Chương II, Bài 18 : Mol

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG II, BÀI 18 : MOL Huỳnh Đăng Bách

CHƯƠNG II, BÀI 18 : MOL:

CHƯƠNG II, BÀI 18 : MOL Đặt vấn đề: Trong cuộc sống ta biết Vậy nguyên tử hoặc phân tử có kích thước rất rất nhỏ thì làm thế nào biết chính xác số lượng nguyên tử, phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong 1 phản ứng hóa học? => Mol chính là đề xuất đối với hạt vi mô.

I) Mol (n):

I) Mol (n) Là lượng chất chứa N (6.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó. N = 6.1023 là số Avogadro. VD 1: 1 mol phân tử đường chứa N phân tử đường hay 6.1023 phân tử đường. VD 2:1 mol Fe chứa 6.1023 nguyên tử Fe Vậy 1,5 mol Fe chứa ? nguyên tử Fe Giải:  Số nguyên tử Fe là 1,5 x 6.1023 = 9.1023 (nguyên tử) Nếu có n mol Fe thì số nguyên tử Fe tính thế nào? => Công thức tính số hạt vi mô (nguyên tử hoặc phân tử) :

PowerPoint Presentation:

II) Khối lượng Mol (M) Là khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối. VD 1:          C = 12 => MC = 12 g. Al2O3 = 102 => = 102 g. VD 2:          1 mol H2O => nặng 18 g Vậy   0,15 mol H2O => nặng ? g Giải: Khối lượng của 0,15 mol H2O là: ® Nếu có n mol chất thì tính khối lượng (m) như thế nào? => Công thức tính khối lượng của n mol chất :

PowerPoint Presentation:

III) Thể tích mol chất khí (V) Là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó. Ở cùng điều kiện. 1 mol bất kỳ chất khí ở cùng điều kiện (nhiệt độ và áp suất) đều chiếm những thể tích bằng nhau. * Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (0oC, 1 atm): thể tích mol các chất khí đều bằng 22,4 lít . VD: Ở đktc, 1 mol khí CO2 có thể tích là 22, 4 lít. 1 mol khí O2 có thể tích là 22,4 lít. Vậy    1,5 mol khí O2 có thể tích là ? lít Giải: Thể tích khí O2 ở đktc là: 1,5 . 22,4 = 33,6 lít

PowerPoint Presentation:

III) Thể tích mol chất khí (V) => Nếu có n mol khí thì tính thể tích khí (V) ở đktc như thế nào? => Công thức tính thể tích khí ở đktc : Ở điều kiện thường (20oC, 1 atm): thể tích mol các chất khí đều bằng 24 lít.

authorStream Live Help