Chương 3,Bai 21 Tinh theo cong thuc hoa hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Gi¸o viªn d¹y : Lê Ngọc Diễm Tr­êng THCS Phó Ch©u tr©n träng kÝnh chµo quý thÇy, c« ®Õn dù tiÕt häc  NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê líp 8A3 hãa häc 8

PowerPoint Presentation:

KiÓm tra bµi cò: H·y cho biết Trong 1 mol phân Ure (NH 2 ) 2 CO cã bao nhiªu mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ? Hãy cho biết khí Oxi nặng hay nhẹ hơn khí Hidro bao nhiêu lần? Trong 1 mol (NH 2 ) 2 CO có : 2 mol N 4 mol H 1 mol C Khí oxi nặng hơn khí hidro là: 16 lần 1 mol O

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30 Bµi 21 TÝnh theo c«ng thøc hãa häc

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt * ThÝ dô : Mét lo¹i ph©n bãn hãa häc cã c«ng thøc KNO 3 , em h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m ( theo khèi l­îng ) cña c¸c nguyªn tè. = 39 + 14 + (16 x 3 ) = 101 (g) M KNO 3 Trong 1 mol KNO 3 cã n K = 1(mol), n N = 1(mol) vµ n O = 3 (mol) Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt : %K = 39 x 100% 101 = 38,6% %N = 14 x 100% 101 = 13,8% %O =100% -(38,6 +13,8)%= 47,6% * C¸c b­íc tiÕn hµnh : - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt - T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt -T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè %O = 3 x 16 x 100% 101 = 47.6% HoÆc:

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt * ThÝ dô : * C¸c b­íc tiÕn hµnh : - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè. Th¶o luËn Nhãm 1 vµ 4 H·y tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña Cu vµ O trong hîp chÊt CuO Nhãm 2 vµ 3 H·y tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña nguyªn tè Fe vµ O trong hîp chÊt Fe 2 O 3

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt C¸c b­íc tiÕn hµnh Nhãm 1 vµ 4 Trong 1mol CuO cã 1mol nguyªn tö Cu vµ 1 mol nguyªn tö O Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khãi l­îng cña mçi nguyªn tè. M CuO = 64 + 16 = 80 ( g) %Cu = 64 x 100% 80 = 80% %O = 16 x 100% 80 = 20%

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt * ThÝ dô : * C¸c b­íc tiÕn hµnh : - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè. Nhãm 2 vµ 3 M Fe 2 O 3 = 56 x 2 + 16 x 3 = 160 (g) Trong 1 mol Fe 2 O 3 cã 2 mol Fe vµ 3 mol O Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt %Fe= 2 x 56 x 100% 160 = 70% %O = 3 x 16 x 100% 160 = 30% HoÆc %O = 100% - 70% = 30% % A = x.M A M A x B y x 100% % B = y.M B M A x B y x 100% NÕu ta cã c«ng thøc cña hîp chÊt lµ : A x B y

PowerPoint Presentation:

Em hãy tính xem: Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña nguyªn tè Cu vµ O trong 8 gam hîp chÊt CuO cã b»ng thµnh phÇn phÇn tr¨m cña nguyªn tè Cu vµ O trong 1 mol hîp chÊt CuO kh«ng ?

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt C¸c b­íc tiÕn hµnh NÕu ta cã c«ng thøc cña hîp chÊt lµ A x B y % A = x.M A M A x B y x 100% % B = y.M B M A x B y x 100% - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè. Trong 1 mol CuO cã 1mol nguyªn tö Cu vµ 1 mol nguyªn tö O VËy trong 0,1 mol CuO cã 0,1mol nguyªn tö Cu vµ 0,1 mol nguyªn tö O m Cu = 0,1 x 64 =6,4 (g) vµ m O = 0,1 x 16 = 1,6 (g) §¸p ¸n n CuO = 8 80 = 0,1 (mol) % Cu = 6,4 8 x 100% = 80% % O = 1,6 8 x 100% = 20% NÕu ta cã a gam hîp chÊt A x B y % B = m B a x 100% % A = m A a x 100% HoÆc : %O = 100% - 80% = 20%

PowerPoint Presentation:

TiÕt 30: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt C¸c b­íc tiÕn hµnh NÕu ta cã c«ng thøc cña hîp chÊt lµ A x B y % A = x.M A M A x B y x 100% % B = y.M B M A x B y x 100% - T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè. NÕu ta cã a gam hîp chÊt A x B y % B = m B a x 100% % A = m A a x 100% * Bµi tËp ¸p dông Bµi tËp 1: T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m ( theo khèi l­îng ) c¸c nguyªn tè hãa häc cã trong hîp chÊt SO 2 T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m cña nguyªn tè Fe vµ O trong 3,2 g hîp chÊt Fe 2 O 3 Bµi tËp 2: Bµi tËp 3: Cã c¸c mÉu ph©n ®¹m sau : (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , (NH 2 ) 2 CO. MÉu ph©n ®¹m nµo cã hµm l­îng N lín nhÊt ? A: (NH 4 ) 2 SO 4 B: NH 4 NO 3 C: (NH 2 ) 2 CO C

PowerPoint Presentation:

Trß ch¬i tiÕp søc T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m (theo khèi l­îng ) c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã trong nh÷ng hîp chÊt sau. CTHH Thµnh phÇn % c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt CO %C = % O = Fe 3 O 4 %Fe = %O = SO 3 %S = %O = 42,9% 72,4% 40% 57,1% 27,6% 60%

PowerPoint Presentation:

TiÕt 21: Bµi 21: TÝnh theo c«ng thøc hãa häc I. BiÕt c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt, h·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt C¸c b­íc tiÕn hµnh -T×m khèi l­îng mol cña hîp chÊt -T×m sè mol nguyªn tö cña mçi nguyªn tè trong 1 mol hîp chÊt. - T×m thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi nguyªn tè trong hîp chÊt NÕu hîp chÊt cã c«ng thøc lµ A x B y % A = x.M A M A x B y x 100% % B = y.M B M A x B y x 100% NÕu ta cã a gam hîp chÊt A x B y % A = m A a x 100% % B = m B a x 100%

PowerPoint Presentation:

Hướng dẫn học ở nhà - Häc thuéc c¸c b­íc tiÕn hµnh khi tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vµ c«ng thøc tÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt - Lµm bµi tËp sè 1 vµ sè 3 (71) - §äc tr­íc môc “ BiÕt thµnh phÇn c¸c nguyªn tè, h·y x¸c ®Þnh c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt”

PowerPoint Presentation:

TiÕt häc kÕt thóc ! xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

PowerPoint Presentation:

SMILE ALWAYS

authorStream Live Help