Bai 9 Tong ket chuong 1 Quang hoc

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 9- TIẾT 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC

PowerPoint Presentation:

B À I 9  T I Ế T 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC Thứ sáu , ngày 9 tháng 10 năm 2009

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi : “Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”. A. Khi vật được chiếu sáng B. Khi vật phát ra ánh sáng. C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. A. Ảnh ảo bé hơn vật và gần gương hơn vật. B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật. D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật. B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 3 . ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG: Trong môi trường . . . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . . . . Ánh sáng truyền đi theo . . . . . . . . . . . . . . trong suốt đồng tính đường thẳng 4 .Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng : a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với . . . . . . . và đường pháp tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Góc phản xạ bằng . . . . . . . . . tia tới của gương ở điểm tới góc tới

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ? Trả lời : Ảnh ảo , lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 6. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ? Trả lời : - Giống : Đều là ảnh ảo - Khác : Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật, ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé hơn vật.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ? Trả lời : - Khi vật ở gần gương . - Ảnh này lớn hơn vật.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. Gương cầu lõm Gương phẳng Gương cầu lồi hứng được trên màn chắn không hứng được trên màn chắn bé hơn vật bằng vật lớn hơn vật ảnh ảo ảnh thật 1 . Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật. 2 . Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé hơn vật . 3 . Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật .

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC I. Tự kiểm tra : 9. Cho một gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng 1 vị trí so với các gương. Trả lời : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. Vận dụng : C 1 Có 2 điểm sáng S 1 , S 2 đặt trước gương phẳng ( H-9.1) a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương b. Vẽ 2 chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ s1, s2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương. c. Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả 2 điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.   S 1 S 2

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. Vận dụng : C 1   S 1 S 2  S’ 1 S’ 2 

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC C 2 Một người đứng trước 3 cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong 3 gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. Vận dụng : C 2 Trả lời : - Giống : Đều là ảnh ảo - Khác : Ảnh trong gương cầu lồi nhỏ nhất, ảnh trong gương cầu lõm lớn nhất.

PowerPoint Presentation:

TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC II. Vận dụng : C 3 Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một cái tủ đứng . Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.  Tủ đứng    An Thanh Hải Hà

PowerPoint Presentation:

C 3 An Thanh Hải Hà An Thanh Hải Hà  Tủ đứng    An Thanh Hải Hà        

PowerPoint Presentation:

1 2 3 4 5 6 7 TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1.Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó. V Ậ T S Á N G 2.Vật tự nó phát ra ánh sáng N G U Ồ N S Á N G 3.Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng Ả N H Ả O 4. Các chấm sáng ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây N G Ô I S A O 5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương. P H Á P T U Y Ế N 6. Chỗ không nhận được ánh sáng trên màn chắn. B Ó N G Đ E N 7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày. G Ư Ơ N G P H Ẳ N G

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC I. BÀI VỪA HỌC :  Học thuộc các phần ghi nhớ trong các bài học ở chương quang học.  Vẽ ảnh và xác định vùng nhìn thấy ảnh trong hình sau: I. BÀI SẮP HỌC : KIỂM TRA 1 TIẾT Nội dung : Các kiến thức trong chương quang học đã ôn A B

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC EM HỌC SINH LỚP 7 ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG BÀI KIỂM TRA TUẦN ĐẾN

authorStream Live Help