Chương I Bài 5 Đoạn mạch song song

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học tập tốt !

PowerPoint Presentation:

Hãy yêu thích việc mình làm, bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn và việc làm sẽ hiệu quả hơn. VẬT LÝ 9

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Giải: R td = R 1 +R 2 I=I 2 =I 3 Câu 1: Ghi các hệ thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. U=U 1 +U 2

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ R 1 K M N Giải: công thức R MN = R 1 +R 2 +R 3 = 5+10+15=30 b. Vì đoạn mạch mắc nối tiếp nên ta có: I 1 =I 2 =I 3 = I MN =U MN /R MN =12/30= 0,4A C2: Có3 điện trở:R 1 = 5 , R 2 =10 , R 3 =15 Mắc với nhau như sơ đồ sau vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V a. Tính điện trở tương đương của mạch b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở R 2 R 3

PowerPoint Presentation:

BÀI 5/TIẾT 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG TRƯỜNG THCS QUẾ TRUNG VẬT LÍ LỚP 9

PowerPoint Presentation:

I) CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẮC SONG SONG I = I 1 + I 2 (1)  cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I 1 I 2 I U Bài 5/Ti ết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG U = U 1 = U 2 (2)  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hại đầu mỗi mạch rẽ: I 1 I 2 I U 1 U 2 1)Nhớ lại kiến thức lớp 7: ( Đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song) U

PowerPoint Presentation:

2) ĐOẠN MẠCH GỒM 2 ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG K M N R 1 R 2 A 2 A 1 A V C 1 +Hai điện trở R 1 và R 2 được mắc song song với nhau +Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính Ampe kế A 1 đo cường độ dòng điện chạy qua điện trở R 1 Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG Các hệ thức(1),(2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. I I 1 I 2 U Ampe kế A 2 đo cường độ dòng điện chạy qua điện trở R 2 -Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R 1 , R 2 được mắc như thế nào với nhau. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch

PowerPoint Presentation:

C 2 R 1 R 2 I 2 I 1 = -  Áp dụng định luật Ôm ta có: 1 2 2 1 2 2 1 1 . . R R I I R I R I = Þ = K M N R 1 R 2 U I I 2 I 1 Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG Chứng minh: U 1 =I 1 .R 1 U 2 =I 2 .R 2 mà: U 1 =U 2 nên suy ra:

PowerPoint Presentation:

II) ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG 1.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song K B D R tđ H2 A C 3 2 1 1 1 1 R R R t đ + =  Chứng minh công thức: Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG Vì I = I 1 + I 2 Do đó : 2 1 R U R U R td U + = 2 1 1 1 1 R R R td + = Ta có: U = U 1 = U 2 R td U I = , 1 1 R U I = , 2 2 R U I = K D R 1 R 2 H1 A B

PowerPoint Presentation:

Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG N ếu mạch chỉ có 2 điện trở R 1 và R 2 mắc song song thì: 2. Thí nghiệm kiểm tra: 3 )  Kết luận: Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần. C ông thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: N ếu mạch có n điện trở như nhau là R mắc song song thì:

PowerPoint Presentation:

-Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn M N Đ Qu ạt M K 1 K 2 -Công tắc K 1 điểu khiển đèn -Công tắc K 2 điểu khiển quạt IV )VẬN DỤNG Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG C4: Trong phßng häc ®ang sö dông mét ®Ìn d©y tãc vµ mét qu¹t trÇn cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc 220V. HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån lµ 220V. Mçi ®å dïng ®Òu cã c«ng t¾c vµ cÇu ch× b¶o vÖ riªng. + §Ìn vµ qu¹t ®­îc m¾c thÕ nµo vµo m¹ch ®iÖn ®Ó chóng ho¹t ®éng b×nh th­êng? + VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®ã. Cho ký hiÖu s¬ ®å cña qu¹t ®iÖn lµ: + NÕu ®Ìn kh«ng ho¹t ®éng th× qu¹t cã ho¹t ®éng kh«ng? V× sao? M

PowerPoint Presentation:

c 5 K M N R 1 R 2 U I I 2 I 1 2 1 1 1 1 R R R td + = Điện trở tương đương của mạch: Bài 4/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG ) ( 15 30 30 30 . 30 . 2 1 2 1 W = + = + = R R R R R td Hoặc: Vì R 1 =R 2 = 30 nên W R 1 = R 2 =30 R tđ = ?  Tóm tắt Giải:

PowerPoint Presentation:

I = I 1 + I 2 +...+ I n U = U 1 = U 2 =...= U n Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song: Bài 5/Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học phần ghi nhớ SGK Làm c ác bài tập sách bài tập. Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa

PowerPoint Presentation:

Bài học kết thúc , xin chào các em học sinh , quý thầy cô giáo !

authorStream Live Help