Bài 14: Thực hành tính chất hóa học cùa Bazơ và muối

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

HÓA HỌC 9 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 7 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ TẬP THỂ LỚP 9A1

PowerPoint Presentation:

HÓA HỌC 9 Thời gian 45phút Bài 14 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO VÀ MUỐI THỰC HÀNH

PowerPoint Presentation:

MỤC ĐÍCH CỦA TIẾT THỰC HÀNH Khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học của bazơ và muối. Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận vế tính chất hóa học của bazơ và muối. Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI

PowerPoint Presentation:

DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT THÍ NGHỆM DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM: - Giá để ống nghiệm Giấy nhám Ống nhỏ giọt Cốc nước Kẹp ống nghiệm HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM 1 lọ dd NaOH 1 lọ dd HCl 1 lọ dd H 2 SO 4 Dây đồng 1 ống nghiệm chứa dd NaCl 3 ống nghiệm chứa dd BaCl 2 1 ống nghiệm chứa dd AgNO 3 1 ống nghiệm chứa dd CuSO 4

PowerPoint Presentation:

AN TOÀN THÍ NGHIỆM Cần lưu ý : NaOH, H 2 SO 4 là những hóa chất dễ ăn mòn da, giấy vải… Khi làm thí nghiệm phải hết sức cẩn thận, không để hóa chất dây vào người, ra bàn, quần áo, vào người xung quanh.

PowerPoint Presentation:

1. Tính chất hóa học của bazơ Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối Đồng (II) sunfat Hướng dẫn thí nghiệm : Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch CuSO 4 . Lắc nhẹ.Quan sát hiện tượng, giải thích.

PowerPoint Presentation:

1. Tính chất hóa học của bazơ Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối Đồng (II) sunfat Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit Clohidric Hướng dẫn thí nghiệm: Giữ lại Cu(OH) 2 ở thí nghiệm 1 sau đó nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng, giải thích.

PowerPoint Presentation:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 1,2 Khắc sâu kiến thức : Thí nghiệm 1 : Bazơ + Muối → Muối mới + Bazơ mới Lưu ý: Để phản ứng có thể xảy ra thì 2 chất ban đầu phải tan, đồng thời sản phẩm phải có 1 chất kết tủa. Thí nghiệm 2 : Bazơ + Axit → Muối + H 2 O Lưu ý: Phản ứng trên còn được gọi là phản ứng trung hòa, luôn luôn xảy ra.

PowerPoint Presentation:

1. Tính chất hóa học của bazơ Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối Đồng (II) sunfat Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit Clohidric 2. Tính chất hóa học của muối: Thí nghiệm 3: Muối tác dụng với kim loại Hướng dẫn thí nghiệm : Ngâm 1 miếng đồng nhỏ vào ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch AgNO 3 . Hiện tượng quan sát được sau vài phút là gì ? Giải thích.

PowerPoint Presentation:

1. Tính chất hóa học của bazơ Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối Đồng (II) sunfat Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit Clohidric 2. Tính chất hóa học của muối Thí nghiệm 3: Muối tác dụng với kim loại Thí nghiệm 4: Muối tác dụng với muối Hướng dẫn thí nghiệm: Nhỏ vài giọt dung dịch CuSO 4 lần lượt vào 2 ống nghiệm: Ống nghiệm (1):đựng vài giọt dung dịch NaCl Ống nghiệm (2):đựng vài giọt dung dịch BaCl 2 Em hãy quan sát hiện tượng, giải thích.

PowerPoint Presentation:

1. Tính chất hóa học của bazơ Bài 14: Thực Hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI Thí nghiệm 1: Natri hidroxit tác dụng với muối Đồng (II) sunfat Thí nghiệm 2: Đồng (II) hidroxit tác dụng với axit Clohidric 2. Tính chất hóa học của muối: Thí nghiệm 3: Bạc nitrat tác dụng với kim loại Thí nghiệm 4: Bari clorua tác dụng với muối Thí nghiệm 5: Bari clorua tác dụng với axit clohidric và axit sunfuric Hướng dẫn thí nghiệm: Nhỏ 1 giọt dd HCl loãng vào ống nghiệm 1 chứa BaCl 2 . Nhỏ 1 giọt dd H 2 SO 4 loãng vào ống nghiệm 2 chứa BaCl 2 .

PowerPoint Presentation:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 3, 4, 5 Khắc sâu kiến thức : Thí nghiệm 3 : KL + Muối → Muối mới + KL mới Lưu ý: Để phản ứng có thể xảy ra thì kim loại ban đầu phải có độ hoạt động hóa học mạnh hơn kim loại có trong muối. Thí nghiệm 4 : Muối + Muối → 2 Muối mới Thí nghiệm 5 : Muối + Axit → Muối mới + Axit mới Lưu ý: Để phản ứng có thể xảy ra thì 2 chất ban đầu phải tan, đồng thời sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.( Riêng muối cacbonat không tan cũng phản ứng được với axit HCl, H 2 SO 4 )

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ Học bài chuẩn bị kiểm tra 1 tiết lần 2: + Tính chất hoá học của Bazơ. + Tính chất hoá học của Muối + Xem lại các dạng bài tập

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHUÙC SÖÙC KHOEÛ QUYÙ THAÀY COÂ HEÏN GAËP LAÏI CAÙC EM HOÏC SINH Chaân thaønh caùm ôn söï giuùp ñôõ taän tình cuûa PGD Q7 , BGH tröôøng THCS Nguyeãn Hieàn , Toå Lyù – Hoaù cuøng taát caû quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh ñaõ giuùp chuùng toâi hoaøn thaønh toát tieát hoïc naøy .

PowerPoint Presentation:

GIAI ĐOẠN 1: GIỮ LẠI KẾT TỦA GIAI ĐOẠN 2: CHO KẾT TỦA TÁC DỤNG VỚI dd HCl

authorStream Live Help