Chương III, Bài 20 Tỷ khối chất khí

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Môn: Hoá học Lớp 8 1 trường THPT H Huy Tập Nha Trang-Khnh Hịa GV: Nguyễn Thy Giang

PowerPoint Presentation:

KI ỂM TRA BÀI CŨ Em hãy viết các công thức chuyển đổi giữa lượng chất, khối lượng và thể tích. 2) Áp dụng: Hợp chất A có công thức R 2 O. Biết rằng 0,25 mol hợp chất A có khối lượng là 15,5 gam. Hãy xác định công thức của A

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 Khí A Khí B

PowerPoint Presentation:

Nội dung bài 1. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÍ B? 2. BẰNG CÁCH NÀO CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÍ A NẶNG HAY NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ ?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của khí A M B : Khối lượng mol của khí B. T ừ công thức (1), rút ra biểu thức tính M A, , M B . (1) 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. (1) => Em h ãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau: d A/B >1 : Khí A ………….. khí B d A/B =1 : Khí A ………….. khí B d A/B <1 : Khí A …………..khí B nặng hơn nhẹ hơn bằng 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. Bài tập 1: Cho biết khí CO 2 , khí O 2 nặng hay nhẹ hơn khí H 2 bao nhiêu lần? Bài làm: - Khí CO 2 nặng hơn khí H 2 22 lần - Khí O 2 nặng hơn khí H 2 16 lần Kết luận: (1) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau: M A d A/H2 1 64 2 22 3 16 4 16 32 44 8 32 (1) => Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây? CO 2 ; SO 2 ; O 2 ; Cl 2 ; CH 4 ; SO 3 SO 2 CO 2 CH 4 O 2 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. Khinh khí cầu Bong bóng bay Cho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu và bóng bay để những vật thể này bay đươc? Giải th í ch? (1) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí? Trong đó M kk là khối lượng mol trung bình của không khí. Thay giá trị M kk vào công thức trên? (1) (2) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí? => (1) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? (2)

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. => Bài tập 3: Cho biết khí SO 2 , khí Cl 2 nặng hay nhẹ hơn kh ông khí bao nhiêu lần? Bài làm: - Khí SO 2 nặng hơn không khí 2,2069 lần - Khí Cl 2 nặng hơn không khí 2,448 lần Kết luận: (2) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. => Khí A Bài tập 4: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ: Ch ất lỏng Khí A được thu trong th í nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)? a) Kh í O 2 (2) => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí? c) Khí H 2 b) Khí CH 4

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. => Bài tập 5: H ợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam? Biểu thức tính khối lượng? m=n x M Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào? => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

TỈ KHỐI CHẤT KHÍ:

T Ỉ KHỐI CHẤT KHÍ Bài 20 _ Tiết 29 d A/B : tỉ khối của khí A đối với khí B. M A : Khối lượng mol của A. M B : Khối lượng mol của B. => Em có biết? Trong l òng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO 2 . Khí CO 2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO 2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO 2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống. => 1. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B? 2. B ằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

PowerPoint Presentation:

H ƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69 - Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC”

authorStream Live Help