.Men-®ª-lª-Ðp

PowerPoint Presentation:

 B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè gåm 7 chu k×. Trong ®ã cã: - 3 chu k× nhá ( chu k× 1, 2, 3) - 4 chu k× lín ( chu k× 4, 5, 6, 7) Chu k× 1 1 H Hi®ro 2 He Heli CÊu t¹o nguyªn tö Sè líp e 1+ 2+ 1 1 I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn 2. Chu k×: Lµ d·y c¸c ngyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo hµng ngang Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 Số nguyên tố Số lớp e Nguyên tắc sắp xếp Cấu Tạo 2 1 điện tích tăng dần Chu kỳ Cấu Tạo Chu kỳ TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè

PowerPoint Presentation:

Chu k× 2 3 Li Liti 4 Be Beri 5 B Bo 6 C Cacbon 7 N Nit¬ 8 O Oxi 9 F Flo 10 Ne Neon CÊu t¹o Sè líp e 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 2 2 2 2 2 2 2 2 I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 Số nguyên tố 2 Số lớp e 1 Nguyên tắc sắp xếp Tăng dần điện tích Cấu Tạo Chu kỳ tăng dần điện tích 8 2 TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè 2. Chu k×: Lµ d·y c¸c ngyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo hµng ngang

PowerPoint Presentation:

Chu k× 3 11 Na Natri 12 Mg Magie 13 Al Nh«m 14 Si Silic 15 P Photpho 16 S L­u huúnh 17 Cl Clo 18 Ar Agon CÊu t¹o Sè líp e 3 3 3 3 3 3 3 3 11+ 12+ 14+ 13+ 15+ 16+ 17+ 18+ I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 Số nguyên tố 2 8 Số lớp e 1 2 Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố Tăng dần điện tích hạt nhân Tăng dần điện tích hạt nhân Cấu Tạo Chu kỳ 8 3 tăng dần điện tích hạt nhân 1. ¤ nguyªn tè: 2. Chu k×:

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn.  - B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè gåm 7 chu k×. Trong ®ã cã: - 3 chu k× nhá ( chu k× 1, 2, 3) - 4 chu k× lín ( chu k× 4, 5, 6, 7) - Chu k× lµ d·y nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng cã cïng .......................... vµ ®­îc xÕp theo chiÒu .............................t¨ng dÇn.  - Sè thø tù cña chu k× b»ng...................... sè líp electron ®iÖn tÝch h¹t nh©n sè líp electron Tªn KÝ hiÖu ho¸ häc Sè hiÖu nguyªn tö §iÖn tÝch h¹t nh©n Sè líp e Chu kỳ Bo B 5 5+ 2 Kali K 19 19+ 4 Canxi Ca 20 20+ 4 2 4 4 Bµi tËp: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trong b¶ng sau TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè 2. Chu k×: Lµ d·y c¸c ngyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo hµng ngang

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn. 3. Nhãm: Lµ d·y c¸c nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo cét däc TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè 2. Chu k×: Lµ d·y c¸c ngyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo hµng ngang

PowerPoint Presentation:

B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn cña §.I.Men-®ª-lª-Ðp

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn. 3+ 11+ 19+ 37+ 87+ 55+ Nhãm I Sè e líp ngoµi cïng §iÖn tÝch h¹t nh©n Li Na K Rb Cs Fr 1 1 1 1 1 1 19+ 3+ 11+ 55+ 37+ 87+  B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè gåm 8 nhãm. 2. Chu k× NHãM I TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc nhóm Cấu tạo nhóm Nhóm I Nhóm VII Loạinguyên tố Số e lớp ngoài Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố Kim loại mạnh 1 Tăng điện tích hạt nhân 1. ¤ nguyªn tè:

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn. 3. Nhãm Nhãm VII Sè e líp ngoµi cïng §iÖn tÝch h¹t nh©n F Cl Br I At 7 7 7 7 7 35+ 9+ 17+ 85+ 53+ 9 F Flo 17 Cl Clo 85 At Atatin 35 Br Brom 53 I Iot VII 9+ 17+ 35+ 53+ 85+ 2. Chu k× NhãmVII TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc nhóm Cấu tạo nhóm Nhóm I Nhóm VII Loạinguyên tố Số e lớp ngoài Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố Kim loại mạnh 1 Tăng điện tích hạt nhân Tăng điện tích hạt nhân 7 Phi kim mạnh 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè

PowerPoint Presentation:

I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn . 2. Chu k× 3. Nhãm - B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè gåm 8 nhãm. - Nhãm gåm c¸c nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng cã sè electron líp ngoµi cïng .................... vµ do ®ã cã ............... t­¬ng tù nhau ®­îc xÕp thµnh cét theo chiÒu t¨ng cña..................................nguyªn tö. - Sè thø tù cña nhãm b»ng ................. líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. b»ng nhau tÝnh chÊt ®iÖn tÝch h¹t nh©n sè electron Tªn nguyªn tè KHHH Sè hiÖu nguyªn tö §iÖn tÝch h¹t nh©n Sè e Sè líp e Chu kú Sè e líp ngoµi cïng Nhãm Bo B 5 5+ 5 2 2 3 Canxi Ca 20 20+ 20 4 4 2 Kali K 19 19+ 19 4 4 1 3 2 1 Bµi tËp: Em h·y ®iÒn sè thÝch hîp cßn thiÕu vµo b¶ng sau 1. ¤ nguyªn tè: Mçi mét nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp vµo mét « gäi lµ « nguyªn tè TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

1. ¤ nguyªn tè - Sè hiÖu nguyªn tö cã sè trÞ b»ng sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ b»ng sè electron trong nguyªn tö. Sè hiÖu nguyªn tö trïng víi sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn. I/ Nguyªn t¾c s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn II/ CÊu t¹o b¶ng tuÇn hoµn. - ¤ nguyªn tè cho biÕt: - Sè hiÖu nguyªn tö - KÝ hiÖu ho¸ häc - Tªn nguyªn tè - Nguyªn tö khèi 2. Chu k× - Chu k× lµ d·y c¸c nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng cã cïng sè líp electron, ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. Sè thø tù cña chu k× b»ng sè líp electron. 3. Nhãm - Nhãm gåm c¸c nguyªn tè mµ nguyªn tö cña chóng cã cïng sè electron líp ngoµi cïng vµ do ®ã chóng cã tÝnh chÊt t­¬ng tù nhau, ®­îc s¾p xÕp thµnh cét, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. Sè thø tù cña nhãm b»ng sè electron líp ngoµi cïng. TiÕt 39: S¬ l­îc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp cñng cè Kh«ng sö dông b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn. Em h·y ®iÒn vµo b¶ng sau c¸c sè liÖu cßn thiÕu. Ký hiÖu CÊu t¹o nguyªn tö VÞ trÝ trªn b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn §iªn tÝch h¹t nh©n Sè P Sè e Sè líp e Sè e líp ngoµi stt Chu kú Nhãm P 15+ 3 5 Li 1 3 2 N 7+ 2 5 15 15 15 3 3 3+ 3 3 2 1 7 7 7 5 2

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp cñng cè Bµi tËp : Nguyªn tè X cã cÊu t¹o nguyªn tö nh­ sau: §iÖn tÝch h¹t nh©n 11+, cã 3 líp e vµ 1e líp ngoµi cïng. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn, tªn, kÝ hiÖu cña X. Lêi gi¶i: - X cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 11+ => A ë « 11 - X cã 3 líp e => A ë chu k× 3 - X cã 1e líp ngoµi cïng => A ë nhãm 1 X lµ nguyªn tè Natri KÝ hiÖu lµ Na

PowerPoint Presentation:

Lµm bµi tËp 1, SGK trang 101, bµi 31.2 s¸ch bµi tËp LuyÖn c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cÊu t¹o cña mét nguyªn tè b»ng c¸ch dùa vµo b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn - ¤n l¹i d·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i, ®é ho¹t ®éng cña phi kim H­íng dÉn häc ë nhµ

PowerPoint Presentation:

chµo t¹m biÖt c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh Chµo t¹n biÖt c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

PowerPoint Presentation:

HÑn gÆp l¹i

authorStream Live Help