Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và nguyên tắc bàn tay trái

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

GV : Nguyễn Thị Thanh Thủy Năm học : 2010- 2011:

GV : Nguyễn Thị Thanh Thủy Năm học : 2010- 2011 Bài Giảng vật lý 9 Tiết 31- Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái Trường THCS Văn Lang

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Phát biểu quy tắc nắm tay phải. Quy tắc bàn tay trái? Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây . Đáp án: Quy tắc nắm tay phải Qui t¾c bµn tay tr¸i N S Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón cái choãi ra 90 0 chỉ chiều của lực điện từ.

§Ó cã kü n¨ng vËn dông hai quy t¾c trªn chóng ta sang bµi h«m nay :

§Ó cã kü n¨ng vËn dông hai quy t¾c trªn chóng ta sang bµi h«m nay TIẾT 31 – BÀI 30: BÀI TẬP VẬN DỤNG QUI TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUI TẮC BÀN TAY TRÁI

PowerPoint Presentation:

S N Đóng mạch điện a) Có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm b) Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng s Ï xảy ra như thế nào? c) Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra. A B K _ + Tiết 31-Bài 30: BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI 1 Treo thanh nam châm gần ống dây (hình bên)

PowerPoint Presentation:

S N Tiết 31-Bài 30: BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI HƯỚNG DẪN BÀI 1 K + Đóng mạch điện - Dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn Các đường sức từ trong cuộn dây xuất hiện. Có chiều như hình vẽ - Đầu B của ống dây là từ cực Bắc, đầu A của ống dây là từ cực Nam - Do vậy từ cực Bắc (N) của ống dây hút từ cực Nam (S) của nam châm nên nam châm bị ống dây dẫn hút vào A B N S nam châm bị ống dây dẫn hút vào a) Thì

PowerPoint Presentation:

K + A B S N S N BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI HƯỚNG DẪN BÀI 1 b) Khi đổi chiều dòng điện thì - Các đường sức từ trong lòng ống đổi chiều. Từ cực Nam của ống dây dẫn đẩy từ cực Nam của nam châm ra xa và đồng thời hút từ cực Bắc của nam châm lại gần ống dây Từ cực Nam của ống dây dẫn đẩy từ cực Nam của nam châm ra xa và đồng thời hút từ cực Bắc của nam châm lại gần ống dây c) Các nhóm bố trí thí nghiệm như hình vẽ để kiểm tra - Nên các từ cực của ống dây thay đổi đầu A là cực Bắc đầu B là cực Nam Do vậy: - Dòng điện đổi chiều Tiết 31-Bài 30:

PowerPoint Presentation:

Hãy xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều đường sức từ và tên từ cực trong các trường hợp sau. Ký hiệu: Chỉ chiều dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và chiều đi từ phía trước ra phía sau Chỉ chiều dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và chiều đi từ phía sau ra phía trước S N S N a) b) c) BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI 2 . . Tiết 31-Bài 30:

PowerPoint Presentation:

S N a) BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI HƯỚNG DẪN BÀI 2 - Các đường sức từ đi từ cực bắc đến cực nam của nam châm - Lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua được xác định như hình vẽ Hình a Tương tự ta xác định được chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn ở (hình b). Chiều của đường sức từ (hình c) S N b) c) N N N S Tiết 31-Bài 30: . F F F

PowerPoint Presentation:

BÀI 30.5 SBT-Trang 67 - Vận dụng quy tắc nắm tay phải, xác định tên các cực của nam châm điện - Sau đó vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện. BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI Tiết 31-Bài 30: Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình vẽ). Dòng điện chạy qua dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía sau ra phía trước trang giấy. Hướng dẫn

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI Tiết 31-Bài 30: BÀI 30.5 SBT s N Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng như hình vẽ F

PowerPoint Presentation:

I I Bµi 30.1 ( SBT – T66 ) Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng AB ®Æt ë ®Çu M cña mét cuén d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua nh­ H30.1, cho dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B th× lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn AB cã: B. Ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ trªn xuèng d­íi. C. Ph­¬ng song song víi trôc cña cuén d©y, chiÒu h­íng ra xa ®Çu M cña cuén d©y. M D. Ph­¬ng song song víi trôc cña cuén d©y, chiÒu h­íng tíi ®Çu M cña cuén d©y. H30. 1 A. Ph­¬ng th¼ng ®øng, chiÒu tõ d­íi lªn trªn. A B Tiết 31-Bài 30: BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI F

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI BÀI 3 S N D A B C Cho khung dây dẫn ABCD (có thể quay quanh trục oo’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm như hình vẽ. a) Hãy vẽ lực tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và lực tác dụng lên đoạn dây CD O O’ b) Cặp lực , làm cho khung dây quay theo chiều nào? c) Để khung dây ABCD quay theo chiều ngược lại thì phải làm thế nào? Tiết 31-Bài 30: H­íng dÉn vÒ nhµ F 1 F 2 F 1 F 2

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI HƯỚNG DẪN BÀI 3 : a) S N D A B C b) Cặp lực , làm cho khung dây quay theo chiều ngược kim đồng hồ c) Để cho khung dây ABCD quay theo chiều ngược lại thì: - Đổi chiều của dòng điện chạy trong khung dây ABCD - Đổi chiểu của đường sức từ hoặc S N D A B C N S O O’ - Dòng điện đi từ A đến B, C đến D - Đường sức từ đi từ cực N đến cực S - Lực tác dụng lên dây AB - Lực tác dụng lên dây CD (Như hình vẽ) Tiết 31-Bài 30:

PowerPoint Presentation:

Dặn dò - Về nhà nắm lại các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải, quy tắc bàn tay trái - Làm các bài tập 30.1 30.5 trong sách bài tập - Đọc và nghiên cứu trước bài: Hiện tượng cảm ứng điện từ

authorStream Live Help