Bai 7 Tinh chat hoa hoc cua bazo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn §øc ThuËn – Tæ khoa häc tù nhiªn NhiÖt liÖt chµo mõng Quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh gi¸o ¸n ®iÖn tö M«n: Hãa Häc – líp 9

PowerPoint Presentation:

Mét sè quy ®Þnh trong tiÕt häc  PhÇn ph¶i ghi vµo vë: - C¸c ®Ò môc - Khi xuÊt hiÖn biÓu t­îng

PowerPoint Presentation:

* KiÓm Tra BµI Cò Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH) 2 , CO 2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®­îc víi nhau?

PowerPoint Presentation:

* KiÓm Tra BµI Cò Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH) 2 , CO 2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®­îc víi nhau? §¸p ¸n : C¸c cÆp chÊt t¸c dông ®­îc víi nhau lµ: 1- CO 2 vµ NaOH 2- HCl vµ NaOH 3- HCl vµ Cu(OH) 2 Ta ®· biÕt nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo cña baz¬? T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi oxit Axit. T¸c dông cña baz¬ víi dung dÞch Axit

PowerPoint Presentation:

Thø ngµy th¸ng n¨m Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ N­íc v«i trong dÇn dÇn vÈn ®ôc Dung dÞch Ca(OH) 2 ®· t¸c dông víi CO 2 Ca(OH) 2 dd + CO 2 K CaCO 3 R + H 2 O l HiÖn t­îng KÕt luËn PTHH Thæi h¬i vµo dung dÞch Ca(OH) 2 ( N­íc v«i trong) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc.

PowerPoint Presentation:

Thø ngµy th¸ng n¨m Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. PTHH: Ca(OH) 2dd + CO 2 K CaCO 3 R + H 2 O l 

PowerPoint Presentation:

2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Thø ngµy th¸ng n¨m Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ PTHH: Ca(OH) 2dd + CO 2 K CaCO 3 R + H 2 O l Cu(OH) 2r dÇn dÇn tan t¹o ra dd Cu(OH) 2r ®· t¸c dông víi dd HCl Cu(OH) 2 r + 2HCl dd CuCl 2dd + H 2 O l HiÖn t­îng KÕt luËn PTHH Nhá 1 – 2 ml dd HCl vµo èng nghiÖm ®ùng mét Ýt Cu(OH) 2(r) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc.

PowerPoint Presentation:

Cu(OH) 2 R + 2HCl dd 2NaOH dd + H 2 SO 4 dd Thø ngµy th¸ng n¨m Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ PTHH: Ca(OH) 2dd + CO 2 K CaCO 3 R + H 2 O l CuCl 2dd + H 2 O l Na 2 SO 4dd + 2H 2 O l 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc 

PowerPoint Presentation:

TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ hoµn thµnh b¶ng sau: Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ TiÕn hµnh thÝ nghiÖm HiÖn t­îng KÕt luËn Nhá 1 – 2 giät dd NaOH vµo mÈu giÊy quú tÝm Nhá 1 – 2 giät dd phenolphtalein vµo dd NaOH ? ? 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

§¸p ¸n : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm HiÖn t­îng KÕt luËn Nhá 1 – 2 giät dd NaOH vµo mÈu giÊy quú tÝm - GiÊy quú tÝm thµnh mµu xanh 2. Nhá 1 – 2 giät dd phenolphtalein vµo dd NaOH NaOH dd NaOH dd - Dd phenolphtalein kh«ng mµu thµnh mµu ®á - Dd baz¬ lµm quú tÝm thµnh mµu xanh - Dd baz¬ lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu thµnh mµu ®á

PowerPoint Presentation:

3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mµu. -Lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh -Lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu ®á Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc  Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vµ H 2 O. 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mµu. -Lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh -Lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu ®á Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

§¸p ¸n : LÇn l­ît nhá tõng chÊt vµo giÊy qu× tÝm: - ChÊt lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh lµ dung dÞch NaOH - ChÊt lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu ®á lµ dung dÞch HCl. - ChÊt kh«ng lµm ®æi mµu qu× tÝm ®ã lµ H 2 O Bµi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vµ H 2 O. 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mµu. -Lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh -Lµm dd phenolphtalein kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu ®á Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

Lµm thÝ nghiÖm vµ hoµn thµnh b¶ng sau: 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mµu. Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ HiÖn t­îng KÕt luËn PTHH Nung Cu(OH) 2r trªn ngän löa ®Ìn cån TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc §¸p ¸n: 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ Nung Cu(OH) 2r trªn ngän löa ®Ìn cån HiÖn t­îng KÕt luËn PTHH TiÕn hµnh thÝ nghiÖm Cu(OH) 2r CuO Mµu xanh Cu(OH) 2r dÇn dÇn mÊt ®i, cã h¬i n­íc bèc lªn vµ chÊt r¾n mµu ®en xuÊt hiÖn Cu(OH) 2r bÞ nhiÖt ph©n huû Cu(OH) 2r t o CuO r + H 2 O h 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc. Thø ngµy th¸ng n¨m

PowerPoint Presentation:

4. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n hñy  Oxit + N­íc 2Fe(OH) 3 (r) t o (®en) (xanh) PTHH: Cu(OH) 2r CuO r + H 2 O h t o 2Al(OH) 3 (r) t o 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mµu. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit  Muèi + N­íc Bµi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ Cã ph¶i lo¹i baz¬ nµo còng cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc trªn kh«ng ? 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit  Muèi + N­íc.  Thø ngµy th¸ng n¨m Fe 2 O 3(r) + 3H2O (h) Al 2 O 3 + 3H 2 O (h)

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 2 : Cho c¸c côm tõ sau: BÞ nhiÖt ph©n hñy, DD Axit, DD Baz¬ (KIÒm), Baz¬, Oxit. H·y chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: 1- C¸c ............................................ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc: - §æi mµu qu× tÝm thµnh xanh hoÆc dung dÞch phenolphtalein kh«ng mµu thµnh mµu ®á. - T¸c dông víi Oxit Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc. 2- Baz¬ kh«ng tan .................................. t¹o thµnh Oxit Baz¬ vµ n­íc. 3- ........... t¸c dông víi dung dÞch Axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc (Ph¶n øng trung hßa). dung dÞch Baz¬ (KiÒm) bÞ nhiÖt ph©n hñy Baz¬

PowerPoint Presentation:

Bµi tËp 3: Cã nh÷nag Baz¬ sau: Cu(OH) 2 , NaOH. H·y cho biÕt nh÷ng Baz¬ nµo a. T¸c dông ®­îc víi dung dÞch HCl ? b. BÞ nhiÖt ph©n hñy? c. T¸c dông ®­îc víi CO 2 ? d. §æi mµu qu× tÝm thµnh xanh? ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc

PowerPoint Presentation:

§¸p ¸n: a. T¸c dông ®­îc víi dung dÞch HCl lµ: Cu(OH) 2 , NaOH PTHH: Cu(OH) 2 R + 2HCl dd CuCl 2 dd + H 2 O l NaOH dd + HCl dd NaCl dd + H 2 O l b. BÞ nhiÖt ph©n hñy ë nhiÖt ®é cao lµ: Cu(OH) 2 PTHH: Cu(OH) 2 R CuO R + H 2 O h c. T¸c dông ®­îc víi CO 2 lµ: dd NaOH PTHH: 2NaOH dd + CO 2 K Na 2 CO 3 dd + H 2 O l d. §æi mµu qu× tÝm thµnh xanh lµ: NaOH t o Bµi tËp 3: Cã nh÷nag Baz¬ sau: Cu(OH) 2 , NaOH. H·y cho biÕt nh÷ng Baz¬ nµo a. T¸c dông ®­îc víi dung dÞch HCl ? b. BÞ nhiÖt ph©n hñy? c. T¸c dông ®­îc víi CO 2 ? d. §æi mµu qu× tÝm thµnh xanh? ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc

PowerPoint Presentation:

H­íng dÉn vÒ nhµ: 1. Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK 2. Lµm bµi tËp 1, 3, 5 SGK/25 3. §äc tr­íc bµi 8

PowerPoint Presentation:

T¹m biÖt vµ hÑn gÆp l¹i! Giê häc ®· kÕt thóc. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinh. C¶m ¬n! Chóc c¸c quÝ vÞ m¹nh kháe, h¹nh phóc.

authorStream Live Help