Chương I Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn + Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm, ghi rõ kí hiệu và đơn vị của từng đại lượng trong công thức. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. trong đó: U đo bằng vôn (V) I đo bằng ampe (A) R đo bằng ôm (Ω) I.Kiểm tra bài cũ GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

2 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn +Điện trở (R) được tính bằng công thức nào? Từ công thức hãy phát biểu mối quan hệ giữa điện trở R với các đại lượng đó. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. trong đó: là điện trở suất (Ωm) l là chiều dài dây dẫn (m) S là tiết diện dây dẫn (m 2 ). I.Kiểm tra bài cũ TN VIOLET GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

3 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Yêu cầu HS hoạt động nhóm thảo luận cách giải bài 1&2 theo gợi ý cách giải SGK Yêu Cầu 2 HS lên bảng làm bài tập. (Chỉ định 1HS làm bài 1, lấy tinh thần xung phong ở bài 2.) Các HS khác chú ý lên màn ảnh xem các câu hỏi trả để lời. Tính điện trở của dây dẫn bằng những công thức nào? Hoặc Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Với 2 điện trở, mắc R 1 nt R 2 thì điện trở tương đương R 12 được tính như thế nào? R 12 =R 1 +R 2 => R 2 = R 12 – R 1 I.Kiểm tra bài cũ GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

4 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Từ công thức => l = R.S : Cả lớp tập trung nhận xét bài giải của các bạn với đáp ân trên màn ảnh. I.Kiểm tra bài cũ GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

5 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Tóm tắt : l = 30m; U =220V S=0,3mm 2 =0,3.10 -6 m 2 I=? Bài giải: Áp dụng công thức : Thay số: Điện trở của dây nicrôm là 110Ω. Áp dụng công thức định luật Ôm: Thay số: Vậy cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A Đáp số: 110 Ω ; 2A I.Kiểm tra bài cũ II.Giải bài 1 GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

6 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Tóm tắt : Để đèn sáng bình thường , R 2 =? Bài giải: Áp dụng công thức: Thay Số ta có R 12 = 12 : 0,6 = 20 Ω R 2 = R 12 – R 1 = 20- 7,5 = 12,5 Ω Đáp số: 12,5 Ω ; 75m I.Kiểm tra bài cũ II.Giải bài 1 Đề xuất cách giải khác C2 C3 III.Giải bài 2 GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

7 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Tóm tắt : Bài giải: a) Áp dụng công thức: Vậy điện trở đoạn mạch MN bằng 377Ω A B R 1 R 2 M N I.Kiểm tra bài cũ II.Giải bài 1 III.Giải bài 2 IV.Giải bài 3 GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

8 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Tóm tắt : Bài giải: b) Áp dụng công thức: A B R 1 R 2 M N Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mỗi đèn là 210V ĐS: 337 Ω ; 210V I.Kiểm tra bài cũ II.Giải bài 1 III.Giải bài 2 IV.Giải bài 3 GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

PowerPoint Presentation:

9 Bài 11 : Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Nắm Phương pháp giải chủ yếu. GV gợi ý cách giải khác cho câu b Bài 3 có thể tính U d => U đ Yêu Cầu HS về làm bài tập bài 11 SBT - Chẩn bị trước bài 12 : Công suât điện Bài học đến đây là kết thúc Chúc sức khỏe GV Thöïc hieän :Nguyeãn Vaên Chôn

authorStream Live Help