Tiet 6-Thuc hanh. Quan sat va ve anh cua mot vat tao boi guong phang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10 VL7

Comments

Presentation Transcript

Tiết 6 – Bài 6: Thực hành. Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

Tiết 6 – Bài 6: Thực hành. Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng I. CÁC DỤNG CỤ, VẬT LIỆU CẦN CHUẨN BỊ CHO TIẾT THỰC HÀNH CỦA MỖI NHÓM HỌC SINH : 1 gương phẳng. 1 chiếc pin con ó. 1 bút chì. 1 thước chia độ. 1 thước đo độ. 1 mẫu báo cáo thực hành.

1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: :

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH : 1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng : C1: Cho một gương phẳng và một chiếc pin. a)Tìm cách đặt chiếc pin để ảnh của nó có tính chất như sau:  Song song, cùng chiều với vật.

PowerPoint Presentation:

 Cùng phương, ngược chiều với vật: 1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng :

Điền từ vào chỗ trống: C1: a) TH1: Đặt chiếc pin …………… với gương. TH2: Đặt chiếc pin …………… với gương.:

Điền từ vào chỗ trống: C1 : a) TH1: Đặt chiếc pin …………… với gương. TH2: Đặt chiếc pin …………… với gương. song song b) Vẽ hình ứng với 2 trường hợp trên: vuông góc HÌNH 1 HÌNH 2 Đặt gương nằm ngang 1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng :

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng::

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng: C2 : Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu 2 điểm xa nhất P và Q ở 2 đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương. PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng. GƯƠNG BÀN HS GẤU CON P Q

Xác định vùng nhìn thấy PQ:

Xác định vùng nhìn thấy PQ Đại diện từng bàn chỉ ra bề rộng vùng nhìn thấy của gương trên bàn phía sau. C3 : Từ từ di chuyển gương ra xa mắt hơn. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ tăng hay giảm? Bề rộng vùng nhìn thấy của gương ………dần. C4 : Hãy xem hình 6.3. Dùng cách vẽ của một điểm sáng tạo bởi gương phẳng để xác định xem người đó nhìn thấy điểm nào trong hai điểm M và N trên bức tường phía sau. Giải thích tại sao lại nhìn thấy hay không nhìn thấy? ? giảm 2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

PowerPoint Presentation:

C4: Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3 (chú ý vẽ đúng vị trí của gương, mắt và các điểm M, N). 2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

PowerPoint Presentation:

Mắt M N M’ N’ GƯƠNG TƯỜNG I K 2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

PowerPoint Presentation:

Không nhìn thấy điểm … vì …………………….. …………………………………………….............. Nhìn thấy điểm … vì ........................................... ....................................................................... N chùm tia tới từ N cho chùm tia phản xạ trên gương không truyền tới mắt. M chùm tia tới từ M cho chùm tia phản xạ trên gương không truyền tới mắt. NỘP BÁO CÁO !

PowerPoint Presentation:

Xem lại bài “Định luật phản xạ ánh sáng” Xem trước bài 7. Gương cầu lồi Hướng dẫn về nhà Chạy đua mà học các bạn nhé ! Cẩn thận kẻo “té” đó nghe ! Đua “ học ” chớ đừng đua “ xe ” !

authorStream Live Help